Den blå-blå regjeringen, med Fremskrittspartiet (Frp) i spissen, har kjørt en hard linje på innvandringspolitikken siden de inntok maktposisjonene høsten 2013.

Måltallet for 2016 er 9000 uttransporteringer av utlendinger med ulovlig opphold i Norge. Ved utgangen av juni var 3880 personer sendt ut, viser statistikk fra politiet (se Nettavisens faktaboks under).

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Varsles minutter før

Men politiet opplever vesentlige utfordringer når de skal uttransportere utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Politiets Utlendingsenhet (PU) mistenker at det har vært tilfeller av utro tjenere ved asylmottakene, som driftes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Når politibetjenter har kommet for å hente dem som skal uttransporteres har de ved flere tilfeller stukket av. Mange ganger har det skjedd svært kort tid før det var planlagt at politiet skulle komme.

Les også: Antall asylsøkere til Norge raser nedover

Problematikken har også vært tatt opp på parole (orienterings- og instruksjonsmøte) hos PU, får Nettavisen fortalt.

- Jeg er kjent med at det foreligger mistanker blant politiansatte om at ansatte på asylmottak i visse tilfeller varsler om planlagte pågripelser, sier hovedtillitsvalgt i PU Andreas Pareli Wahl til Nettavisen.

- Vi har i noen tilfeller «bomturer» og det er viktig å evaluere disse. Skyldes dette at asylsøkere tipses eller skjules av ansatte eller av privatpersoner for øvrig er dette uheldig. Det som er mest frustrerende er uforklarlige forsvinninger der utlendingen har forsvunnet, kanskje bare timer eller minutter før politiet kommer for å pågripe.

Har anmeldt privatpersoner

Pareli Wahl understreker at de generelt har et godt samarbeide med mottakene, men mener det er UDIs ansvar å rydde opp i problematikken.

- Dersom vi mistenker at utlendinger har blitt varslet håndterer vi det i interne kanaler sammen med UDI. Jeg kjenner ikke til at hele mottak har blitt politianmeldt, men jeg vet at privatpersoner som bevisst hindrer politiet i dette arbeidet har blitt politianmeldt, sier Pareli Wahl.

- Jeg forventer at UDI og mottakene krever og sørger for riktig opplæring for ansatte i dette. Jeg har forståelse for at det kan knyttes tette bånd mellom ansatte og beboere da man jobber og bor tett på hverandre, og det er viktig at denne problemstillingen snakkes om i opplæringen av ansatte.

- Kjent problemstilling

UDI bekrefter at de er kjent med utfordringene politiet opplever.

- Det er en kjent problemstilling at mottaksansatte underretter

asylsøkere om uttransporter, men vi oppfatter at det skjer i et begrenset omfang. Vi har vært tydelig med at regelverket skal følges på våre mottak, og at slik ikke skal skje, sier fungerende avdelingsdirektør hos UDI Knut Henrik Berntsen til Nettavisen.

Etter at problematikken ble diskutert, ble det utarbeidet nye rutiner av PU og UDI.

- Sammen med politiet har vi utarbeidet rutiner for kommunikasjon med mottakene ved forestående uttransporter. Dette er innrettet for å motvirke dette problemet, sier Berntsen.

- Det er politiet som står for kommunikasjonen, som normalt er rettet med mottaksleder. Dette er for å unngå at informasjonen er allment kjent på mottaket og motvirke denne problematikken.

- Utfører en rekke kontroller

Den øverste ledelsen i PU er også orientert om problematikken. Når personer som skal uttransporteres ikke er på det oppgitte mottaket, eller privatadressen, må politiet sette inn ekstra ressurser.

- Det skjer ofte at personer ikke blir sendt ut som et resultat av dette, men det betyr ikke at vi lukker saken. Dukker vedkommende opp på et senere tidspunkt sendes han ut, sier leder for PU Kristin Ottesen Kvigne til Nettavisen.

- Vi utfører en rekke kontroller, også i det offentlige rom, men det at personen ikke oppholder på oppgitt adresse krever mer etterforskningsarbeid fra oss.

Les også: UDI har betalt 2,5 milliarder til store asylselskap

Bruker ekstra ressurser

I statsbudsjettet for 2016 ble PU bevilget 350 millioner ekstra kroner, sammenlignet med 2015. Det totalt budsjettet til PU er på 1,1 milliarder kroner.

Det ble anslått at 33.000 ankomster av asylsøkere til Norge i år. Så langt viser tall fra UDI at det ved utgangen av juni bare var kommet 1678 asylsøkere.

- Hver uttransporteringssak blir stadig mer komplisert. Vi bruker betydelig mer ressurser per sak nå enn vi gjorde for bare to år siden. For 2016 fikk vi ressurser for 33.000 ankomster, som er høyere enn det som har vært realiteten til nå, forteller Kvigne.

- Det betyr at vi bruker de ekstra ressursene til å jobbe med restanser (dem vi ikke fikk fullregistrert ved ankomst i 2015) og for å sikre uttransporttallene. Denne delen av vår virksomhet er nå betydelig mer kostnadskrevende enn tidligere.

Les også: Milliardærer tjente fett på asylsøkere

Forventes resultater

Når kompleksiteten per sak blir høyere, bruker PU også mer tid per uttransporteringssak. Kvigne må dermed bruke flere årsverk per sak, og mer penger.

- Det skyldes at jo at i bruker mer ressurser på det forberedende arbeidet. Vi har stor fokus på dette, og det er ikke vanskelig å forstå at det forventes resultater for midlene vi får, og at de brukes på en samfunnsmessig god måte. Det er hvert fall ikke mangel på innsats blant de ansatte, avslutter Kvigne.

I mars omtalte også nyhetsnettstedet Filter Nyheter problematikken med at asylsøkere forsvinner. De omtalte at det spesielt var asylsøkere fra Afghanistan som forsvant før de skulle uttransporteres av politiet.

Etter det Filter Nyheter fikk opplyst, tror norske myndigheter det kan finnes utro tjenere hos afghanske myndigheter med god oversikt over norske forhold, som varsler navngitte, returklare asylsøkere så de rekker å stikke av og holde seg skjult andre steder i Norge før politiet kommer på døra.

Justis- og beredskapsdepartementet bekreftet at afghanerne skiller seg ut.

«Det er vanlig prosedyre at hjemlandets myndigheter varsles før retur. Det er på det rene at afghanske borgere har forsvunnet fra kjent adresse etter at varsel er gitt. Vi har ingen informasjon om hvordan disse eventuelt gjøres kjent med forestående uttransport», skrev pressekontakt Andreas Bondevik i en mail til Filter Nyheter.