- Vi i Senterungdommen ønsker ta ut betraktelig flere rovdyr enn det som i dag er tilfellet. Rovdyrene må vike for matproduksjon. Antall rovdyr er langt over de bestandmålene vi er forpliktet til å ha, sier senterungdommens leder Sandra Borch til Nettavisen.

- Nå når sauene blir sluppet på fjellet er det høysesong for rovdyr til å forsyne seg av de små lammene. Det er viktig at forvaltningen nå følger opp de vedtak som er gjort og at det blir gitt fellingstillatelser på rovdyr i beiteområder. Dagens bestand av rovdyr gjør det praktisk talt umulig å drive primærproduksjon med basis i utmarksbeite. Dette bidrar ikke til å nå målene i landbruksmeldinga om økt selvforsyningsgrad. Dagens praktisering av rovviltpolitikken truer satsingen på norsk matproduksjon, sier senterungdommens leder Sandra Borch til Nettavisen.

- Politikken ligger der, men forvaltningen følger ikke opp det Stortinget har vedtatt. Nå må regjeringen gi klart signal til forvaltningen om hva slags politikk som gjelder, og gi tillatelser til å skyte flere rovdyr, sier hun.

Senterungdommen mener at regjeringen ikke følger opp avtalen som ble inngått etter rovdyrkonflikten i 2011 (du kan lese forliket her, ekstern lenke til stortinget.no). Spesielt gjelder det rovviltforpliktelse punkt 2.2.19 som sier: «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slike uttak, uavhengig av ombestandsmålet er nådd. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensielle i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein».

Ber forvaltningen følge opp vedtak
- I 2011 ble det delt ut over 67 millioner for tap av sau, og over 71 millioner for tap av rein i rovdyrerstatning. Store deler av denne summen kunne vært unngått ved en annerledes forvaltning av rovviltstammen, sier Borch.

Hun sier at både ulv, bjørn og jerv nå gjør stor skade på matproduksjonen og at disse rovdyrene bør fjernes fra de delene av Norge der dyr beiter.

- Vi ser at mange søknader for felling av skadedyr blir avslått og det til tross for at det er i prioriterte beiteområder. Jeg frykter at mange bønder som særlig driver med sau og rein nå snart ikke ser vitsen i å fortsette når de i så stor grad blir motarbeidet av forvaltningen. Nå må direktoratet for naturforvaltning og rovdyrnemndene ta tak i de nye forvaltningsprinsippene som ble vedtatt i rovdyrforliket. Det bør være unødvendig at regjeringen skal være nødt til å forklare forvaltningen med teskje hva som er vedtatt politikk, sier hun.

- I rovviltforliket fra 2011 står det også at Norge forplikter seg til å sikre at alle de store rovviltartene i norsk natur skal overleve. Støtter du den delen av avtalen også?

- Ja, men rovdyr som bjørn, gaupe og jerv må leve der det ikke er beiteområder slik det står i rovviltforliket. Det er dette som ikke følges opp i praksis. Det er mange steder i Norge der rovvilt ikke kommer i konflikt med beiteområdene. Samtidig er antall rovdyr i Norge mye høyere en det forsvarlige bestandsnivået vi er forpliktet til, svarer Borch og fortsetter.

Håper på saklig kritikk
- Når det gjelder ulv så mener jeg og Senterpartiet at Norge ikke har noen egen ulvestamme, og at vi derfor ikke er forpliktet til å ha ulv. Det var bakgrunnen for mitt tidligere utspill om ulv, sier Borch.

Les: Programleder trekker seg etter grov Sandra-hets og - Det har vært en tøff helg

- I lys av hetsen du opplevde etter forrige rovdyrustpill - kvier du deg for dette utspillet?

- Jeg vet det vil komme en del kritikk fra folk som er uenig med meg, men jeg håper at kritikken kan rettes mot sak og ikke mot meg som person, og at den kommer frem på en saklig måte. Denne debatten er viktig, og helt avgjørende for norsk matproduksjon. Det er vår oppgave å si fra når forvaltningen ikke følger opp de vedtak regjeringen gjør, sier Borch.