Har du planer om å fremme et privat forslag til et nytt boligområde eller en ny næringspark i din kommune må du være forberedt på at ting kan ta tid. 42 kommuner bruker i snitt over ett år til å saksbehandle private forslag til detaljregulering. Det viser tall kommunene selv har innrapportert for 2014 til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Søk opp din kommune i tabellen nederst i saken.

Av de store bykommunene er det Bergen som kommer dårligst ut med 916 dagers saksbehandlingstid i snitt på dette feltet.

- Det er altfor lenge. Vi skal ned i godt under et år, sier Bergens byggesakssjef Petter Wiberg til Nettavisen.

- Mange gamle saker

- Vi har hatt en portefølje med mange saker som har vært lenge til behandling hos oss stort sett på grunn av uavklarte forhold i de aktuelle områdene som ofte fører til behov for endring underveis i prosessen. Det har vært et etterslep på en del reguleringssaker som er veldig gamle og har mange innsigelser, sier Wiberg.

Her er tallene for storbyene. Se alle kommunene lenger ned:

Bergen
916 dager
Stavanger 578
Kristiansand
355
Trondheim
346
Tromsø
297
Oslo
263

Wiberg vil ikke være med på at bergenserne er mer kranglete og har flere innsigelser til private reguleringsplanforslag enn i andre kommuner, men sier at dette er saker hvor det ofte er knyttet strid om eiendomsforhold, naboforhold og overordna plangrunnlag.

Les også: Så mye koster vann, avløp og avfall i din kommune

Tallene i tabellen gjelder hele saksbehandlingsløpet inkludert første- og annengangs behandling og høringsrunde. Wiberg viser til at av 45 mottatte planer i fjor ble 34 lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fristene. I fire av sakene ble det avtalt en lengre frist.

- Feil innrapportering

Alta kommune i Finnmark topper Nettavisens oversikt med 1390 dager i snitt. Ordfører Laila Davidsen blir overrasket når Nettavisen viser henne tallene, men etter å ha sjekket med administrasjonen, sier hun at dette trolig dreier seg om en innrapporteringsfeil.

- Vi håper å se et annet resultat når vi får rapportert inn riktig, sier hun.

Nettavisen har i tabellen tatt utgangspunkt i de siste tallene som gjelder 2014 og har ikke sammenlignet med 2013. Tidligere ble det spurt etter tidsforbruk fra innkommet planforslag og fram til førstegangsbehandling. Nå spørres det etter tidsforbruk fra planforslaget leveres til det foreligger et vedtak, enten det er i planutvalg, i kommunestyre eller om saken går helt til departementet. Fra Stavanger kommune får Nettavisen opplyst at behandling i bystyret forlenger behandlingen med tre til tolv uker. Stavanger er også en av kommunene som har hatt saker som har gått helt til departementet.

Oslo best av storbyene

Mens Bergen og Stavanger skiller seg ut med lang saksbehandlingstid, befinner Oslo seg i den andre enden av skalaen. Med 263 dager i snitt, kommer de best ut av storbyene. Men etatsdirektør Ellen S. de Vibe er likevel ikke helt fornøyd:

- Saksbehandlingstiden sett i forhold til andre byer er vi jo fornøyd med. I lovverket er det tidsfrister for behandling av private planforslag. Sett i forhold til lovgivers intensjon har vi et stykke igjen å gå, men arbeider kontinuerlig for å redusere saksbehandlingstiden, sier hun.

Her kan du søke opp din kommune og sjekke gjennomsnittlig saksbehandlingstid.

HTML EMBED

Skal redusere dobbeltarbeid

Etatsdirektøren sier Oslo kommune er opptatt av at planprosessene skal effektiviseres ytterligere.

- Vi innførte i 2013 en ny innsendt planprosess, som vi i løpet av 2015 vil se ytterligere virkning av. I denne prosessen utføres flere oppgaver samtidig av utbyggers konsulent og oss. Vi bruker felles mal for fremstilling av saker, som reduserer dobbeltarbeide og vi skriver mindre og tegner mer, påpeker de Vibe overfor Nettavisen.

Vil gjøre det enklere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringen jobber for å fjerne unødvendig byråkrati. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. juli.

- Våre endringer gjør at om lag 1/5 byggesaker ikke lenger trenger søknad. Det betyr at kommunen både kan prioritere større og viktigere saker, og bruke mer tid på å veilede innbyggere og næringsliv, sier Sanner til Nettavisen.

- I tillegg innfører vi nye frister - både så innbyggere og næringsliv får raskere svar fra kommunen, men også så kommunen får raskere svar fra fylkesmannen og andre statlige etater

Sanner sier regjeringen forenkler for å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og for å fjerne unødvendige skjemaer og byråkrati.

- Færre søknader om garasjer og uthus gjør at byggesaksavdelingene kan bruke mer tid på veiledning og større og viktigere saker, sier statsråden.


Fakta om detaljregulering

Forslag til detaljregulering kan fremmes av private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter. Det kan for eksempel gjelde forslag om å legge til rette for boligbygging på et område som allerede er blinket ut til formålet eller omregulering fra næring til bolig. Det kan også være snakk om fortetting, slik at det blir plass til flere boliger på mindre plass. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.