VOKSENLIA: – Akersposten har stilt spørsmål ved habiliteten til tre av etatens medarbeidere i forbindelse med byggesak for Måltrostveien 33. Etatsdirektør Ellen S. de Vibe har foretatt en egen samlet vurdering og finner ikke at de tre medarbeiderne det gjelder, er inhabile, står det på Plan- og bygningsetatens nettside.

Saken

Akersposten redegjorde for forholdet mellom Ola Mæles advokat i byggesaken i Måltrostveien, Caroline Waller og tre tidligere kolleger i PBE, som har behandlet Mæles byggesak. Som enhetsleder i PBE var hun direkte involvert i byggesaken i 2010, 2011 og 2012 før hun som advokat i ny jobb noe over ett år senere, skrev dispensasjonssøknaden på vegne av Mæle.

Les også: Ola Mæles advokat fikk medhold av tidligere kolleger

Deretter var alle de tre kollegene, saksbehandler, enhetsleder og avdelingsdirektør direkte med i behandlingen og avgjørelsen med hensyn til å gi rammetillatelse og avslaget til naboer som klaget på dispensasjonene. Den nevnte avdelingsdirektøren skrev en generell habilitetsvurdering etter anmodning fra Waller. Den ble senere trukket av etatsdirektør Ellen S. de Vibe og ny habilitetsvurdering er gjort. Venstres Terje Bjøro ville utsette behandlingen av byggesaken i bydelsutvalget I Bydel Vestre Aker til habilitetsspørsmålet var avklart. Det ble nedstemt av flertallet i utvalget og dispensasjonene i rammetillatelsen ble vedtatt. Nabo Vibeke Golden har varslet at hun vil ha habiliteten vurdert av Fylkesmannen, sammen med klagen på dispensasjoner i byggesaken.

Les også: Ny strid rundt Mæle-villaen

Habilitetsvurderingen

Her er etatsdirektørens habilitetsvurdering:

«Akersposten har stilt spørsmål ved habiliteten til tre av etatens medarbeidere i forbindelse med byggesak for Måltrostveien 33.
I 2012 hadde jeg møte med Ola Mæle, eier av Måltrostveien 33, hvor jeg ga signaler om byggesaken, og disse signalene ble fulgt opp i den påfølgende saksbehandlingen. De tre ansatte har tidligere vurdert sin habilitet og kommet til at de er habile.
På grunn av den omtalen saken har fått, har jeg imidlertid funnet det riktig å foreta en egen samlet vurdering. Ut fra gjeldende regelverk for habilitet og den konkrete sakens forløp finner jeg ikke at de tre medarbeiderne det gjelder, er inhabile.
Spørsmål om utbyggers advokats rolle i saksforløpet er ikke opp til Plan- og bygningsetaten å vurdere.

Etatsdirektør Ellen S. de Vibe»

Les også debatt:

Mæle tviler på journalistens habilitet

– Kririkkverdig, uredelig og slett journalistikk