Forurensning utenfor norske skipsverft

Statens Forurensningstilsyn har gjennomført en landsomfattende undersøkelse utenfor tidligere og nåværende skipsverft og den viser tildels sterk forurensning av miljøgiftene TBT og PAH.

19.05.08 00:17

Det går frem av en pressemelding fra SFT. Tilsynet slår imidlertid fast at det er ingen akutt forurensningsfare utenfor de 140 tidligere og nåværende skipsverftene som er undersøkt.Vurderingen som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført på oppdrag for SFT, er basert på tidligere innsamlede data fra ulike miljøovervåkinger og undersøkelser.- Det er stor variasjon fra fylke til fylke med hensyn til hvor mye data som har kommet med i denne undersøkelsen. Rapporten er derfor bare en del av grunnlaget for den videre prioriteringen av verftene, heter det i pressemeldingen.- SFT og fylkesmennene vil i første rekke følge særskilt opp områdene der sjøbunnen er meget sterkt forurenset. Vi vil nå både få avklart omfanget av forurensningen og eventuelle behov for tiltak, sier SFT-direktør Håvard Holm i en kommentar.Hvilke områder som blir prioritert, vil bli avklart i løpet av 2006 ut fra n vurdering av forurensningsomfanget og potensialet for ytterligere forurensning.Høsten 2006 vil SFT og fylkesmannen kontrollere aktive skipsverft. Resultatene og erfaringene herfra vil også være viktige i den videre oppfølgingen av verftene.Svært mange av de undersøkte områdene har konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen som tilsvarer SFTs tilstandsklasse V (meget sterkt forurenset) for TBT (bunnstoff med tinnorganiskforbindelse) og PAH (tjæreforbindelser,polysykliske aromatiske hydrokarboner). Områdene er i varierende grad forurenset av metaller og PCB.SFT understreker at selv om det er funnet høye nivåer av miljøgifter utenfor en virksomhet, er det ikke nødvendigvis denne virksomheten som er ansvarlig. Forurensningen i sjøbunnen kan også stamme fra annen virksomhet i nærområdet.Det er i dag forbud mot bruk av bunnstoff og annet som innholder TBT og PAH.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.