Av Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Ikke minst er vi opptatt av barns rettigheter i disse miljøene.

Først, statsstøtte til tros- og livssynssamfunn er ikke en helt presis betegnelse på overføringene fra stat og kommuner. Mer korrekt er det å si at pengene som blir overført til livssynsmangfoldet er en refusjon av den «kirkeskatten» vi alle er med på å betale til Den norske kirke.

Dersom individer ikke er medlemmer av kirken, men i andre tros- eller livssynssamfunn, tilfaller deres andel det samfunnet de er medlem av. (Nettavisen burde neste gang spørre hvorfor ikke individer som ikke er medlem av noe samfunn, ikke får refundert sitt bidrag, slik de gjør i Sverige. Det dreier seg om cirka 18 prosent av befolkningen).

Religionsfrihet kan oppfattes som støtende

Deler av vårt politiske miljø kan være kjappe med å kreve stopp i offentlig støtte til trossamfunn som ikke retter seg etter allmenne norske verdier. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen reagerte raskt etter en kritisk reportasje om Jehovas vitner i Dagsrevyen, og krever stopp i statsstøtten.

Som Stephansen er også HEF skeptisk til at våre politikere skal opptre som et «religionspoliti» og passe på at trossamfunns teologi er i samsvar med den allmenne oppfatningen i Norge.

Religionsfrihet innebærer ofte standpunkter og praksis som støter mange av oss.

Det er nok grunnen til at diskrimineringsloven gjør visse unntak for trossamfunn og teologiske grunner for diskriminering. Heldigvis skal det være frihet til å melde seg både inn og ut av trossamfunn i vårt land.

Dessverre er det trossamfunn som gjør det vanskelig for medlemmer som ønsker å melde seg ut.

Hjelp Hjelpekilden

Ikke minst derfor bør Hjelpekilden.no få statsstøtte. Det er en organisasjon som hjelper avhoppere fra slike miljøer. Så langt har de kun mottatt noe prosjektstøtte fra det offentlige. Hjelpekilden ble stiftet av medlemmer som hadde bakgrunn i Jehovas vitner.

Stephansen ønsker at vi i Norge gradvis kutter tilskuddene til alle former for religiøs virksomhet. Det vil selvsagt også innebære støtten til Human-Etisk Forbund.

Ja, mange i HEF vil være enige med Stephansen i at folk må få tro på hva de vil, men betale selv.

Vi i HEF har ikke minst i seinere tid, pekt på at den nåværende finansieringsordningen ikke vil være bærekraftig i framtida. Kirken får milliarder årlig uavhengig av medlemstallet, som synker.

I denne sammenhengen er nok ikke HEF en bremsekloss, slik Stephansen hevder.

Mange av våre medlemmer støtter at stat og kommuner bør overlate finansiering av tros- og livssynssamfunn til medlemmene der. Andre HEF-medlemmer vil hevde at staten har en plikt til å sørge for at religionsfriheten forblir reell i det norske samfunnet, og bør støtte tros- og livssynssamfunnene som den gjør for å opprettholde kultur- og idrettslivet i landet vårt. Denne uenigheten er helt naturlig i og med at våre medlemmer speiler et bredt spekter av partipolitisk tilhørighet.

Likhet og likebehandling

Uansett, det vi er mest opptatt av er at en ny ordning vil være basert på likhet og likebehandling. Om det vil innebære null støtte til Den norske kirke, HEF og alle andre tros- og livssynssamfunn, vil vi finne oss i det.

Vi krever i det minste kontingent av våre medlemmer (over 94.000 nå, Stephansen!), og vil ikke være totalt uforberedt på fravær av den rause ordningen vi i dag nyter godt av.