Tirsdag startet ankesaken for pensjonerte Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Noe av det første som skjer er at en jury skal plukkes ut. I den omfattende straffesaken har Borgarting lagmannsrett gjort iherdige forsøk på å få samlet 18 meddommere (jurymedlemmer), men mandag ettermiddag hadde de bare klart å få 15 personer, får Nettavisen opplyst.

Borgarting lagmannsrett har også hatt et strengt hemmelighold over hvem som er trukket ut i juryen, til tross for at alle navnene blir offentliggjort når rettssaken starter tirsdag klokken 09.00.

Ti avgjør skyldspørsmålet

Pressen har ikke fått innsyn i listene, og partene i saken har fått tilsendt en kryptert mail, hvor de har måttet taste inn en kode for å få tilgang til navnene.

I oversikten, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at det er ni menn og seks kvinner som er trukket ut. Av de 15 meddommerne skal tolv utgjøre juryen som skal følge saken mot Jensen. Så langt det lar seg gjøre skal det være likevekt av kjønn, altså seks av hvert kjønn, i juryen som skal følge rettssaken.

Av disse tolv er det til slutt ti som skal stemme over skyldspørsmålet, og avgjøre om Eirik Jensen er skyldig i korrupsjon og alvorlig narkotikakriminalitet eller ikke.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

Her er jurymedlemmene etter nummer de har fått i juryen, navn, kjønn, alder, bostedskommune og yrke:

 • 1 Mirian Yanira Befring, kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist
 • 2 Anders Eidsvaag Graven, mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig
 • 3 Jan Magnus Brekkhus, mann, 62 år, Bærum, seniorrådgiver beredskap og sikkerhet
 • 4 Sondre Åstveit Gevelt, mann, 27 år, Oslo, student
 • 5 Lars Otto Haugen, mann, 50 år, Oppegård, IT-design og utvikling hos NAV
 • 6. Frode Herman Guldvik, mann, 60 år, Bærum, konsulent
 • 7 Annstein Garnes, mann, 52 år, Oslo, bussjåfør
 • 8 Elisabeth Mong-Nybo, kvinne, 27 år, Oslo, lektor
 • 9 Ragnhild Lervik Johansen, kvinne, 69 år, pensjonist
 • 10 Roger Osiris Opheim Bjerke, mann, 41 år, Oslo, business controller Oslo kommune
 • 11 Trude Helene Skage Andersen, kvinne, 54 år, Vestby, husøkonom
 • 12 Sara Linea Pihl, kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder
 • 13 Cecilie Hetland, kvinne, 29 år, rådgiver
 • 14 Rolf Arne Persson Beck, mann, 31 år, Oslo, pilot
 • 15 Kjetil Kleppe, mann, 42 år, Oslo, Air purser

Jurymedlem inhabil

Nettavisen er kjent med at en rekke andre potensielle meddommere som har vært trukket ut, har måttet melde forfall av ulike grunner, deriblant at de ikke har fått fri eller permisjon fra arbeidsgiver.

I ett tilfelle skal det også ha vært relatert til helseproblemer.

Partene i saken skal etter det Nettavisen har fått opplyst ha fått tilsendt juryoversikten tirsdag forrige uke. Dette skal ha vært med én ukes forsinkelse fordi lagmannsretten i det lengste håpet å få flere medlemmer i juryen.

I begynnelsen av august omtalte Nettavisen at ett av jurymedlemmene i Jensen-saken var blitt kastet etter at hun ble erklært inhabil.

Spesialenheten ønsket opprinnelig å kaste enda et jurymedlem grunnet habilitetsinnsigelser. Dette gjelder et jurymedlem som Jensen tidligere har vært på befalsskole med, og er jurymedlem nummer tre, Jan Magnus Brekkhus.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

«Det ble opplyst på møtet 4. juni at lagrettemedlemmet Brekkhus hadde gått på befalsskole med Eirik Jensen i 1976. Selv om dette er lenge siden, og det ble opplyst at de to kun hadde møtt hverandre en gang i senere tid ved en tilfeldighet, mener Spesialenheten at det foreligger særegne omstendigheter som kan svekke tilliten til medlemmets uhildethet.

Ved en befalsutdanning legges blant annet vekt på at elevene skal løse oppgaver som er fysisk og psykisk krevende i samarbeid, og det er grunn til å anta et slikt fellesskap kan skape sterkere bånd enn det man for eksempel gjør gjennom å gå i samme klasse på skolen.

Jensen har selv omtalt sin befalsutdanning i boken På innsiden - historien om mitt politiliv, og skriver på side 36 om helvetesuker med mental og fysisk utmattelse.

Det er for øvrig rimelig grunn til å tro at en person som har en slik felles bakgrunn med Jensen har hatt en særlig interesse for medieoppslag om saken og derfor kan ha fulgt den nøye», står det i kjennelsen.

- Langt tilbake i tid

Retten mener at utdanning på befalsskolen er en begrenset tilknytning, og poengterer at dette ligger 40 år tilbake i tid.

Retten mener også at et tilfeldig møte mellom Jensen og Brekkhus, i forbindelse med en boksignering med Jensen i 2015, er noe man kan se bort fra, ettersom Brekkhus og Jensen ikke har hatt kontakt utover dette.

Det kommer også frem i kjennelsen at og et vitne i saken, Torstein Holand, kjenner hverandre fra gammelt av. Holand har tidligere har vært spaningssjef i Oslo politidistrikt.

I 1980/81 var Holand og Brekkhus i samme tropp i Garden i Oslo. Den gangen var Brekkhus fenrik og troppssjef, mens Holand var sersjant.

«Også dette ligger nesten 40 år tilbake i tid og kan etter lagmannsrettens syn åpenbart ikke begrunne inhabilitet.»

Retten konkluderte med at Brekkhus ikke er inhabil og kunne stille som ett av jurymedlemmene.

Juryordning er egentlig avviklet

Juryordningen ble avviklet av Stortinget i juni 2017, og fikk virkning fra 1. januar 2018.

Jensen-saken skal likevel gå som jurysak, og er berammet fra 28. august til 1. februar 2019.

Dersom ankesaken hadde blitt satt til etter 31. desember 2017, ville den nye meddomsrettsordningen ha trådt i kraft, med to fagdommere og fem lekdommere.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

Nå blir det imidlertid en tradisjonell jury som skal avgjøre saken mot de to. Dermed blir Jensen og Cappelen etter alt å dømme de aller siste i norsk rettshistorie som får sitt skyldspørsmål avgjort ved lagrette, ifølge Rett 24.

Årsaken til dette er at selv om juryordningen ble opphevet fra og med 1. januar, skal saker som ble berammet i 2017, fortsatt behandles etter den gamle ordningen.

Den gamle juryordningen opphører helt i 2019. Endringen gjelder de alvorligste straffesakene.