Professor Arnved Nedkvitne (63) gikk til sak mot Universitetet i Oslo etter at han ble avskjediget fra sin stilling som historieprofessor 24. februar i 2009.

Avskjedigelsen var en følge av at Nedkvitne over mange år nektet å komme i møter med sine overordnede på universitetet, og fordi han over lang tid masseutsendte eposter som ble oppfattet som trakasserende av ledere, kolleger og eksterne samarbeidspartnere.

Fredag ga Borgarting lagmannsrett Universitetet i Oslo medhold på alle punkter i den såkalte Nedkvitne-saken.

- Universitetet er tilfreds med dommen og at det nå kan bli satt en sluttstrek for en langvarig og vanskelig personalsak, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Bakgrunn
Vedtaket om å avskjedige Arned Nedkvitne ble først fattet i styret for Det humanistisk fakultet, dernest fattet på ny i fakultetsstyret etter anke fra Nedkvitne. Vedtaket i fakultetsstyret ble anket av Nedkvitne til Universitetsstyret, som gjorde et endelig vedtak om avskjedigelse.

Professor Arnved Nedkvitne gikk så til rettssak mot Universitetet i Oslo, som fikk medhold i Oslo tingrett. Nedkvitne anket dommen videre til Borgarting lagmannsrett, med økonomisk støtte fra Forskerforbundet, og med henvisning til menneskerettighetene og ytringsfrihet. Dette har ikke vunnet frem i Borgarting lagmannsrett.

- Må gripe inn tidlig
Rektor Ole Petter Ottersen sier at Universitetet i Oslo er svært bevisst på at det skal være høyt under taket for faglige ytringer og den akademiske frihet, men at Nedkvitne-saken ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre.

- Hvis vi skal trekke noen lærdom av denne saken, er det at vi må gripe inn så tidlig som mulig for å løse konflikter, sier dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet.

Det har ikke skjedd før at en professor har blitt avskjediget på den måten ved universitetet. Som embetsmenn, kan professorer kun avsettes ved dom.

Universitetsstyret mente Nedkvitne hadde «grovt [...] krenket sine tjenesteplikter gjennom en årrekke, på tross av skriftlig advarsel eller irettesettelse».

Sterkt kritisk
Ifølge Nedkvitne selv, var bakgrunnen for avskjeden at han i leserinnlegg i Universitas og Uniforum og i e-poster hadde uttalt seg sterkt kritisk om ledelsen ved sitt institutt, om dekana Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet og til dels om kolleger ved instituttet.

11. mars 2009 varslet Nedkvitne at han gikk til sak mot universitetet, med støtte fra Forskerforbundet, for å få omgjort oppsigelsen. Saken kom opp i januar 2010, og 29. januar 2010 falt dommen i Oslo tingrett, som frifant UiO på alle punkter og påla saksøker å betale statens omkostninger.

Det er ikke brakt på det rene hvorvidt dommen blir anket.