Med unntak av enkelte poster for en av de tiltalte, henviste Borgarting lagmannsrett bevisankene i stedet for å behandle dem. Ankene var hovedsakelig rettet mot lang saksbehandlingstid. Utvalget fant at lagmannsrettens begrunnelse for dette var tilstrekkelig.

Advokat Morten Kjensli, som er forsvarer for den hovedtiltalte Sajjad Hussain, forklarer at det er en bestemmelse som sier at lagmannsretten kan stille anken over saksbehandlingen og lovanvendelsen i bero hvis de henviser skyldanken.

– Det var det som var angrepet fra de tiltaltes side, at de stilte skyldanken i bero og at ikke lagmannsretten tok stilling til saksbehandlingsanken. Siktemålet med det var å få opphevet dommen fra Oslo tingrett, sier Kjensli til NTB.

Siden Høyesterett har tatt stilling til at silingsbeslutningen lagmannsretten foretok er gjeldende, er det den partene nå må forholde seg til i den videre saksgangen.

Tiltalen omfatter blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri.

Hussain ble dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett. Kun én av de 13 tiltalte ble frikjent.

Ankebehandlingen starter i lagmannsretten 3. september og er berammet fram til 30. mai neste år. Lime-saken var først oppe i Oslo tingrett i januar 2016. Selve saken tok elleve måneder, og først i juni i fjor falt dommen.

Alt i alt har saken tatt to og et halvt år. Dommen er på nær 1.100 sider.