Andelen helt arbeidsledige er 2,2 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Bruttoarbeidsledigheten utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, viser de justerte tallene fra Nav.

Til sammen var 81.800 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av januar. Det er 4.600 færre enn i januar i fjor.

Ujustert utgjør arbeidsledigheten 2,4 prosent av arbeidsstyrken, mens bruttoledigheten ligger på 2,9 prosent.

Ledigheten følger et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For å korrigere for de faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet blir det brukt sesongjusterte tall.

Ledigheten øker alltid fra desember til januar, siden mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet.

Nesten ingen endringer

– Den stabile utviklingen i arbeidsledigheten som vi så i andre halvdel av fjoråret, fortsetter i januar. Ledigheten har endret seg svært lite de siste ni månedene, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nesten halvparten, 44 prosent, av de helt arbeidsledige fikk dagpenger, opplyser Nav.

– Det er godt å se at antallet ledige holder seg lavt, men det er fortsatt mange som ønsker å melde seg på i arbeidslivet. Innsatsen for å inkludere flere må derfor fortsette, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Høyest ledighet i bygg og anlegg

Ledigheten er høyest innenfor bygg og anlegg, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i undervisningssektoren, med 0,8 prosent.

Sammenlignet med januar i fjor var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen i antallet helt arbeidsløse var størst blant ingeniører og IKT-medarbeidere og innenfor reiseliv og transport.

Verst i Telemark og Vestfold

Vestfold og Telemark hadde den høyeste ledigheten i januar, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Oslo, Viken og Agder med 2,6 prosent. Trøndelag, Innlandet og Nordland har lavest ledighet med 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten har gått mest ned i Vestland og Møre og Romsdal med 14 prosent. I Viken har ledigheten økt med 4 prosent, og dette er det eneste fylket med høyere ledighet.

Færre nye ledige stillinger

I januar ble det registrert 44.500 nye ledige stillinger hos Nav. Det er 8 prosent færre nye utlysinger per virkedag enn for ett år siden.

Navs ledighetstall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Statistisk sentralbyrås AKU-tall er den andre. SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, mens Nav teller antallet registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

(©NTB)