Gå til sidens hovedinnhold

- Håper denne 8. mars-parolen er borte om ti år

Ungdomspolitikere om likelønn:

- Jeg tror mange bedrifter fortsatt heller vil ha unge menn enn unge kvinner som ansatte, sier AUF-leder Ina Libak.

OSLO (Nettavisen): Det er en langt igjen til likelønn i norsk arbeidsliv, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinners andel av menns lønn i alle sektorer var i snitt på 88,5 prosent i fjor. På det meste - i yrkesgruppa finansmeglere - skiller det i snitt 48.660 kroner i månedslønn mellom menn og kvinner.

Se tabell nederst i saken: Lønnsforskjell i 200 yrker

Nettavisen har spurt ledere for ungdomspartiene hva de tenker om likelønnsparolen i 8. mars-toget og hvordan kravet kan innfris.

Her er våre spørsmål:

1) Hva er mulige årsaker til at spriket i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fortsatt er så stort i mange yrker?

2) Hvilke tiltak kan settes inn for å tette gapet?

3) Kravet om likelønn dukker årvisst opp i 8. mars-markeringene landet rundt. Når, tror du, kan denne parolen pakkes vekk?

Ina Libak, AUF-leder:

1) - At vi godtar det, og det burde vi ikke gjøre. At selskapene ikke har jobbet systematisk og godt med det, men også at vi ikke har turt å bruke politiske virkemidler som skal til. Stemmene i debatten som sier at menn og kvinner stiller likt i arbeidslivet må møtes med fakta som viser at det fortsatt er store forskjeller, og at det krever endring. AUF vil bruke politiske virkemidler for å oppnå likestilling i arbeidslivet. Vi vil blant annet ha en opptrappingsplan på ti år hvor kvinnedominerte yrkesgrupper med lav lønn sammenlignet med grupper med like lang utdanning får et lønnsløft på 15 prosent utover vanlige oppgjør. Vi vil systematisk øke lønnen for helsefagene og jobbe for full likestilling mellom skift og turnus.

3) - Jeg tror også mange bedrifter fortsatt heller vil ha unge menn enn unge kvinner som ansatte på grunn av sjansene for at de snart ønsker å stifte familie. I 2019 burde man ha like forventninger til kvinner og menn i etableringsfasen, fordi begge kjønn har ansvar for barn. Her må vi ha permisjonsordninger som fremmer likestilling så det oppleves like trygt å ansette kvinner. Jeg mener også det er viktig at bedrifter må rapportere på arbeidet de gjør med likestilling, for å bevisstgjøre og kunne trekke frem de som gjør det bra.

3) - Når kvinner får den lønna de fortjener. Og når vi får politikere som tør å gjøre det som skal til! For vi vet virkemidlene vi kan bruke, men vi bruker dem ikke.

Les også

Slik forklarer finansnæringen det store lønnsgapet mellom kvinner og menn

Ada Johanne Arnstad, leder i Senterungdommen:

1) - Hovedårsaken til spriket i lønn er nok rester av den diskriminering mellom kjønnene, som tross alt har vært hovedregel i vår historie. Vi har ofte en tendens til å glemme at det ikke er lenge siden de store endringene i norsk likestillingspolitikk ble gjennomført. Selv om vi har kommet langt med likestillingen i Norge er det fortsatt en bit å gå før arbeid og innsats belønnes likt uavhengig av kjønn.

2) - Når det gjelder tiltak for å minske lønnsforskjellene er det viktig at vi flytter ansvaret fra den enkelte som opplever å få lavere lønn for likt arbeid og heller ser dette som et mønster i samfunnet. Det kan ikke være den enkelte som tar kampen, men vi som samfunn som tar ansvar for lønnsforskjellene mellom kjønnene.
Norske bedrifter bør i større grad ansvarliggjøres på forskjeller i lønn mellom kjønnene hvis vi skal oppnå forandring. Partene i arbeidslivet må sammen se på tiltak for å eliminere forskjellene i lønn, øke andelen heltidsstillinger og arbeide mot et kjønnsdelt marked.

3) - Hvis jeg er optimistisk kan jeg si at jeg håper parolen om lik lønn for likt arbeid er borte om 10 år. Det er hva jeg håper, ikke hva jeg tror ...

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU:

1) - Menn er muligens flinkere til å ha brede skuldre i lønnsforhandlinger, og det kan være ulik ansiennitet i ulike yrker, noe som kan ytterligere forsterke forskjellene. Jeg tror likevel dette i stor grad handler om holdninger, og i enkelte tilfeller kan det være ubevisste holdninger. Jeg tror ikke kjønn alene er en faktor som forklarer lønnsforskjeller, dette er allerede forbudt gjennom likestillingsloven og grundig tilbakevist av faktisk.no.

2) - Det som iallfall ikke trengs er flere offentlige lovreguleringer og påbud. Oppdragsgivere bør bli flinkere til å etterlyse likestilte arbeidsplasser hos de bedriftene de søker oppdrag hos. I tillegg bør studiestedene ha økt fokus på hvordan man som arbeidstaker forholder seg til sine egne lønnsforhandlinger. Åpenhet rundt tallene bidrar også til at arbeidsgiver jevner ut lønnsforskjeller. En ytterligere faktor er markedsmakt, ettersom unge arbeidstagere nå stiller mye tøffere krav til sjefene og bedriftene. Dersom ikke bedriftene fremmer likestilling går de glipp av de skarpeste hodene. Likestilling, bærekraft og grønn omstilling er alle faktorer som ser ut til å bli enda viktigere fremover for å tiltrekke seg den beste arbeidskraften. De bedriftene som fremmer gode verdier får da et konkurransefortrinn, noe som er utelukkende positivt.

3) - Parolen om likelønn har iallfall noe for seg, i motsetning til mange av de andre parolene som kun brukes som en anledning for venstresiden til å kritisere regjeringen. Det er vanskelig å si når det blir lik lønn mellom menn og kvinner i sammenlignbare yrker, men debatten må iallfall ikke forenkles. Hovedårsaken til lønnsforskjellene totalt sett mellom menn og kvinner er sammensatte, men skyldes hovedsakelig et kjønnsdelt arbeidsmarkedet. Menn velger tradisjonelt mer tekniske fag som har høyere lønn, mens kvinner i større grad har valgt omsorgsyrker. Imidlertid har denne kjønnsdelte trenden virkelig begynt å snu, noe som er positivt. Målet om lik lønn mellom menn og kvinner går i riktig retning, men vi er ikke i mål før flere arbeidsgivere ser verdien av at kvinner og menn tjener likt så lenge grunnlaget for lik lønn er til stede.

Les også

I denne sektoren tjener kvinner og menn like mye

Les også

Disse yrkene er dårligst på likelønn: Menn tjener 48.000 kroner mer per måned

Kommentarer til denne saken