Hun mener 14 års forvaring med en minstetid på ni år er passende straff for den hovedtiltalte 64-åringen i Alvdal-saken, melder Arbeidets Rett.

Hans samboer (46) i en fireårsperiode, mor til to av barna, fortjener 13 års forvaring med en minstetid på åtte år, prosederte aktor.

- Samfunnet må beskyttes
Påstanden om forvaringsdommer bygger blant annet på betydelig risiko for gjentakelse for nye seksuelle overgrep mot barn, med bakgrunn i at begge av de sakkyndige er karakterisert som pedofile.

- Det er sterkt behov for samfunnet å bli beskyttet mot disse to personene, og fengselsstraff gir ikke det, konkluderte statsadvokat Storås da hun begrunnet påstanden om forvaring.

Påstandene er strengere enn dommene i lommemannen-saken, i saken med en egypter som ble dømt for sju brutale overfallsvoldtekter mot voksne gutter i Oslo fordelt over flere år, og saken mot politimannen fra Hordaland som ble dømt for en rekke overgrep mot unge gutter, inkludert menneskehandel.

Det 46-årige ekteparet bør begge ilegges sju års fengsel for medvirkning til voldtekt og seksuelle overgrep under særdeles skjerpende omstendigheter mot barn under 14 år, prosederte aktor Storås i Nord-Østerdal tingrett i dag. Øvre strafferamme for slike handlinger er 21 års fengsel, lovens strengeste straff.

- De må straffes like strengt som om de skulle dømmes for å ha utført de handlingene de er tiltalt for å medvirke til. Deres barn fikk ikke den beskyttelsen de skulle ha og må ha følt dette som et enormt svik.

Har tilstått
Den femte tiltalte, en uføretrygdet 63-åring, er den eneste som har tilstått det han er tiltalt for. Aktor Iris Storås la ned påstand om tre års fengsel for denne mannen. Han har vist anger, og han har medvirket til oppklaring ved sine uforbeholdne tilståelser, og får noe strafferabatt for det, prosederte Storås.

Aktor underbygde de strenge påstandene med handlingenes grovhet, gjentatte overgrep over flere år, utnyttelsen og misbruken av barnas tillit, og det totale fraværet av vern fra nære omsorgspersoner.

- Tilliten ble utnyttet på det groveste. Barnas sårbarhet ble utnyttet til å oppnå det de voksne ville, argumenterte Storås blant annet.

Hun viste også til at det fire barn er blitt utsatt for vil ha dyptgående og langvarige skadevirkninger som det i dag ikke er mulig å se rekkevidden av. Når det gjelder den 64-årige hovedtiltalte, fant aktor ingen formildende omstebndigheter, og hun trakk også fram at han tidligere er straffet for utuktige handlinger mot barn.

Ett av barna som han forgrep mot seg på slutten av 1990-tallet fulgte for øvrig rettssaken som tilhører bakerst i rettssalen i Elverum i dag.

- Lite troverdige
Tidligere på dagen hevdet Storås at fire av de fem tiltalte i overgrepssaken i Alvdal ikke er troverdige.

Da hun innledet sin prosedyre tirsdag, minnet retten om at det i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn sjelden er bevis, at overgrepene foregår i det skjulte, gjerne innenfor hjemmets fire vegger, og at barns påstander står mot voksnes.

- Dette er lett å glemme i denne saken hvor det er så mange sterke bevis, understreket aktor Storås – med fokus på tiltalen mot ekteparet som hele tiden har nektet enhver befatning med saken.

Den alvorlige tiltalen mot det rusbelastede ekteparet på 46 år for medvirkning til voldtekt og seksuelle overgrep mot barn under 14 år, baserer seg utelukkende på forklaringen til ett av barna. Aktor viste til guttens forklaring og karakteriserte dette som troverdig.

- Da han fortalte om foreldrene i dommeravhør, var dette helt nye opplysninger for politiet. Han fortalte dette helt uforbeholdent. Er det noen grunn til ikke å tro på ham?, spurte Storås retorisk og poengterte deretter at det ikke er dette barnet som har anmeldt noen i denne saken.

Aktor Storås fulgte så opp med å stemple ekteparets forklaringer som lite troverdige, og viste til at de hadde endret sine forklaringer på flere punkter underveis. Statsadvokaten bygger derfor tiltalen og skyldspørsmålet for ekteparet på en kombinasjon av et barns dommeravhør og de tiltaltes egne usannferdige forklaringer, slik Storås ser det.

Når det gjelder de to hovedtiltalte naglet hun begge til tiltalen, godt understøttet av fim og bilder, og mente overgrepene pågikk gjennom de fire årene de to var samboere. Hun levnet samboerparets forklaringer liten ære.

Rettssaken i Nord-Østerdal tingrett avsluttes med at de fem forsvarerne gjennomfører sine prosedyrer i morgen og torsdag. Dom i saken faller 18. februar.

Les flere saker i Arbeidets Rett.