VOKSENLIA: I flere år har byggesaken knyttet til Ola Mæles planlagte tilbygg på cirka 600 kvadratmeter i Voksenlia versert i Plan- og bygningsetaten. I flere omganger har etaten gitt Mæle rammetillatelse på feilaktig grunnlag. Naboer har blant annet med eksterne konsulenter påvist feil i rammetillatelser, som så er blitt trukket.

Plan- og bygningsetaten har i år gitt ny rammetillatelse til et omprosjektert tiltak, som naboer fortsatt protesterer på, blant annet på grunn av at det er gitt dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.

Under behandlingen i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker nylig stilte Venstres Terje Bjøro habilitetsspørsmål i saken.

Se bydelsutvalgets behandling av byggesaken her

(Scroll nedover og trykk på sak 188 - 14 om videoen ikke dukker direkte opp i vinduet.)

Var nære kolleger

Mæles advokat, Caroline Waller, har vært enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, og signaturer som enhetsleder vises på flere av dokumentene som verserer i byggesaken i 2010, 2011 og 2012. Siden ble hun i 2012 ansatt i Advokatkontoret Haavind, som representerer Mæle i byggesaken.

I siste møte i BMS-komiteen i Bydel Vestre Aker ble klagen på rammetillatelse behandlet. Ola Mæle og hans advokat redegjorde for sitt syn, mens en representant for Plan- og bygningsetaten satt som saksbehandler/rådgiver for komiteen i dette møtet. Denne representanten hadde signert avslaget på naboenes klage som komiteen skulle ta stilling til. Waller og tilstedeværende PBE-representant hadde vært nære kolleger og enhetsledere ved samme avdeling.

Senere viser det seg at Waller også har vært sjef/enhetsleder for saksbehandler, som har gitt den siste rammetillatelsen. Waller skrev dispensasjonssøknaden tidlig i januar 2014, som saksbehandleren har gitt medhold i.

Les også: Ny strid rundt Mæle-villaen

Tidligere kollega vurderer habilitet

Etter møtet ber leder av BMS-komiteen, Arild Gjervan, advokaten om en kommentar med hensyn til habilitet. Waller henvender seg så til en tidligere kollega og avdelingsdirektør i avdelingen hun var ansatt. Hun ber PBE om en generell kommentar om hvordan PBEs habilitet vurderes i saker der tidligere ansatte er engasjert som advokat for en part i en byggesak, uten å komme inn på de spesielle omstendighetene i denne saken.

Svaret fra PBE er ført i pennen av samme avdelingsdirektør. Avdelingsdirektøren har tidligere vært med å signere avslaget på klagen som naboene har fremmet i forbindelse med rammetillatelsen.

I habilitetskommentaren skriver blant annet avdelingsdirektøren: «Så lenge advokaten eller den ansvarlige søker som representerer en tiltakshaver, ikke har nære relasjoner til leder som har beslutningsmyndighet, anser vi det som relativt uproblematisk habilitetsmessig».

Forlanger objektiv behandling

– Alt dette er jo nytt og helt ukjent for oss. Hva kan vi gjøre med dette? Er det «relativt uproblematisk» når en tidligere nær kollega er med og avslår klagegrunnlaget vårt og den samme kollegaen foretar en habilitetsvurdering på vegne av Plan- og bygningsetaten og som til alt overmål er en facebookvenn av den samme advokaten? Jeg er forundret over at Høyre i bydelsutvalget synes dette er helt uproblematisk, men er glad for at Terje Bjøro tok dette på alvor, sier Vibeke Golden, som er en av naboene som har fremmet klagen på rammetillatelsen.

Hun vil følge opp habilitetsspørsmålet med PBE og Fylkesmannen.

– Vi må få en objektiv behandling av dette, hvor ikke tidligere kolleger av advokaten er involvert. Avdelingsdirektøren er med sin posisjon ikke skikket til å foreta en vurdering. Jeg er skuffet over at flertallet i bydelsutvalget ikke utsatte sitt vedtak til habilitetsspørsmålet var avklart, sier Golden.

PBE vil ha ny habilitetsvurdering

Flertallet Høyre, Ap og Frp gikk inn for å avvise klagen fra naboene og godkjente dispensasjonene i rammetillatelsen, mens Venstre foreslo å utsette saken for å få avklart habilitetsspørsmålet. Saken vil gå til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Akersposten har per mail stilt flere spørsmål til PBE vedrørende habilitetsvurderingen. På dette svarer etatsdirektøren i etaten, Ellen S. de Vibe:

– Det vil bli gjennomført en ny habilitetsvurdering i saken, sier de Vibe.

Vi har stilt følgende spørsmål til Caroline Waller:

Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen S. de Vibe har besluttet at det skal foretas en ny habilitetsvurdering i «Mælesaken». Har du en kommentar til dette?

Naboer reagerer på at du ber en tidligere nær kollega om å foreta en habilitetsvurdering på vegne av Plan- og bygningsetaten. Kan du kommentere det?

Flere har reagert på at du tidligere har jobbet med byggesaken, har vært enhetsleder for saksbehandler som har gitt rammetillatelse, vært enhetsleder sammen med annen enhetsleder som både har vært med å behandle og avslått naboklage, samt vært rådgiver for BMS-komiteen i Bydel Vestre Aker i møtet da byggesaken var oppe til behandling, hvor du selv sammen med Ola Mæle argumenterte for byggesaken. I tillegg har avdelingsdirektøren som foresto habilitetsvurderingen vært med å behandle og avslått naboklagen. Ble disse relasjonene opplyst overfor for eksempel medlemmer av BMS-komiteen eller naboer som er involvert i byggesaken?

Var Ola Mæle og Advokatfirmaet Haavind klar over disse relasjonene?

Tror du at dine relasjoner til disse tre personene kan ha hatt betydning for behandlingen og beslutninger i denne byggesaken?

Kan du forstå at naboer reagerer på disse relasjonene når disse ikke har vært kjent tidligere?

Ny Mæle-advokat overtar

I en SMS gjør partner/advokat i Advokatkontoret Haavind, Børge Krogsrud, oppmerksom på at alle henvendelser i saken skal rettes til ham. Krogsrud har funksjoner som styreleder, styremedlem og varamedlem i en rekke av Ola Mæles selskaper. Siden svarer han følgende på spørsmålene knyttet til habilitet i en mail:

Bydelsutvalget i bydel Vestre Aker har med overveldende flertall (13–2) gitt sin tilslutning til Ola Mæles byggesak. Vår medarbeider advokat Caroline Waller har vært ansatt hos oss i nesten 2,5 år og vi ser ingen habilitetsgrunnlag i tilknytning til dette og uansett endrer dette ikke sakens faktum eller realiteter.

Akersposten har deretter i en mail til Krogsrud skrevet at avisen vil ikke spekulere i nøyaktig på hvilket tidspunkt Caroline Waller begynte å arbeide med «Mælesaken», men at saksinnsynet hos Plan- og bygningsetaten viser at hun var involvert i saken allerede for cirka et år siden. Blant annet skrev hun dispensasjonssøknaden rettet til sin tidligere medarbeider/saksbehandler.