Gå til Nettavisen Motor

Foreningen Nei til Frontkollisjoner har mottatt kart over de stedene i landet som det har blitt registrert frontkollisjoner i perioden 2000-2005.

Se kart over de utsatte stedene i ditt fylke nederst av teksten

- Årsaken til at vi ikke fikk nyere kart, er at veivesenet ikke har utarbeidet denne informasjonen siden 2005, påpeker Per-Kaare Holdal i Nei til Frontkollisjoner.

Kartene viser steder hvor det har skjedd frontkollisjoner dødelig utfall.

I den nye Nasjonal Transportplan kan man nå se hvor regjeringen har tenkt å sette opp midtrekkverk (kapittel 11).

I NTP kan man lese at dersom man frontkolliderer, har man 80 prosent risiko for å bli drept ved en hastighet på rundt 90-100 km/t. Sannsynligheten for å bli drept i en frontkollisjon økes vesentlig når farten overstiger 70 km/t.

Regjeringen har tatt utgangspunkt i de veistrekninger som har registrert behov for midtrekkverk med utgangspunkt i at dagens fartsgrense er 70 km/t eller høyere, og der det samtidig forventes å være en årsdøgntrafikk på mer enn 8000 kjøretøy i 2020.

For lite satsning
- Vi er bekymret for strekningen Kristiansand-Stavanger. Det står flere plasser i NTP at midtrekkverk skal settes opp «innenfor rammen til en rekke investeringstiltak». Vi har erfaring med at dette kan bety at midtrekkvert blir bortprioritert dersom prosjektet som helhet mangler penger, påpeker Holdal.

Seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Finn Harald Amundsen sier til Nettavisen at han ikke tror at midtrekkverk vil falle bort på grunn av pengemangel.

- Dette er et høyt prioritert sikkerhetstiltak. Det eneste er dersom prosjekter blir utsatt, for hvert prosjekt skal vedtas før det igangsettes. Det kan selvfølgelig skje utforutsette ting underveis, men dette kan i så fall ingen styre og ha kontroll over, sier Amundsen.

Holdal nevner også at Finnmark fylke ikke har blitt prioritert med midtdelere i det hele tatt.

- Også riksvei 3 i Østerdalen, som er betegnet som et av de farligste strekningene i landet har ikke blitt prioritert med midtrekkverk, sier Holdal.

Amundsen sier at prioriteringene i Finnmark fylke har falt bort på grunn av den lave døgntrafikkmengden.

- Men Finnmark er ikke glemt. De har fått bevilgninger til å sikre veiene bedre mot utforulykker. Det skjer flere utforulykker enn møteulykker i nord, påpeker han.

Holdal mener også at man burde ha satt opp midtrekkverk på E6 i Nordland og mer på E18 på Sørlandet.

Holdal berømmer likevel Navarsete for å ha utarbeidet en oversikt over de prioriterte veistrekningene hvor det er behov for midtrekkverk.

- Vi er meget fornøyd med at det er blitt oppmerksomhet rundt dette, men vi er ikke fornøyd med satsingen. Vi håper at midtrekkverkene blir satt opp i løpet av den første fireårsperioden, og at man setter opp nye midtrekkverk i de etterfølgende årene, sier Holdal.

Han legger vekt på at kartet over midtrekkverkene må bli satt ut som et strakstiltak.

- Det er mange liv som kan spares dersom dette kommer raskt på plass, sier Holdal.

Amundsen forteller at han tror at det meste skal opp raskt. - På enkelte steder vil midtrekkverk satt opp fortløpende. Men dette avhenger også av hvor mye sideterreng som må ryddes. Men midtrekkverk vil bli satt opp etter hvert som prosjektene vedtas, sier han.

Fattigmannsløsninger
Regjeringen planlegger å bygge 230 kilometer med firefelts midtsikret vei, og 750 kilometer midtrekkverk og bredt midtfelt i løpet av neste tiårs periode.

Nei til Frontkollisjoner er bekymret for at 750 kilometer blir slått sammen under ett med midtrekkverk eller midtfelt.

Se kart over de utsatte stedene i ditt fylke i bunnen av teksten

- Midtfelt oppfatter vi som «fattigmanssløsning» og er ikke tilstrekkelig for å hindre dødstragedier. Dersom vi får 530 kilometer med fysisk midtrekkverk, så er vi fornøyde, sier Holdal.

Statens vegvesen har tidligere uttalt at det finnes et behov for nettopp 530 kilometer med midtrekkverk.

Les også:Derfor er norske veier så dårlige

Sverige satser på midtrekkverk
Nettavisen har tidligere påpekt at Sverige hadde en pen nedgang i antall dødsulykker på veiene, med 471 drepte i 2007 og 413 drepte i 2008.

Les mer:Derfor er svenskene bedre enn oss

I en pressemelding fra Vägverket ble det påpekt at svenskene var på topp når det gjaldt trafikksikkerhet, samtidig som at Norge ble dratt fram som et dårlig eksempel.

I fjor ble hele 256 mennesker drept på norske veier, og i 2007 ble 230 mennesker drept i trafikken. Norge opplever altså en tragisk økning i antall trafikkdrepte.

Vägverket oppga overfor Nettavisen at et av de største tiltakene de hadde gjort, var å møtesikre veiene. I Sverige blir nemlig bygget 30 mil vei med midtdelere hvert år. I Sverige har man møtesikret 40 prosent av hovedveiene, og planlegger å møtesikre 85 prosent av alle hovedveier innen 2015.

I 2007 fantes det 1770 kilometer midtrekkverk på 2+1-veier i Sverige, og 1810 kilometer midtrekkverk på motorvei. Totalt finnes det nå rundt 4000 kilometer med midtrekkverk i Sverige, opplyste Vägverket overfor Nettavisen i februar i år.

- Norge har 112 kilometer midtrekkverk totalt på to- og trefelts vei, oppgir Amundsen.

Nei til Frontkollisjoner påpeker at midtrekkverk fungerer meget effektivt mot tragiske ulykker.

Advokat Gunnar Grette i Nei til Frontkollisjoner har tidligere påpekt overfor Nettavisen at etter at den ulykkesbelastede riksvei 134 Drammen-Hokksund ble bygget ut med midtrekkverk, så forsvant ulykkene totalt.

Holdal påpeker også at ved å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å bygge midtrekkverk, vil dette bli spart inn igjen i form av sykehus- og trygdeutgifter.

Ved hjelp av tall fra TØI har Nei til Frontkollisjoner beregnet at det kostet samfunnet 6,3 milliarder kroner for antall drepte og skadde i frontkollisjoner for 2007 i perioden fram til 31. oktober.

Disse tallene skyldes en nærmest fullstendig manglende sikkerhet mot frontkollisjoner på 2- og 3-feltsveier oppgir Nei til Frontkollisjoner.

Ifølge Statens vegvesen kan 200 millioner kroner gi 200 kilometer med midtrekkverk. Utgiftene for møtesikring av veiene kan slik forsvares med hva det koster samfunnet per tapte liv i frontkollisjoner.

Les også:Norge: 106 km. Sverige: 3830 km

Se hvor vi krasjer (frontkollisjoner med dødelig utfall 2000-2005)

(Klikk på kartene for større bilde.)

Her frontkolliderer vi i Finnmark:

Her frontkolliderer vi i Troms:

Her frontkolliderer vi i Nordland:

Her frontkolliderer vi i Trøndelag:

Her frontkolliderer vi i Møre og Romsdal:

Her frontkolliderer vi i Hedmark og Oppland:

Her frontkolliderer vi på Vestlandet:

Her frontkolliderer vi i Oslo og Akershus:

Her frontkolliderer vi på Sørlandet:

Kilder:

Det svenske vägverket Årsredovisning for 2007 (Se side 38)

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Det siste fra Nettavisen Motor:

Norges beste verksteder

Politiets nye trafikkvåpen

Bensinforbud er urealistisk

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor