Befolkningsveksten i byene er så stor at det tvinger seg fram et krafttak på kollektivsatsing. Det er en av konklusjonene i forslaget til Nasjonal transportplan, som fagetatene presenterte for samferdselsministeren onsdag. Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450.000 nye innbyggere innen 2040.

Kapasiteten er sprengt
Stortingsrepresentant og KrF-leder Knut Arild Hareide, som leder transportkomiteen på Stortinget, peker på at kapasiteten i Oslo-tunnelen er sprengt, og at en ny tunnel for jernbanen må vurderes.

- Dette har betydning langt utover Oslo-området. Ny Oslo-tunnel koster veldig mye penger, men regjeringen gjør seg en bjørnetjeneste hvis den ikke gjør noe med dette. Jobb nummer én er å begynne å legge planer. Vi må få fortgang. Opprustning av dagens tunnel mellom Oslo og Skøyen gir ikke nok effekt. Ny tunnel er nødvendig, sier Hareide ifølge en pressemelding.

- En mer pålitelig jernbane, flere og sikrere veier og bedre framkommelighet i byene våre, det må være målet når vi nå starter det politiske arbeidet med ny Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023, sier han.

Hareide peker på at investeringer i samferdsel er nødvendig for å bygge landet og at det kommer kommende generasjoner til gode.

Vil prioritere InterCity og Bergensbanen
Hareide mener utbyggingen av InterCity, sammen med oppgradering av Bergensbanen med ny Ringerikstunnel, må prioriteres.

- Det er viktig med en sluttdato for prosjektet. Finansieringen må være forutsigbar og avklares på forhånd. Jeg er glad for at også transportetatene nå etterlyser og anbefaler mer helhetlig utbygging og forutsigbar finansiering. Vi må nå få på plass et moderne jernbanenett mellom de store byene på Østlandet, sier Hareide.

Befolkningsveksten stiller helt nye krav til et moderne transportsystem

Hareide sier privatbilismen ikke kan ta unna trafikkveksten.

- Befolkningsveksten stiller helt nye krav til et moderne transportsystem. I kombinasjon med generell økonomisk vekst, økt bilhold og økt arbeidspendling vil presset på transportsystemet øke. Vi må satse på kollektive løsninger i og rundt de store byene våre. Derfor trenger vi en kollektivstrategi, sier han.

- Som forventet
- Etatenes ønsker er som forventet. Nå kommer den politiske behandlingen, og da vil det igjen vise seg at regjeringen ikke står til troende i samferdselsspørsmål, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til NTB i en kommentar til NTP.

- Norge blir stadig rikere, men veier og jernbane blir ikke bedre, sier Hoksrud, som er andre nestleder i Stortingets transportkomité.

Han mener Norge trenger moderne veier og moderne jernbane.

- Frp vil fortere til målet med kraftig økning i statlig finansiering i stedet for bompenger.

Etter dagens innspill fra transportetatene er det åpenbart at det trengs ny politikk og ny regjering for å få på plass et moderne transportnett i Norge, sier Hoksrud.