Muslimhat er absolutt et eksisterende problem som både vi i samfunnsdebatten og politikere erkjenner at eksisterer, og tar det på alvor. Flere etterlyser en egen handlingsplan mot muslimhat og «islamofobi». Vi i Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM) er skeptiske til disse initiativene, dels fordi muslimhatet allerede er dekket i de eksisterende strategiene og handlingsplanene mot ekstremisme og hatefulle ytringer, og dels fordi islamofobi-begrepet er problematisk.

Det at det finnes en handlingsplan mot antisemittisme, betyr ikke at myndigheter skal lage handlingsplaner for alle utsatte grupper i samfunnet, som muslimer, samer, romfolket, homofile og så videre. En rangering av grupper med og uten handlingsplan kan sende uheldige sideeffekter om at det hatet de opplever er mer alvorlig enn hat andre grupper opplever. Flere prøver å likestille antisemittisme med islamofobi, men tvert imot må antisemittismens spesielle karakter, både på grunn av dens historie og fordi den endte i nazistenes uhyrlige folkemord, tas i betraktning når en slik sammenlikning gjøres. Det er først da man forstår at det finnes noen få likhetstrekk men ikke nok til at de kan sidestilles.

Lik rett for alle

Andre grupper i samfunnet har like stor rett på beskyttelse fra staten som muslimer. De kan oppfatte dette som om myndighetene er mer tilbøyelig til å beskytte noen fremfor andre grupper i samfunnet. I en tid hvor identitets-diskusjonen er på det sterkeste, trenger vi ikke at myndighetene er med på å lage et skille mellom befolkningen basert på andres hat. Like rettigheter til alle må stå øverst, uavhengig av farge, tro, kjønn og legning.

Resultatet kan bli at norske muslimer blir enda mer sårbare for hat, hets og potensiell vold enn uten en særskilt tilrettelagt handlingsplan, slik som Yousef Bartho Al-Nahi skriver om. Ekstremisme og hat må kjempes samlet og ikke gjennom oppdelte handlingsplaner.

Ikke gjør muslimer en bjørnetjeneste

Å bruke det omstridte begrepet islamofobi i offentlige dokumenter kan ramme ytringsfriheten. Autoritære regimer i den muslimske verden og reaksjonære muslimer i Vesten bruker ordet islamofobi for å stoppe legitim islamkritkk. Dette gjør jobben vanskeligere for oss progressive stemmer med muslimsk bakgrunn. Hvis begreper som islamofobi legitimeres slik reaksjonære muslimer i Norge gjerne ønsker, til stater i verden der dette allerede er legitimert, ser vi at islamkritikk diskrediteres på bekostning av ytringsfriheten. Ytringsfriheten som vi så sårt har kjempet for å ha i Norge, men som vi så smertefullt har mistet i mange andre land.

Så den klare oppfordringen til regjeringen fra oss er: ikke gjør progressive muslimer en bjørnetjeneste ved å legitimere islamofobi gjennom en handlingsplan, styrk den allerede eksisterende handlingsplanen om Hatytringer og vern enda hardere om ytringsfriheten. Innskrenking av ytringsfriheten rammer alle, uavhengig av tilhørighet.