En stor gruppe renholdsarbeidere i Nordsjøen vil neste år tjene mer enn 700.000 kroner i snitt - med god margin. Det viser beregninger NA24 har foretatt (Se tabell lenger ned i saken).

Det går mot streik i Nordsjøen. Hovedårsaken er at fagforeningene i LO, Industri Energi ikke vil godta et lønnstilbud på seks prosents økning i grunnlønnen - nærmere det dobbelte av det lønnstakere ellers i landet må ta til takke med i år.

LO-forbundet Industri Energi begrunner avslaget med krav om likestilling og likelønn. De vil at den kvinnedominerte gruppen renholdsarbeiderne med fagbrev skal tjene det samme som andre fagarbeidergrupper offshore.

Industri Energi, SAFE og Lederne brøt torsdag kveld forhandlingene i årets sokkeloppgjør. Oppgjøret går nå til mekling.

Stolt og vannvittig
Forbundsleder Leif Sande i LO Forbundet Industri Energi representerer renholderne ansatt hos leverandørene. Han medgir at det er gode lønninger i Nordsjøen.

- Jeg er faktisk stolt over at vi gjennom årene har sørget for at våre medlemmer, i likhet med alle som jobber på Nordsjøen, blir kompensert ordentlig for ulempene det gir, sier Sande til NA24.

Han opplyser at kravet fra renholderne er en økning i grunnlønnen på 30.000 kroner fra 498.000 til 528.000 kroner.

- Vi forventer også et ytterligere likelønnstillegg på 13.000 kroner, sier Sande.

Industri Energis krav betyr altså et lønnskrav på hele 8,6 prosent.

Per Helge Ødegård, Statoil-ansatt og tillitsvalgt i Lederne er kritisk.

- Det er vannvittig av LO-forbundet å snakke om likelønn, likestilling og samtidig omtale renholderne som lavtlønnsgruppe, sier Ødegård til NA24.

Han påpeker at svært mange renholdere allerede i år får utbetalt langt over 600.000 kroner når overtid og andre tillegg er inkludert.

- De vil at renholderne skal tjene akkurat det samme som våre ingeniører. Det er smått utrolig. Norge blir i så fall det eneste landet i verden der dette skjer, sier han, og minner om at det er et hav av forskjell på utdanningsnivå og ansvarsnivå ute på plattformene mellom renholdere og ingeniører.

Hva mener du om lønnsnivået? Si din mening i kommentarfeltet nederst.

Snakker om grunnlønn
Fagforeningen har foreløpig latt vær å snakke om annet enn grunnlønn. Det gjør de sannsynligvis klokt i.

For beregninger NA24 har gjort viser at tilleggene utgjør nesten 200.000 kroner i snitt per renholdsarbeider. Noe som gjør at renholdsarbeidere med fagbrev ansatt i en operatør, som for eksempel Statoil, vil tjene godt over 700.000 kroner neste år. I år vil lønnen havne på cirka 690.000 kroner.

Til sammenligning er årlig fast godtgjørelse per 1.5.2009 for representater på Stortinget på 696.900 kroner.

Over halv million for fem år siden
NA24 har tatt utgangspunkt i en omfattende rapport om lønningene i Nordsjøen. Rapporten ble utført i 2006 av ECON Analyse på oppdrag fra OLF.

Den viser at renholdsmedarbeidere som jobbet for operatørselskaper i Nordsjøen i snitt tjente 547.000 kroner i 2005. Renholdere som jobbet for leverandører til operatørselskapene tjente 436.000 kroner i snitt i 2005.

Med utgangspunkt i SSBs tall for lønnsveksten i Norge viser NA24 beregninger at renholderne i operatørselskapene i år får utbetalt 688.698 kroner og renholderne hos leverandørene 548.944 kroner.

Beregningene, som baserer seg på SSBs nasjonale lønnsveksttall, er mest sannsynlig for beskjedne. Lønnsveksten i Nordsjøen har hatt en tendens til å vokse mer enn på fastlandet. For eksempel vokste lønnen for operatør-renholderne med 16,6 prosent fra 2003 til 2005.

HTML EMBED
Renholdsarbeider operatør Renholdsarbeider leverandør Lønnsøkning**
Årslønn 2005 547000* 436000* 0,033
Årslønn 2006 565051 450388 0,041
Årslønn 2007 588218 468854 0,054
Årslønn 2008 619982 494172 0,063
Årslønn 2009 659041 525305 0,045
Årslønn 2010 688698 548944 6,00% eller 3,4%
Årslønn 2011 6% (foreløpige tilbud fra OLF) 730019 581880
Årslønn 2011 3,4% (SSBs anslag for 2010) 712113 567608
*Kilde: ECON-rapport nr. 2006-035 for OLF.
**Kilde: SSBs konjunkturtendenser

Årsaken til de store lønningene ligger i tilleggene. Renholderne som tariffmessig hører til Sokkeltavtalen har følgende tillegg utover grunnlønn:

Tillegg under Sokkelavtalen:
Overtid
Arbeidsmiljølovens (AML) og tariffavtalenes bestemmelser om hva som skal

Bestemmelsene om alminnelig arbeidstid på sokkelen er regulert i Rammeforskriften og skal ikke overstige 12 timer i døgnet og 36 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode på høyst ett år, som gir en ramme på 1.877 timer (52,14 x 36) i året. Arbeid utover lovens ramme for årlig arbeidstid og arbeid utover 12 timer i døgnet (maks 4 timer) regnes som overtid etter loven.

Følgende typer tidsbruk gir ifølge Sokkelavtalen rett til overtidsbetaling:

Arbeid utover 12 timer i døgnet

Ekstradag/ekstratur på sokkelen

Pålagt arbeid på land i friperioder (konsultasjoner, orienteringer og møter på land som ansatte innkalles til)

Pålagte kurs i friperioder. Godtgjøres med overtidsbetaling for 8 timer per kursdag

Pålagte kurs og sikkerhetsmøter i fritiden i oppholdsperioder

Overtidstillegget er lik 65 prosent av samlet timelønn.

Tekniske tillegg
Ventetid på sokkelen utover normal oppholdsperiodes lengde, betales med samlet timelønn.

Betaling for ventetid på heliport. Ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres med samlet timelønn fra tidspunkt for planlagt helikopteravgang.

Godtgjørelse for shuttling. Tid som medgår til reise/venting på transport mellom boligplattform og arbeidssted utenom arbeidsperioder, og mellom plattformer i arbeidsperioder, godtgjøres med samlet timelønn.

Ekstra betaling for konferansetid, skift/natt-tillegg. For skift og nattarbeid utbetales et kronetillegg per time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden.

Ved behov for konferansetid mellom arbeidstakere på minimum 15 minutter per skift betales også et kronetillegg per time.

Helligdagsgodtgjørelse. Ansatte som er på sokkelen godtgjøres med et kronetillegg per dag.

Betaling for improvisert hvile. Når nattlosji må improviseres og ansatte ikke får anvist seng i lugar, godtgjøres dette med et ulempetillegg på et kronebeløp per natt.

Kompensasjon for endring av arbeidsplan. Ved pålagt endring av arbeidsplan kompenseres det med 12 timer samlet timelønn per tapt fridag i tillegg til løpende lønn.

Kompensasjon for sving skift. Når den ansatte får beskjed om endret arbeidsperiode etter helikopteravgang, betales overtidstillegg for timer arbeidet utenom normalt planlagte timer de to første arbeidsperioder.

Andre ulemper kompenseres for ved sokkeltillegget.

Hva mener du om lønnsnivået i Nordsjøen? Si din mening i kommentarfeltet under: