Gå til sidens hovedinnhold

- Håper Siv Jensens forslag legges bort

- Øremerking er en fryktelig dårlig måte å finansiere eldreomsorg på, mener KS.

Frp-leder Siv Jensen ønsker et eldreforlik for å få bygget og drevet nok sykehjemsplasser, etter samme modell som barnehageforliket.

Men Kommunens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) synes at finansiering av eldreomsorgen etter mønster fra barnehageforliket er en dårlig idé.

- Det er verken enkelt eller hensiktsmessig å overføre barnehagemodellen til eldreomsorgen, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til Nettavisen.

- Veldig dårlig løsning
Barnehageforliket var et bredt politisk forlik, som innebar en lovfestet rett til barnehageplass til alle - og øremerkede tilskudd til kommunene.

Eide mener Jensens kopieringsforslag bør legges bort så fort som mulig.

- Øremerking gir en veldig dårlig løsning, så jeg håper forslaget legges bort, sier han bestemt.

- Det er kommuneøkonomien generelt og tilgang på kvalifisert personale som er det viktigste for å få til et ytterligere løft for eldreomsorgen rundt om i kommunene, ikke mer øremerking, sier Eide.

Han påpeker at barnehagene er en avgrenset tjeneste, mens sykehjemmene er en del av en samlet omsorgskjede i en kommune hvor også omsorgsboliger og hjemmetjenesten er en del av bildet.

- Det gjør det straks mer utfordrende å skille ut en enkeltdel som sykehjem, og si at det skal finansieres på en helt annen måte enn andre tjenester som dekker de samme behovene for pleie og omsorg, sier Eide.

Statssekretær om Jensens forslag: - Tror 80-åringer blir blodig fornærmet

- Vil være faglig galt
Han mener det er faglig galt bare å satse på sykehjemsplasser.

- Skal man gi gode tjenester til de som trenger det, så må man se på tjenesten i sammenheng, og ikke løsrive dem. Derfor mener vi det vil være faglig galt å løsrive det ene fra det andre. Man må se de kommunale tjenestene i sammenheng for å kunne gi et best mulig tilbud til den enkelte, gitt de økonomiske og personalmessige ressurser kommunene har tilgang til, sier Eide.

Eide viser også til at barnehagebehovet er relativt enkelt å beregne, fordi det er snakk om en rettighet som er gitt til samtlige barn over ett år. Dermed kan man relativt enkelt beregne den enkelte kommunes behov og kostnader knyttet til plassene.

- Men når det gjelder sykehjem er det ingen som mener at det skal bli en rettighet, at alle skal få rett til sykehjemsplass, uavhengig av en faglig vurdering av behovet. Kostnadene vil derfor avhenge av pleietyngden til de enkelte pasientene, påpeker han.

Han mener det vil bli svært urettferdig for kommunene dersom man blir enige om eksakte tilskuddssatser som ved barnehageforliket.

Les også: Her er det dårligst sykehjemsdekning

Les også: Her er det best sykehjemsdekning

- Feil å øremerke
KS ønsker heller ingen øremerking av midler til drift av sykehjem.

- Kommunesektoren er glad for og ønsker økte frie inntekter, men øremerking i seg selv betyr ikke en krone mer til kommunene. Det betyr bare mer bindinger, sier Eide, og legger til:

- Det er en fryktelig dårlig måte å finansiere eldreomsorg på. På driftssiden bare binder du og skaper mer byråkrati, og det blir mindre muligheter for den enkelte kommune til å kunne se tjenestene i sammenheng, sier han.

- Må ha nok ansatte
Han påpeker at man ikke må glemme at det allerede i dag mangler helsefaglig personell.

- Kvaliteten på tilbudet er selvsagt avhengig av faglig personell, og det er ikke akkurat arbeidsledighet for denne gruppen. Så uavhengig av ønsket om å øke tilbudet rundt omkring i kommunene, må man løse denne utfordringen, sier Eide.

Det er ventet en eldrebølge om noen år, og bare det vil bety en stor utfordring i forhold til å skaffe nok personell.

- Det å unnlate å diskutere personell ved utbygging av eldreomsorgen, blir en veldig stygg feil, sier han.

- Færreste trenger plass
I fjor var det en dekningsprosent for sykehjemsplasser og heldøgns omsorgstilbud for eldre over 80 år på 18 prosent.

Tall fra KS viser at dersom man skal øke dekningen til 20 prosent, så vil det bety 13 milliarder kroner i investeringer. 8 av milliardene vil da være et kommunalt ansvar med dagens finansiering. I tillegg vil de løpende, årlige driftsutgiftene øke med om lag 4 milliarder kroner.

En sykehjemsplass koster i dag i gjennomsnitt 840.000 kroner per år.

- De færreste trenger sykehjemsplass, heldigvis. Og når vi vet at det er knapphet på menneskelige ressurser må det være et poeng å gi et tilbud hjemme i størst mulig utstrekning, og gi sykehjemsplass når det trengs, sier Eide.

40292

Kommentarer til denne saken