KJELSÅS: Det var smekk fullt i lokalene tilhørende Frysja33, onsdag kveld, med nærmere 150 personer tilstede. Folk sto faktisk langt ut i gangen på grunn av plassmangel.

Det var Plan- og bygningsetaten som inviterte til møtet, om den kommende store utbyggingen langs Frysjaveien med opp mot 2000 nye boliger. Og om den «førende» såkalte VPOR-planen (veiledende plan for offentlig rom), som etaten har laget over område.

Høringsfristen er 18. januar, men den vurderer etaten å forlenge, etter flere innspill om at det er for kort tid. Her kan du si din mening.

Les også: Torsdag kveld: premiere på Blindernrevy

Torg og grøntkorridorer

Planområdet ser flott ut på tegningene. Blant annet med torg, mye grønt og «korridorer», også med gjennomgang fra elva og opp til Marka.

Utdanningsetaten (UDE) var også i folkemøtet, og redegjorde for ønske om ny barneskolen i området. UDE fortalte at de har noen tomter som de vurderer, men ønsket ikke å komme med noen konkrete plasseringer ennå.

«Trafikk, trafikk, trafikk»

Men likevel, det de fleste fremmøtte virket å være mest opptatt av, eller snarere bekymret for, var hvordan trafikksituasjonen skulle løses.

– Dette handler mest om tre ting; Trafikk, trafikk, trafikk, sa en.

Kommunen planlegger at nåværende Frysjaveien, fra Kjelsåsveien og opp mot Maridalsveien, skal bli en «strøksgate». Altså en bred, hyggelig gate, med blant annet fartsdempende tiltak.

Les også: Ingen steder heter Frysja

Trafikken andre steder?

Flere i folkemøtet uttalte sin bekymring for at en slik løsning vil føre til at nåværende trafikk gjennom Frysjaveien, som til tider kan være ganske tett ,da vil forflytte seg til veiene i områdene rundt. Eksempelsvis opp Kjelsåsveien og Maridalsveien.

– Prisverdig at dere oppforderer til at vi skal sykle. Men man kan vel ikke regne med at alle gjør det, og at biltrafikken ikke øker med en slik utbygging? spurte en av de fremmøtte.

Sykkelveier/stier er også tegnet inn i planen, dog mener noe at ikke alle sykkelveiene er brede nok.

En annen mente planen – med hensyn til trafikkløsningene – blant annet er «uforståelig og ulogisk».

– Kjelsåsveien opp til Maridalsveien er i tillegg bratt. Ikke sjelden at biler og busser står på tvers på glatta der. Den veien tåler ikke mer trafikk, sa han.

Enhetsleder i byutviklingsavdelingen til Plan- og bygningseaten, Jørn Roar Moe, svarte på spørsmål fra de fremmøtte.

Trafikken gå som nå

– Når det gjelder det trafikale og veinettet, så legger vi til grunn at trafikken i fremtiden skal gå som nå. Altså vil Frysjaveien, gjennom det nye boligområdet, fortsatt være en åpen gjennomfartsåre fra Kjelsåsveien til Maridalsveien. Men blant annet vil torgdelen i den etterhvert strøkstilpassede Frysjaveien, bli opphevet og med annet dekke. Det skal være med på å gjøre at det blir holdt lav fartsgrense gjennom boligområdet.

– Så vil jo billistene selv velge om de ønsker å kjøre opp Kjelsåsveien, eller gjennom Frysjaveien, for å komme seg til og fra Maridalsveien, oppsummerer Moe i etterkant av folkemøtet.

Ifølge sakspapirene anbefaler Bymiljøetaten en fartsgrense på 30 km/t langs «nye» Frysjaveien.

Men det vil jo bli en betydelig økt trafikkmengde, med tanke på flere tusen nye beboere i området?

Mer kollektivt, sykling eller til fots

– Det vil det nok bli. Men kommunens langsiktige strategi, er jo at flere og flere skal gå over fra bilbruk til å bruke kollektiv transport. Eller eventuelt gå eller sykle – til og fra jobb og så videre. Planen legger til rette for det. Bussen skal kjøre gjennom Frysjaveien, legger Moe til.

Mange fremmøtte ønsket også at det må gjøres en trafikal konsekvensanalyse i forbindelse med den utbyggingen av boliger i området.

Plan- og bygningsetaten kunne fortelle at dette ikke er et tema i en VPOR. I kommuneplanen legges det også opp til at trafikken fortsetter i dette området, som tidligere.

Trafikkanalyser til hver reguleringsplan

– Likevel, vi vil jo vurdere hver enkelt trafikkanalyse som følger med de forskjellige reguleringsplanene for området, og eventuelt ta stilling til om det er andre trafikale tiltak som bør gjøres i forbindelse med transformasjonen av Frysjaområdet fra næring til boliger, sier Moe.

Han sier også at etaten vil vurdere innspill om ønske om slik konsekvensutredning i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen som nå er sendt inn fra OBOS og Stor-Oslo Eiendom AS, for Frysjaveien 40-42 og Kjelsåsveien 172, om 1000 boliger.

Denne reguleringsplanen antas ifølge etaten å bli lagt ut til offentlig ettersyn i mars. Men selv om etatens førende planforslag - VPOR ennå ikke er vedtatt, så forsikret Plan- og bygningsetatens saksbehandler om at også disse utbyggingsplanene vil bli vurdert i forhold til forslag til VPOR-planen.

Det er også innkommet planinitiativ fra annen utbygger i området, Metro Utvikling AS. Alle utbyggingsplaner kan leses i sin helhet i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Det ble også understreket av etaten at denne VPOR-planen handler om det «offentlige rom», og ikke om de enkelte kommende boligbygningene. Hvor høye eventuelle blokker skal kunne bygges, noe det også kom opp spørsmål om i folkemøtet, er ikke tema eller gitt føringer for i VPOR-planen. Høyder på de forskjellige byggene vil bli behandlet gjennom den enkelte byggesak og reguleringsplan.

Sykkelvei finnes

En annen beboer langs Kjelsåsveien lurte også på hvorfor det var tegnet inne sykkelvei langs Kjelsåsveien opp til Maridalsveien, når det likevel går en gang/sykkelvei fra brua over Brekkedammen og videre opp mot Maridalsveien? Bymiljøetaten var ikke tilstede i møtet for å kommentere dette.

Kom med innspill

Både SV, Venstre og Høyre fra Nordre Akers bydelsutvalg var tilstede på folkemøtet. Lokalpolitikerne er glade for at det er planlagt en ny skole i området.

– Vi har hele tiden understreket hvor viktig det er med en helhetlig plan for området, og flott at vi får være med å påvirke. Men det er svakheter i planen. Som vi hører her bekymrer jo folk seg over hvordan trafikksituasjonen er per i dag, og kan bli, sa Erik Borge Skei (V).

Hanne Lyssand, gruppeleder for Nordre Aker SV roste de «grønne» planene for området. Det ble også understreket av plan- og bygningsetaten at Akerselva Miljøpark fortsatt skal bevares.

Bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, Bent Gether-Rønning (H), oppfordret i likhet med Skei og Lyssand, lokalbefolkningen til å komme med innspill direkte til lokalpolitikerne, som i neste bydelsutvalgsmøte skal ta stilling til kommunens førende plan, eller VPOR-planen.

– Det er faktisk 15 år siden denne transformasjonen fra næring til bolig langs Frysjaveien ble nevnt. For ti år siden så ble det tatt opp viktigheten av en konsekvensutredning for «nye» Frysjaområdet, men en slik utredning ble ikke gjort. Kunne vært lurt å utrede mer, særlig med tanke på trafikk. Det er jo faktisk til tider vanskelig å komme seg ut av bydelen gjennom trafikken som er i dag! sa Gether-Rønning.

Svømmebasseng

Ellers kom det opp forslag om at den kommende skolen må også få et svømmeanlegg. Forøvrig møtt med stor applaus fra de andre møtedeltagerne.

LES MER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE!

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 blir Nordre Aker Budstikke ny, som ren nettavis på nab.no. Les mer om det her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en mail, eller fyll ut skjemaet under.