Saken gjelder viktig informasjon om helsetilstanden til de som nå blir lagt inn på sykehus.

Her er praksisen svært ulik i de forskjellige lansdelene, og situasjonen er såpass alvorlig at Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i dag har sendt brev om situasjonen til Helsedirektoratet.

LES OGSÅ: 99,2 prosent av korona-ofrene i Italia hadde andre sykdommer

I brevet peker Arne Jensen (NR) og Elin Floberghagen (NP) på Helse Vest og Sørlandet sykehus som verstingene. Helsebyråkratene her vil verken gi ut opplysninger om tilstanden til pasientene de får inn, hvilket sykehus de er på, eller alder og kjønn.

Dette gjør de altså i en situasjon der hele Norge følger utviklingen på tå hev, og vi alle sluker all informasjon vi kan få.

Les hele brevet her

«Mangelfull eller upresis informasjon i den situasjonen Norge er i nå, kan bare bidra til å skape grobunn for rykter, spekulasjoner og feilinformasjon. De redaktørstyrte mediene er opptatt av å gi korrekt informasjon om hvordan epidemien utvikler seg. For å kunne gjøre dette er er vi avhengige av at helsemyndighetene bidrar med opplysninger, selvsagt innenfor de rammene som personvernet og taushetsplikten setter», heter det i brevet.

Dessverre ser vi det gang etter gang: Uvanlige situasjoner gjør at enkelte går i et slags automatisk nei-modus. Byråkrater tenker det er tryggest å si nei, da gjør de i alle fall ikke noe feil, kan det virke som.

(Les videre etter målingen)

Men slik er det ikke: Nettopp i situasjoner som dette er samfunnet avhengig av presis og nøktern informasjon. Ikke bare er det lovstridig å holde tilbake slik informasjon. Det er også den viktigste driveren for rykter og spekulasjoner. Det trenger vi minst av alt nå.

Selvsagt skal taushetsplikt og personvern overholdes. Men mye kan lett anonymiseres, og da bør offentligheten ha krav på følgende statistiske opplysninger:

  1. Alder og kjønn for pasienten, og hvilket sykehus vedkommende er på
  2. Medisinsk status, inkludert om det blir gitt intensivbehandling eller brukt respirator
  3. Om pasienter som blir alvorlig syke eller dør av koronavirus, hadde andre underliggende sykdommer.

LES OGSÅ GUNAR STAVRUM: Stortinget må beskytte demokratiet i det som blir en økonomisk krisetid for landet

For å anskueliggjøre ulikhetene landet rundt, har Jensen og Floberghagen listet opp noen eksempler:

  • «Helse Vest gir ikke ut opplysninger om tilstanden til de pasientene man har fått inn. Det blir altså ikke gitt informasjon om hvorvidt pasientene er underlagt intensivbehandling eller ei. Det blir heller ikke gitt opplysninger om alder eller kjønn, hvilket åpenbart er relevante opplysninger i forhold til den epidemien vi nå står oppe i. Dette i en viss motstrid til Helse Sør-Øst, hvor man i det minste opplyser om hvorvidt pasienten er «eldre» eller «yngre». Helse Vest sin praksis innebærer blant annet at det blir umulig å sammenligne tilstanden i ulike landsdeler, eller å gi et overordnet bilde for hele landet.
  • Sørlandet sykehus har minst like streng praksis som Helse Vest. Her opplyser man ikke hvilket sykehus vedkommende er lagt inn på, eller om kjønn, alder eller tilstand. Sykehusets kommunikasjonsdirektør opplyser at man følger «faste retningslinjer knyttet til personvern». Er dette retningslinjer som er fastsatt lokalt eller sentralt? Dersom de er fastsatt sentralt vil vi gjerne ha dem oversendt.
  • Sykehuset Innlandet Elverum ville verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt det medfører riktighet at en av deres ansatte er smittet av koronaviruset.
  • På den annen side har Helse Møre og Romsdal nylig gitt ut opplysninger om bostedskommune og tilstand til en pasient som ble innlagt med korona-smitte. I pressemeldingen heter det blant annet: «Pasienten er bosatt i Sunndal kommune. – Pasienten ble hentet i ambulanse og kom akutt syk inn til sykehuset mandag kveld. Nødvendige smitteverntiltak og prosedyrer ble fulgt ved transport og innlegging. Pasienten ligger på isolat på intensivavdelingen. Tilstanden er alvorlig, men stabil, sier klinikksjef Georg Johnsen ved Molde sykehus.»
  • Vi viser også til at det i forbindelse med det fjerde korona-dødsfallet ble opplyst fra ordføreren i Lillestrøm kommune hvilket sykehjem vedkommende døde på.»

Så langt de to generalssekretærene Jensen og Floberghagen.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Kjære Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie: Vi har hittil hatt en god, åpen debatt i Norge om hva som må til for å stoppe eller begrense korona-viruset. Denne åpne debatten må fortsette, og da er alle borgere avhengige av mest mulig pålitelig informasjon.

Og ikke minst: praksisen må være lik i alle deler av landet.

Jeg tar det derfor nesten for gitt at dere i løpet av dagen sender de nødvendige signaler til lelseforetakene om hvor skapet skal stå.

Les også: Ny krisepakke: Slik slår det ut for deg

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.