Alle er enige om at Oslo trenger en ny T-banetunnel. Det er fremhevet som det viktigste samferdselsprosjektet i Oslo-regionen både lokalt og av staten.

Likevel er en ny tunnel i ferd med å bli en av de store politiske kampsakene i høstens lokalvalg.

Dagens problem er at kapasiteten er sprengt gjennom den felles delen av T-banenettet som går gjennom sentrum. Det gjør det umulig å øke antall avganger også alle andre steder.

Fungerer som en flaskehals for alle linjer

Begrensningen i dagens tunnel er 32 tog i timen. Dette gir et tak på antall avganger på hver «arm» på åtte tog i timen. Det gjør det umulig med 5-minutters avganger.

En ny tunnel vil i teorien doble kapasiteten til 16 tog i timen per arm - noe som vil åpne for femminuttersruter og utvidelse av T-banen med nye armer.

Så langt er alle enige.

12 alternativer ble vurdert

Etter lang tids arbeid med forskjellige løsninger, la byrådet i november frem forslaget om å bygge en ny tunnel som går mellom Majorstuen og Ensjø.

12 forskjellige løsninger har vært vurdert, som ble silt ned til 3 finalister (se bilde). Valget falt på alternativ C1, som er det forslaget Ruter og den store arbeidsgruppen «KVU Oslo Navet» anbefalte.

Alternativet er den klart dyreste av de tre alternativene som til slutt ble vurdert, med en antatt prislapp på rundt 14 milliarder kroner. Endelig prislapp er derimot uklar fordi to holdeplasser er fjernet i det endelige forslaget.

Den nye linjen skal få nye stopp på Bislett og helt nederst på Grünerløkka (Nybrua). I tillegg vil den svinge innom dagens stopp på Stortinget.

Les også: Her er den nye t-baneplanen for Oslo

Følgende fordeler og ulemper med forslaget er trukket frem av dem som har utredet ny tunnel:

Ikke best «trafikantnytte» og samfunnsøkonomi

Men så begynner det å bli komplisert:

Forslaget som ble anbefalt (C1) er ikke det som beregningene til fagfolkene viser gir mest samfunnsøkonomi og «trafikantnytte».

Det siste er et samlebegrep som sier noe om hvor bra reisen oppfattes for flertallet, effektivitet og hvor mange som kan bruke banen.

«I arbeidet med KVU Oslo-Navet kom alternativ C3 best ut av alternativene ved å ha både lavere kostnader og høyere trafikantnytte», skriver arbeidsgruppen i et bakgrunnsdokument.

Ifølge gruppen kan man ikke stole på disse tallene som de selv presenterer. Beregningene er tekniske og tar inn i seg ringvirkninger som de mener ikke er oppnåelig i områdene der T-banestoppene var foreslått plassert. Det er for mange verneverdige bygg som hindrer ny utbygging blant annet på Grünerløkka og St. Hanshaugen.

Derfor ble dette alternativet skrotet.

Så kommer Høyre på banen

Tidligere denne måneden dukket så Høyre opp, og sa at de var mot det forslaget Byrådet hadde landet på. De har i stedet vedtatt at de ønsker å få utredet en helt annen løsning enn den som er valgt hvis de vinner valget til høsten.

Deres forslag bygger videre på C3-alternativet, som egentlig kom best ut av de tekniske beregningene. Forskjellen er at de har strukket banen lenger nord inn i områder som vil være enklere å bygge ut. Spesielt handler det om området rundt Ullevål sykehus.

Tanken er at hvis C3 faktisk var best i de tekniske beregningene, men hadde noen utfordringer, burde man heller se at disse kunne løses - fremfor å forkaste forslaget.

- Høyre mener den nye T-banetunnelen bør gå fra Majorstua via Carl Berner til Ensjø. Det vil gi nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Ringen kino. Tunnelen gir dermed T-banedekning til helt nye og tett befolkede områder av indre by. Det bidrar til et svært godt kollektivtilbud til og mellom «byer i byen», slik vi kjenner det fra andre europeiske storbyer, skriver Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i et debattinnlegg i Nettavisen.

Eirik Lae Solberg: - Høyres sentrumsbane løfter t-banetilbudet

Fordel for noen - ulempe for mange?

Selv om Høyres forslag ikke er utredet, er det ikke helt nytt: De har kombinert C3-alternativet, som kom best ut på tekniske beregninger, samt et av de 12 opprinnelige forslagene som i stor grad følger Ring 2.

Fordelen med Ring 2-forslaget er at det kan skape et betydelig bedre kollektivtilbud i områder med stort utbyggingspotensial - spesielt i områdene rundt Ullevål sykehus. Dermed kan man øke størrelsen på «sentrum».

Men fordi de fleste som kommer med T-banen fra utkanten av byen skal til sentrum, vil ikke en ny T-banetunnel som ikke går til sentrum være særlig til hjelp. Derfor ble dette alternativet tidlig skrotet.

«Vurderinger viste at dette alternativet vil bli mindre attraktivt enn eksisterende T-banetunnel. Den totale kapasiteten vil dermed oppleves som lavere», står det beskrevet av arbeidsgruppen.

Fordi det er planlagt en betydelig utbygging langs T-baneholdeplassene i hele byen, vil denne effekten forsterkes i fremtiden:

Trafikkberegninger viste at C3-alternativet - som går lenger sør enn Høyres forslag - ville ha opp mot 30 prosent lavere trafikkgrunnlag enn den anbefalte løsningen.

Den nordre tunnelen vil være en fordel for dem som bor og jobber i området, men vil ikke hjelpe tilstrekkelig for alle dem som reiser på jobb i sentrum fra ytterkantene av byen.

Det Høyre mener er bra med sitt forslag, er altså den viktigste årsaken til at Ruter ikke ønsker løsningen: Hvis T-banen går til nye steder, fungerer den ikke som en kapasitetsforhøyelse i bykjernen.

En kamp om Oslo 30 år frem i tid

Stridens tema er nå hva en ny t-banelinje egentlig skal oppnå i hovedstaden.

Ruter ønsket egentlig å bygge en dobbelt så bred sentrumstunnel slik at de kunne kjøre mange flere tog gjennom sentrum - hvor de fleste i dag jobber. Dermed dobles kapasiteten, og de reisende får et bedre tilbud.

En slik utbygging har vist seg i praksis å være umulig å få til. En separat tunnel måtte til, og har landet på en nesten parallell tunnel som også skaper et par nye stasjoner på sentrale områder.

Ingen er uenig om at dette er en løsning som svært mange vil ha stor nytte av. Heller ikke Høyre.

Høyre mener derimot at en ny T-banetunnel er en mulighet til å bygge et helt annet Oslo, der ikke alle jobber i sentrum. De mener at en vil få byutvikling der man lager god infrastruktur, og at en ny T-banelinje kan skape nye «byer i byen».

God infrastruktur er blant annet grunnlaget for at Løren har blitt et voldsomt vekstområde. Det er også grunnlaget for transformasjonen av Nydalen.

Det har vært fremmet motargumenter om at Høyres tunnel vil føre til at flere må bytte T-bane på vei til jobb, fordi flertallet skal til sentrum. Dette mener Høyre uansett vil bli tilfellet med en ny tunnel som skal gå ned til Stortinget, fordi Stortinget er den minst brukte holdeplassen i sentrum.

De som skal til Nationaltheateret og Jernbanetorget vil uansett risikere å måtte bytte T-bane på Majorstuen, Tøyen eller Stortinget.

Spørsmålet det hele koker ned til blir om man skal løse et konkret problem, slik Byrådet nå ønsker, eller man skal bygge ny infrastruktur i et håp om å transformere byen i et perspektiv der man tenker forbi 2050.

Ap: - Bør ikke importere problemene fra Bergen

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, Andreas Halse, er oppgitt over at Høyre ønsker en omkamp om prosjektet.

- En ny T-banetunnel er et prosjekt som hele byen har glede av. Vi bør bygge den så den gir flest mulig reisende og kortest mulig reisetid for de som er storbrukerne av T-banen, alle de som bor i ytre by. Folk flest skal først og fremst til sentrum. Ruters prosjekt er en tunnel som gjør T-banen bedre for hele byen. Vi bør bygge den i stedet for å en tunnel som handler om å gjøre det bedre for de som allerede bor i indre by, sier Halse til Nettavisen.

- Nå har vi holdt på i ni år med utredninger. En haug med konsepter har blitt vurdert. Fagfolkene har landet på en anbefaling som er best både for de reisende og for byutvikling. Da bør vi bygge den, og gjerne så fort som mulig.

Han trekker paralleller til Bergen, som har vært ridd som en mare av krangling om utbygging av Bybanen.

- Vi er forundret over at Høyre vil kaste dette arbeidet på sjøen, og utsette den sårt tiltrengte tunnelen. Bare for å begynne på nytt med et konsept som ligner veldig på konsepter som har vært vurdert før, og som har blitt forkastet fordi de gir dårligere resultater for kollektivtrafikken i Oslo. I Bergen har de hatt år med kaos og utsettelser fordi Bergen Høyre har krangla om Bybanen. Det er en politikk Oslo Høyre ikke burde importere til hovedstaden, sier Halse.

Høyre: - Byutviklingen kommer der man har god infrastruktur

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier byrådet ikke ser mulighetene en slik utbygging gir:

- Byutviklingen kommer der hvor T-banen er. Hvis man bygger en t-bane langs Karl Johan, så kommer mange av arbeidsplassene til å komme der. Bygger man det i en større del av sentrum, vil mange av arbeidsplassene komme der. Byrådets valg øker presset i bykjernen, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Han mener at byrådets valg har en rekke svakheter, som er til dels svakt utredet:

- Selv om tallene viser at mange går av og på t-banens linjer ved spesielt Majorstua, Nationaltheateret og Jernbanetorget stasjon, så betyr ikke det nødvendigvis at de jobber der. Mange bytter til trikk eller buss og reiser videre. Jobber man på Ullevål, tar man kanskje T-banen til Majorstua og bussen videre, sier han, og mer enn antyder at statistikken ikke gir det fulle bildet av reisemålene.

Han påpeker også at utredningen av en ny T-banetunnel i for liten grad har tatt inn over seg at en ny jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum skal stå ferdig omtrent samtidig.

- Denne vil gi veldig mye mer kapasitet fra blant annet Skøyen, Sandvika og Bryn inn mot Nationaltheateret og Oslo S. Legger man en ny T-banetunnel forbi de samme stedene, frykter jeg at man får en betydelig overinvestering inn mot bykjernen, sier Høyre-toppen.