OSLO (Nettavisen): – Vi hadde håpet at gateløpene i Løkkeveien og Hansteens gate ville bli flyttet og at det hadde blitt utvidete fortau, for nå går trafikken gjennom gata tett på bebyggelsen, sier Sigurd Snoen til Nettavisen. Han er en av naboene til det som fram til 2017 var USAs ambassade vis-à-vis Slottsparken. Den nye eieren er eiendomskongen Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS, som igjen kontrollerer børsnoterte Heimstaden AB i Sverige med et imperium av leieboliger verdsatt til over 140 milliarder norske kroner.

Snoen spør seg hvordan Oslo kommune kan gi en privat utbygger en rekke dispensasjoner i sluttspurten og at det ikke tas hensyn til naboenes ønsker. Sameiet i Løkkeveien 5 har klaget på kommunens vedtak. Fredag fikk Snoen beskjed om at klagen avvises. Dermed havner saken på Fylkesmannens bord.

Kjøpte i 2017

Ivar Tollefsen sammenlignet med et kunstkjøp da han sommeren 2018 viste fram USAs tidligere ambassadebygg som han hadde kjøpt for 480 millioner kroner i 2017. Tre år senere er arbeidene med rehabilitering, riving og ombygging på eiendommen omsider i gang, men det er ennå langt igjen før det blir åpning og innflytting for Tollefsens selskap.

– Dato for innflytting og åpning av de ulike tjenestetilbudene vi skal ha i bygget et er ennå ikke klart, men vi gleder oss stort til å flytte inn i dette flotte bygget, sannsynligvis i løpet av 2022, sier kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Fredensborg AS til Nettavisen.

Skjær i sjøen

Det har vært flere skjær i sjøen underveis. Bygget fra 1959, tegnet av den verdenskjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, er fredet. Det legger begrensninger på hva utbygger kan gjøre. Byantikvaren sa blant annet nei til å utvide i høyden eller med tilbygg, men Tollefsen og hans arkitekter fant en løsning. De gikk under bakken.

Nå fortviler naboer over at Oslo kommune har gitt utbyggeren lov til å fravike reguleringsplanen på flere punkter (Se faktaramme).

Klager på arealavtale

Naboene leverte inn en klage på kommunens vedtak om rammetillatelse.

– Jeg synes det er rart at vi som naboer ikke er blitt hørt om den arealavtalen som er gjort mellom Oslo kommune og Fredensborg og at man overser reguleringsplanen for området. Da det ble innført skjerpede sikkerhetstiltak og satt opp gjerder rundt USAs ambassade i 2003, var det en klar forutsetning i kommunens vedtak at dette arealet skulle tilbakeføres når ambassaden ble flyttet. Nå fjernes riktignok gjerdene, men arealet blir ikke tilbakeført allmennheten, sier Sigurd Snoen.

Får benytte offentlig areal

I klagen gir naboene uttrykk for bekymring knyttet til skolevei, bredde på fortau, trafikksikkerhet og beplantning. De stiller seg uforstående til at en privat utbygger får benytte offentlig areal til sin fordel.

– Vi hadde ønsket oss en helhetlig løsning omkring ambassadebygningen, til glede for alle. For eksempel kunne det blitt flotte alleer, med utvidede fortau og beplantning på begge sider av Løkkeveien og Hansteens gate. Slik det nå ser ut vil det imidlertid ikke bli mulig å hverken oppgradere eller tilbakeføre gatene til slik som det var tidligere. Planlagte terrengendringer som bare er tilpasset utbyggers behov, vil føre til at det omtalte arealet ikke kan benyttes til andre formål, sier Snoen til Nettavisen.

Har fått dispensasjoner

Nettavisen har hentet inn kommentar fra Oslo kommune og fra utbygger selv på klagesaken.

I Plan- og bygningsetaten svarer enhetsleder Anne Torill Halse i avdeling for byggeprosjekter på kritikken og bekymringen fra naboene.

Hun bekrefter at plan- og bygningsetaten ga dispensasjon fra reguleringsplanen til å utvide kjelleren og forklarer hvorfor:

– Vår vurdering er at hensikten med disse bestemmelsene i reguleringsplanen blant annet var å bevare det verneverdige bygget mest mulig. Å utvide kjelleren vil ikke påvirke opplevelsen av den vernede bygningen sett fra bakkeplan. Det eneste som vil være synlig er de nedsunkne atriene plassert mot Hansteens gate og Løkkeveien, men vi mener at disse blir godt integrert i byrommet. Vi har også vurdert at den nye kjelleretasjen vil gjøre det mulig med bedre tekniske løsninger og gode brukskvaliteter i bygningen, og gi minst mulig risiko for den fredete bygningen. Derfor har vi konkludert med at dispensasjonen ikke setter hensikten med bestemmelsene i reguleringsplanen til side, og at fordelene er klart større enn ulempene, sier Halse i et e-postsvar.

– Vil gi området et visuelt løft

Halse sier videre at det ble gitt tillatelse til opparbeidelse av arealene rundt bygningen til et offentlig byrom.

- Det innebærer en moderat heving av terreng, planting av trær og fjerning av parkeringsplasser. Vi mener at dette gir et inviterende preg som vil framheve bygningen på en god måte, samtidig som det vil gi eiendommen og området rundt et visuelt løft.

Ivar Tollefsen ga allerede i 2018 uttrykk for at han ønsket å åpne takterrassen på ambassadebygget for allmennheten og at han drømte om uteservering der. Nå åpner rammetillatelsen for bevertning, men det er noe Byantikvaren i siste instans må godkjenne.

– Vi understreker i vår saksbehandling at dette ikke er en tillatelse til uteservering, og at det må en egen søknad til for dette som må godkjennes av Byantikvaren, sier Halse til Nettavisen.

Klagen fortsatt til behandling

Klagen fra naboene ble inngitt i fjor. Da Nettavisen tidligere denne uken var i kontakt med kommunen, pågikk klagesaksbehandlingen fortsatt.

– Om vi ikke endrer vårt vedtak gjennom behandlingen, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren, som gjør det endelige vedtaket, uttalte Halse. Fredag ble det klart at saken går videre til klageinstans.

Fredensborg AS om klagesaken

Christian Vammervold Dreyer, kommunikasjonsdirektør i Fredensborg AS, sier dette til Nettavisen om status for byggearbeidene:

– Det er gledelig å være i gang med arbeidene på ambassaden. Siden september har vi primært arbeidet med rehabilitering av vinduer, fasade og arealene i underetasjen. Dette er omfattende arbeider som vil vare i flere måneder fremover. Dispensasjonssøknaden fra desember gjelder mindre forhold i underetasjen.

Hva sier Fredensborg til kritikken fra naboene, blant annet om tilbakeføring av offentlig areal som USAs ambassade fikk benytte og bekymring for skolevei, bredde på fortau, trafikksikkerhet og beplantning?

– Gjennom det siste året har vi hatt en løpende og positiv dialog med naboene. Vi gjennomførte flere fysiske møter på eiendommen. I forbindelse med byggestart inviterte vi til nabomøte hvor planene ble grundig gjennomgått og vi legger løpende ut naboinformasjon på ambassadens hjemmeside. Vår opplevelse er at naboene i all hovedsak hilser utviklingen av bygget og eiendommen varmt velkommen. Dette blir en berikelse for bydelen og byen, sier Dreyer i et e-postsvar.

Selve klagesaken kommenterer han slik:

– Klagen som har kommet inn etter at vi fikk ramme- og igangsettelsestillatelse mener vi ikke er relevant for renoveringen av ambassaden, siden det gjelder utforming av gateløp og fortau som ligger utenfor vår eiendomsgrense og det vi har søkt om.