Mandag starter rettssaken der den ekstreme islamisten Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for trusler mot Abid Raja, nestleder i Venstre.

Mohammad er en sentral person i det ekstreme islamistiske miljøet på Østlandet, og har regelmessig omgang med Arfan Bhatti.

Mohammad har i mange år brukt John Christian Elden som forsvarer, men byttet til Sulman Hussain i Advokatfirmaet Actio i juni.

Men i midten av september oppdaget statsadvokat Frederik G. Ranke ved en tilfeldighet at advokat Sulman Hussain er broren til den terrordømte islamisten Ubaydullah Hussain.

I begynnelsen av september ble Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel i Høyesterett, for deltakelse i, og rekruttering til den islamistiske terrorgruppen Islamsk Stat (IS).

- Riktig å bruke tvang

Ubaydullah Hussain er et sentralt vitne i trusselsaken mot Mohammad, og Ranke mener derfor det ikke er gunstig at broren, Sulman Hussain, er forsvarer i saken. I rettsdokumenter Nettavisen har fått tilgang til, som ennå ikke er offentlige, går det frem at Ranke ønsket å fjerne forsvareren.

I Norge står fritt forsvarervalg sterkt, og det skal veldig mye til for at en tiltalt i en sak ikke skal få bruke den advokaten han selv ønsker.

Oslo tingrett avviste opprinnelig påtalemyndighetens begjæring om å tvangsfjerne Sulman Hussain fra saken, og avgjørelsen ble anket. I anken anførte Ranke blant annet:

«Forsvarers nære slektskap med D (Ubaydullah Hussain, red. anm.) innebærer at hensynet til siktedes tarv eller andre grunner gjør det utilrådelig at B (Sulman Hussain, red. anm.) er forsvarer. Påtalemyndigheten mener det av flere årsaker er prinsipielt viktig å få belyst om det er riktig å foreta et tvungent forsvarerbytte i denne saken (...).

Påtalemyndigheten viser til sakens alvorlige og spesielle karakter, og at alvoret av trusselen nødvendiggjør bevisføring rundt hvem tiltalte er og miljøet han er del av. I denne sammenheng vil forsvarers bror D stå sentralt. Advokat Bs evne til å distansere seg selv og klienten fra D vil være viktig i vurderingen (...).»

- Ved en tilfeldighet fant vi ut at forsvarer for Mohammad var broren til Ubaydullah Hussain. Vi syntes det var underlig at han selv ikke hadde tatt opp disse forholdene med Oslo tingrett da han ble oppnevnt, sier Ranke til Nettavisen.

- Derfor valgte vi å gjøre retten oppmerksom på problemstillingen, da med hovedfokus på at Ubaydullah Hussain var en relativt sentral del av bevisbildet i saken. Forhold som har betydning i trusselsaken kom frem i dommen mot Hussain både i tingretten og i lagmannsretten.

Prøvde å få informasjon fra PST

Hemmelige dokumenter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som Nettavisen tidligere har fått tilgang til, viser at Ubaydullah Hussain var under skjult etterforskning for terrorvirksomhet fra 16. september 2014.

8. juni 2015 ble en norsk mann, som på det tidspunktet var 18 år, pågrepet i Sverige siktet for terror. Dette var en person som også ble rekruttert til IS av Ubaydullah Hussain, og var i hans nærmeste krets. 18-åringen medvirket også i dokumentarfilmen «Den norske islamisten» som ble produsert for NRK, som omhandlet Ubaydullah Hussain.

På dette tidspunktet var Sulman Hussain jusstudent og jobbet for et anerkjent advokatkontor i Oslo. På instruks fra sin eldre bror skal han ha kontaktet PST i et forsøk på å få ut informasjon om terrorsaken med 18-åringen, ifølge en politirapport.

Statsadvokaten mener en jusstudent ikke har myndighet til å kontakte PST i slike sammenhenger.

I rettsdokumenter heter det:

«Påtalemyndigheten har fremlagt politirapport av 2. oktober 2018 fra politioverbetjent NN. Rapporten bygger på notat fra etterforskeren skrevet 9. juni 2015. I rapporten fremkommer det at advokat B (Sulman Hussain (red. anm.) som praktikant i advokatfirma X ble brukt, eller lot seg bruke til at D (Ubaydullah Hussain, red. anm.) skulle forsøke å skaffe seg informasjon om pågripelsen av E (18-åringen, red. anm.).

Det vises i denne sammenheng til at advokat B som jusstudent og i strid med sine arbeidsoppgaver tok kontakt med PST og hevdet han representerte advokatfirma X. Slik kontakt ble gjort på direkte oppfordring fra D, og det til tross for at advokat Elden representerte den pågrepne.

Formålet med kontakten var for D å komme i kontakt med E slik at han fikk instruert han om hvordan han skulle forholde seg etter pågripelsen.

D instruerte også advokat B om å ta kontakt med han, og fikk E til å undertegne en fullmakt om at han skulle la seg representerer av advokatfirma der broren arbeidet.»

Både Ubaydullah Hussain og 18-åringen ble tiltalt, og senere dømt, for terrorvirksomhet, og saken gikk i Oslo tingrett høsten 2016. Her ble meldinger på en chattetjeneste mellom Ubaydullah Hussain og jusstudent-broren Sulman lagt frem som en del av bevisbildet (se meldingene i egen faktaboks).

Meldingene som ble vist i retten dokumenterte Ubaydullah Hussains kontakt, og instrukser om hva lillebroren skulle gjøre.

Sulman Hussain ønsker ikke å kommentere saken.

«Min tidligere klient ønsker ikke at saken kommenteres i media av hans tidligere forsvarer», skriver han i en SMS til Nettavisen.

- Kan ikke føre til inhabilitet

I sitt tilsvar til Oslo tingrett anfører Sulman Hussain følgende:

«Advokat B (Sulman Hussain, red. anm.) er ikke inhabil. Det frie forsvarervalget står sterkt, og det er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra det i denne saken.

Vedrørende forsvarers befatning med saken der E (18-åringen, red. anm) ble pågrepet forelå det fullmakt fra E om at han ønsket bistand fra advokatfirma X. Forsvarer var på det tidspunktet jusstudent og hadde ofte tett kontakt opp mot politi/påtale i flere saker. E hadde fritatt kontoret fra taushetsplikten overfor D (Ubaydullah Hussain, red. anm.).

At jusstudenter ikke kunne ta kontakt med PST for innhenting av saksdokumenter/opplysninger vedrørende pågrepne klienter var ukjent for forsvarer frem til PSTs henvendelse til daværende arbeidsgiver (advokat X). I ethvert tilfelle kan ikke dette føre til inhabilitet i nærværende sak der D er et potensielt vitne.»

- PST er veldig bevisst på hvem de gir ut opplysninger til, så han fikk ikke det han spurte om, sier Ranke.

I trusselsaken med Abid Raja vil det bli spilt av skjulte opptak av telefonsamtaler med Ubaydullah Hussain. Dette hevder Sulman Hussain at han ikke kjente til før saken med å få tvangsfjernet ham kom opp, skriver han til Oslo tingrett.

- Det stemmer ikke at Sulman Hussain ikke er blitt gjort oppmerksom på dette tidligere. Det var hans bror Ubaydullah Hussain som var objektet for kommunikasjonskontrollen (KK) i den saken. Det vil si at alle samtaler har Ubaydullah som den ene samtalepartneren. Det fremgår eksplisitt av bevisoppgaven at KK-samtaler der Ubaydullah Hussain deltar vil bli spilt av i retten, sier Ranke.

Bevisoppgave er en oversikt over hvilke bevis og vitner som vil bli presentert i retten.

- Jeg formoder jo at forsvarer faktisk leser bevisoppgaven, det er jo et relativt sentralt dokument i en straffesak. I likhet med Oslo tingrett mener vi at Sulman Hussain skulle tatt opp slektskapet med Ubaydullah med retten på eget initiativ.

Retten: - Gir grunn til bekymring

8. oktober snudde Oslo tingrett på sin opprinnelige beslutning om å tillate Sulman Hussain som forsvarer i trusselsaken. Den nye informasjonen om at han uberettiget hadde forsøkt få ut opplysninger fra PST i 2015 var utslagsgivende, og han ble tatt av saken.

I avgjørelsen fra retten heter det:

«Retten viser til fremlagt politirapport datert 2. oktober 2018 som underbygger at det er reell grunn til å frykte for at forsvarer ikke vil kunne distansere seg selv og tiltalte fra D (Ubaydullah Hussain, red. anm.). Ut fra det opplyste har advokat B (Sulman Hussain, red. anm.) vist både evne og vilje til å handle på instruks fra broren til tross for at han må ha forstått at henvendelsen til PST ikke lå innenfor hans arbeidsoppgaver.

En jusstudent fra et advokatfirma ringer ikke PST og etterspør opplysninger i forbindelse med en pågripelse. Dette er så grunnleggende at man ikke skal behøve å få etterfølgende instruksjoner om det fra arbeidsgiver. Når dette ikke fremstår opplagt for advokat B, skaper det en usikkerhet om advokat Bs skjønnsutøvelse som gir grunn til bekymring.»

Hvor grensen går er ikke noe man nødvendigvis må instrueres om. Ved utøvelsen av forsvarergjerningen forutsettes forsvarer å ha en nødvendig ryggmargrefleks, og i hvert fall på de helt opplagte tilfellene. I denne sammenheng er det betimelig for retten å vise til at advokat B (...) på eget initiativ skulle påpekt slektskapet til D. Det gjorde han ikke. Ut fra det opplyse synes det også nå som forsvarers bindinger til D vil kunne påvirke bevisføringen.»

Raja kalt skittent svin

Ranke tror at saken med terrordømte Ubaydullah Hussain vil gjøre det vanskelig for lillebroren å være forsvarer i saker der personer fra det islamistiske miljøet er involvert.

- Slik vi leser avgjørelsen fra retten, med tanke på forsvarers opptreden, og på at hans bror, Ubaydullah Hussain, er en svært sentral person i miljøet rundt fremmedkrigerne, mener vi det blir svært vanskelig for ham å kunne påta seg forsvareroppdrag for andre som er i samme miljø, eller i saker med fremmedkrigere, sier statsadvokaten.

- Dette er en trist sak, utover det jeg nå har sagt synes jeg det blir unaturlig å si noe mer enn at vi er enige med Oslo tingretts beslutning.

Den ekstreme islamisten Mohammad har fått ny advokat til å forsvare seg for truslene mot stortingspolitiker Raja. Solveig Høgtun i Advokatfirmaet Elden ønsker ikke å kommentere saken.

Mohammad mener han ikke har gjort noe straffbart, og nekter straffskyld.

Det var i september 2016 at Venstre-profilen Raja fikk tilsendt flere hatmeldinger på SMS fra den kjente norsk-irakiske islamisten Mohammad.

Raja skal vitne på rettssakens andre dag, tirsdag neste uke.

- Det er krevende, og det tar både tid og energi, men jeg kommer til å vitne mot ekstremisten Mohyeldeen Mohammad, sier Raja til Nettavisen.

- Slike samfunnsødeleggende krefter er en trussel mot vårt frie demokrati, og våre friheter. De må ikke få operere fritt uten konsekvenser.

Mohammad publiserte også en video på YouTube hvor han forsvarte SMS-ene han hadde sendt til Raja. Stortingspolitikeren offentliggjorde selv meldingene på Twitter.

Slik lød en av meldingene som lå på Rajas telefon:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam (helvete, red. anm.), din uoppdratte kafir (vantro, red. anm.) hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

- Vi må stå opp for våre verdier og ytringsfrihet, ellers vinner disse kreftene terreng. Jeg håper han får straff som fortjent, sier Raja.