*Nettavisen* Nyheter.

Hever renten

Norges Bank hevet styringsrenten.

18.05.08 23:59

Norges Bank hevet styringsrenten til 3,75 prosent under dagens rentemøte. Renteoppgangen på 0,25 prosentpoeng fra 3,5 prosent til 3,75 prosent var ikke helt uventet selv om ekspertene ikke var enige.I forkant av rentemøtet var det stor usikkerhet rundt hva Norges Bank skulle foreta seg. Økonomene var delt i sitt syn på om renten skulle holdes uendret eller om den skulle heves.Norges Bank skriver i sin begrunnelse at lønnsveksten nå tar seg opp noe raskere enn ventet. Samtidig som veksten i boligpriser og gjeld holder seg høy.- Også den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn anslått i inflasjonsrapporten og vurderes å være i et intervall fra knapt 1,25 prosent til opp mot 1,75 prosent. Risikoen for en snarlig markert avdemping i verdensøkonomien vurderes å være noe mindre enn tidligere, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.Sentralbanken baserer seg på inflasjonsrapporten fra november der de venter at inflasjonen særlig fra andre halvår 2007 og inn i 2008 ville tilta som følge av høy kapasitetsutnytting, tiltakende lønnsvekst og noe avdempet produktivitetsvekst.Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 3,25 - 4,5 prosent i perioden frem til neste inflasjonsrapport legges frem 15. mars.- De sterke tallene for vekst og sysselsetting kan føre til at pris- og lønnsveksten om noe kan ta seg raskere opp enn ventet. Ny informasjon siden fremleggelsen av inflasjonsrapporten kan tyde på at risikoen for at inflasjonen fremover blir vesentlig lavere enn antatt, er noe redusert, skriver Norges Bank.Norges Bank gjentar at renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå noe raskere enn det vi hittil har sett for oss, men neppe ved hvert rentemøte. Slik vi nå ser det, vil renten dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt.Blant begrunnelsene som Norges Bank trekker frem er at verdensøkonomien har vært noe sterkere enn antatt. Veksten har ikke falt fullt så mye som tidligere antatt i USA, Euroområdet, Storbritannia og Sverige. Fortsatt svært høy aktivitet i flere av de asiatiske landene motvirker signalene om svakere vekst i Japan.Fallet i råvareprisene blir også trukket frem. Oljeprisen har falt fra rundt 62 dollar til 55 dollar per fat siden forrige inflasjonsrapport. Prisen på olje for levering ved utgangen av 2008 er på 59 dollar per fat, en nedgang på 9 dollar.- Nedgangen i energiprisene i høst førte til avtakende konsumprisvekst i mange land. Kjerneinflasjonen er lav. I Storbritannia har inflasjonen økt noe, skriver Norges Bank.Sentralbanken fremhever også at det har vært en oppgang i aksjemarkedene internasjonalt, samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs har steget med om lag 9 prosent.De kortsiktige og langsiktige renter har steget hos Norges handelspartnere og Norges Bank venter at styringsrenter i flere land å øke videre. Amerikanske renter antas å ha nådd toppen, og markedsaktørene venter en rentereduksjon i løpet av 2007.Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg med nær 3 prosent, og er nå om lag som anslått i inflasjonsrapporten.- Statistisk sentralbyrås utenrikshandelsstatistikk for fjerde kvartal 2006 viser at importprisene har tatt seg opp, særlig for råvarer, men også for innsats- og konsumvarer. Veksten i eksportprisene, utenom olje og gass, er fortsatt svært høy. Eksportvolumet for tradisjonelle varer økte sesongjustert med 2,7 prosent fra kvartalet før, mens importvolumet økte med 6,1 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.