Gå til sidens hovedinnhold

Derfor henlegges Krekar-saken

Krekar har krav på å bli bedømt som uskyldig i alt han har vært anklaget for, skriver Riksadvokaten. Her kan du selv lese Riksadvokatens begrunnelse.

Riksadvokaten har i dag besluttet å henlegge samtlige forhold som Najmuddin Faraj Ahmad (heretter kalt Mullah Krekar) har vært siktet for under den etterforsking som i september 2002 ble åpnet av Politiets sikkerhetstjeneste, og som fra 25. februar 2003 ble overtatt av en etterforskingsgruppe under ledelse av Økokrim.

Lang siktelse
Krekar har under etterforskingen vært siktet for følgende forhold som i dag er henlagt: drapsforsøk, forbund om å begå legemsbeskadigelse eller drap, frihetsberøvelse, finansiering av terrorisme, oppfordring til iverksettelse av en straffbar handling eller forherligelse av en sådan samt overtredelse straffeloven § 135 a. Henleggelsesgrunnlaget er bevisets stilling, bortsett fra siktelsen for sistnevnte bestemmelse, som er henlagt som intet straffbart forhold.

I løpet av etterforskingsperioden har dessuten Økokrim selv henlagt siktelser mot Krekar for overtredelse av forbudet i straffeloven § 104 a mot å danne eller delta i en privat organisasjon av militær karakter og for overtredelse av terrorisme-bestemmelsen i straffeloven § 147 a annet ledd. Riksadvokaten er enig med Økokrim i at også disse forhold måtte henlegges.

Den 25. februar i år, dvs. på dagen ett år etter at Økokrim fikk overlatt etterforskingsansvaret, avbrøt Økokrim sine undersøkelser med den begrunnelse at det ikke lenger var mulig for norsk politi å gjennomføre etterforskingsskritt som kunne bidra til å oppklare saken innen rimelig tid.

Bakgrunnen var opplysninger som kom frem under avhør den 16. og 17. februar i år av et vitne i et fengsel i Bagdad. Økokrims vurdering er at det ikke var mulig for norsk politi å ivareta sikkerheten for aktuelle vitner i Irak, ei heller for deres familier. Med Økokrims premisser, basert på førstehånds kunnskap og inntrykk, og som for øvrig synes velbegrunnede, er riksadvokaten enig i beslutningen om å stanse etterforskingen.

Krekar er uskyldig
Avgjørelsen om henleggelse innebærer at riksadvokaten ikke har funnet grunnlag for å tiltale Krekar for noe forhold, og at han derved har krav på – i en strafferettslig sammenheng – å bli bedømt som uskyldig i de anklager som har vært reist.

Riksadvokaten tilføyer at det åpenbart var nødvendig å iverksette etterforsking, jf. de opplysninger som forelå om Krekar og Ansar al-Islam alt høsten 2002. Behovet fremsto enda tydeligere da FNs Sanksjonskomite i februar 2003 vedtok å føre Ansar al-Islam opp på komiteens lister over organisasjoner mv. med tilknytning til Al-Quaida, samtidig som den person som hadde vært leder av organisasjonen i alle fall i en periode, hadde tilhold i Norge.

Bevis for eventuelle straffbare forhold befinner seg for en stor del i utlandet, i Irak, med de særlige utfordringer dette medfører. Norske rettssikkerhetsgarantier og rettsprinsipper legges naturligvis legges til grunn, og det er nettopp hensynet til slike garantier og prinsipper for strafforfølgning i en rettsstat, som førte til at etterforskingen ble stanset.

Ettersom innstillingen av politiets undersøkelser er begrunnet i den foreliggende situasjon i Irak, oppstår spørsmålet om det er muligheter for gjenopptakelse av etterforskingen dersom eller når de ytre betingelser blir gunstigere.

Kan gjenopptas
I forhold til vår straffeprosessuelle ordning er det intet til hinder for gjenopptakelse av etterforsking. Når det gjelder muligheten for strafforfølging av konkrete saksforhold som er henlagt, krever straffeprosessloven § 74 første ledd første punktum at det senere blir oppdaget bevis av vekt.

Det understrekes at dette er en tilføyelse om hvordan vårt straffeprosesuelle system virker, og som det er naturlig å gi i en situasjon der politiet, nettopp på grunn av de garantier systemet inneholder, har vært avskåret fra å undersøke til bunns det saksforhold som var tema for etterforskingen.

Hvorvidt etterforskingen på noe tidspunkt vil kunne bli gjenopptatt, er det for riksadvokaten naturligvis ikke mulig å ha noen formening om i dag.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene