Gå til sidens hovedinnhold

Frykter trafikkstøy ved utvidelse av universitetet

Den foreslåtte trafikkløsningen gjennom det nye universitetsområdet vil innby til mer trafikk, og tar ikke miljøhensyn, mener Blindern vel.

BLINDERN: Byrådet har konkludert med at det er Statsbygg, Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetatens forslag ("B1") til trafikkløsning gjennom det nye universitetsområdet, som ligger mellom Rikshospitalets trikketrasé og Domus Athletica, som er det beste.

LES OGSÅ: Grønt lys til universitetsutbygging

Dette reagerer Blindern vel på, som sammen med flere aktører i Blindern-området, har lagt frem et forslag til alternativ veiløsning ("A2") (se faktaboks til høyre i saken).

Vil dele området

– Vi mener veialternativ A2 vil gi en bedre totalløsning for området som helhet, både når det gjelder vei-, trafikk- og miljøforholdene på stedet. Det vil gi et mer hensiktsmessig veisystem og i større grad motvirke gjennomkjøring og økt bilpress mellom Ring 2 og 3. B1-veialternativet vil innby til gjennomkjøring. Samtidig vil det med A2 bli mindre støy i universitetets uteområder, i nabolaget og i turveidraget med den gjenåpnede Gaustadbekken, sier Unni Eriksen i Blindern vel.

Veialternativ B1 støttes av Statsbygg, Universitetet i Oslo, Plan- og bygningsetaten og Samferdselsetaten. Gruppen bak det alternative A2-forslaget er foruten Blindern vel Norges forskningsråd, SINTEF, Forskningsparken, Bydel Nordre Aker, Oslo Elveforum, Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten.

– Vårt hovedanliggende når det gjelder miljøforholdene på stedet er å få et skjermet grøntdrag med turvei og gjenåpnet bekk også i Gaustadbekkdalen nord, slik det nå blir realisert i Gaustadbekkdalen syd, altså gjennom hele dalen, uten forstyrrende biltrafikk, sier Eriksen.

"Med Statsbygg/Universitetet og kommunen som aktører burde det være mulig å få til en forbilledlig miljøsatsing i dette området (...) et demonstrasjonsprosjekt som viser at det går an å kombinere miljøhensyn og relativt tunge utbyggingsformål (...) et eksempel på byøkologi i praksis," skriver Blindern vel i et brev til Rådhuset.

– Dette får vi med A2-veialternativet, og det er utfordringen for politikerne når de snart skal behandle saken, sier Eriksen.

Trafikken blir akseptabel

Plan- og bygningsetaten på sin side uttaler at viktigheten av B1 som "en kort naturlig og lett lesbar trasé som hovedatkomst til Gaustadbekkdalen og Blindern er nøye vurdert opp mot andre faktorer som støy og brukbarhet av det nye universitetsområdet og tilstøtende friområde".

Det bemerkes samtidig at det er viktig å unngå at veien blir en visuell og trafikksikkerhetsmessig barriere mellom nybyggene og friområdet, men at trafikkmengde og støy er forventet å bli på et "akseptabelt nivå, slik at atkomstveien kan utvikles til en bygate" med funksjoner som kafeer og butikker.

Samferdselsetaten kritiserer A2-alternativet, blant annet ut fra at et nytt kryss mellom den nye Trimveien og Gaustadalleen er uheldig fordi det gir dårlig sikt mot trikketraseen. To krappe kurver gjør alternativet vanskelig for store kjøretøy, etaten er også bekymret for stigningen i veien.

Ruter AS bemerket i høringsrunden at både B1 og A2-alternativet, ut fra trikkens ståsted, er sikkerhetsmessig likeverdige.


Rådgivningsselskapet Norconsult konkluderer med at stigningen er akseptabel, men at kurvene må utvides. B1 har ifølge Norconsult bare fordeler, sett fra et veiteknisk synspunkt. Likevel er konsekvensene for eksisterende bebyggelse og grøntarealer vel så viktige for konklusjonen. Sikt er ikke et godt nok argument for å avslå A2- alternativet, skriver Norconsult, og mener at dagens situasjon i Gaustadalleen er mye mer uheldig fordi trikken kommer fra uvante vinkler.

LES OGSÅ: Tilbake til start i Gaustadbekkdalen

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis