Gå til sidens hovedinnhold

Friskmeldt etter askeskyen

Det slår en fersk rapport fast.

14. april i år førte vulkanutbruddet på Eyafjallajökull på Island til en stor askesky i den øvre del av atmosfæren.

Lufttrafikken i Norge og store deler av Europa ble lammet, eller opphørte helt. Store mengder partikler og gasser førte til bekymringer for miljø og helse etter utbruddet.

- Ingen endringer
På oppdrag for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analysert vannprøver fra utvalgte norske vassdrag knyttet til eventuelle effekter fra vulkanutbruddet på Island i april.

- De vannkjemiske analyseresultatene etter vulkanutbruddet viser at det ikke er mulig å påvise noen endringer i kjemien i elvene som er undersøkt, sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klif.

Skadelige gasser
Allerede dagen etter utbruddet var spørsmålene mange om hvordan askeskyen kunne påvirke menneskers helse og naturen generelt.

Vulkanutbruddet på Island medførte at store mengder partikler og gasser – hovedsakelig svoveldioksid (SO2), aske, fluorid og tungmetaller ble tilført atmosfæren. Alle disse komponentene er skadelige for miljøet:

  • SO2 fører til sur nedbør og har negative effekter på fisk og yngel.
  • Aske inneholder ulike partikler, hovedsakelig glass, som kan føre til skader på gjeller hos fisk.
  • Fluorider i store mengder har effekter på planter og beitemarker. Kan føre til skogsdød og sykdom hos dyr (fluorose).
  • Tungmetaller (bly, kadmium og kvikksølv) har ulike miljøskadelige effekter.

Risikoanalyse
NIVA utarbeidet en risikoanalyse om forventede skader på ferskvann fra vulkanutbruddet. De økte også antallet prøver i to overvåkingslokaliteter i uka etter vulkanutbruddet; Øygardsbekken i Rogaland og Birkenes i Aust-Agder. I tillegg ble det lagt ut måleinstrumenter som registerte pH hver time i de samme vassdragene.

- Det har ikke vært mulig å spore vannkjemiske effekter i overvåkningslokalitetene verken rett etter vulkanutbruddet, eller i de påfølgende måneder, sier forskningsleder Brit Lisa Skjelkvåle Monsen i NIVA.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken