NAV stakk av med Sløseriprisen etter at det ble kjent at etterlyste kriminelle fikk utbetalt støtte fra Nav mens de var på rømmen.

Sjekk de andre lovendringene lenger nede i saken.

1. juli endres straffeprosessloven og folketrygdloven slik at det blir stopp i ytelser til personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning.

- Jeg er glad for at vi nå rydder opp. Nå er festen slutt for kriminelle på rømmen, sa justisminister- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen da loven ble vedtatt.

- Vi har sett at trygde- og pensjonsytelser er blitt utbetalt til personer som oppholder seg i utlandet for å unndra seg straff eller strafforfølging for grov kriminalitet. Det er svært uheldig, sa han.

Heretter skal pengene utbetales til en konto i Norge som politiet har kontroll på. Tidligere ble dette omgått ved at folk på rømmen fikk pengene utbetalt til utenlandsk konto.

Les mer på departementets hjemmeside her.

Flere lovendringer som trer i kraft 1. juli:

Nå må du sjekke om vaskehjelpen er godkjent

Fram til nå har bare bedrifter vært pliktet til å sjekke om vaskehjelpen er godkjent og dermed oppført i Arbeidstilsynets register.

Les egen sak her.

Øker straffen for handel med truede dyrearter

Strafferammen for handel med truede dyrearter øker fra seks måneder fengsel til tre år fengsel. Det innføres også krav om eiersertifikat for innenlands besittelse av nærmere angitte arter. På denne og denne lista til Miljødirektoratet finner du både døde og levende dyr som man må ha eiersertifikat til.

Innførsel av arter som tidligere bare trengte tillatelse fra utførselsstaten, krever nå også innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

Les mer på Miljødirektoratets hjemmeside her.

Bedre sikkerhet på feriereiser

Feriereisende får bedre rettigheter ved kjøp av pakkereiser. Dette skjer først og fremst ved at begrepet pakkereiser blir utvidet. Tidligere var pakkereiser noe du kjøpte fra et reiseselskap.

Nå er pakkereiser også noe du kjøper fra flere ulike selskaper når disse selskapene tilbyr sine reisetjenester (f.eks fly, hotell og leiebil) gjennom samme nettside og du betaler for tjenestene i en prosess.

Daglig leder Signe Eriksen i Reisegarantifondet sier til Nettavisen at forbrukere først og fremst vil merke endringen ved at næringsdrivende nå må opplyse klart og tydelig hvilke rettigheter du har.

Les mer på Reisegarantifondets hjemmeside her.


Mødre- og fedrekvoten endres

Fra 1. juli får både mor og far 15 uker hver av foreldrepengeperioden. De resterenden 16 ukene kan foreldrene fordele som de ønsker.

- Vi vil sikre foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi tar hensyn til frihet og fleksibilitet for den enkelte familie. Det er bra for barnet og for likestillingen i hjemmet. Vi legger frem en historisk likestilt foreldrepengeordning som er en av verdens beste, sa barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) da loven ble vedtatt.

Blogger Linn Winsnes Rosenborg mener lovendringen diskriminerer fedre.

Mødre- og fedrekvoten utvides til 15 uker, noe som gir tredeling av foreldrepengeperioden ved 100 pst uttak (15 uker til hver og 16 uker fellesdel). I tillegg får tvillingforeldre 4 måneder ekstra og flerlingforeldre får dobbel stønadsperiode. Fleksibel kontantstøtte trer i kraft 1. august

Les mer på departementets hjemmeside her.

Mer bevæpnet politi

Fra 1. juli endres politiloven slik at politiet får muligheten til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter.

Bevæpningens utstrekning begrenses til konkrete angitt objekter – eller personer, eksempelvis flyhavner, store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi.

Det betyr at du vil se mer bevæpnet politi ved blant annet ved flyhavner, store trafikknutepunkter, og objekter som har stor symbolverdi. Også personer med stor symbolverdi, for eksempel kongen og statsministeren, vil i større grad kunne eskorteres av væpnet politi. Les mer på departementets hjemmeside her.

Les også: Stortingsflertall for fast Gardermoen-bevæpning

Nå får EU tilgang til norske personopplysninger

I løpet av juli kommer en ny personopplysninglov som skal innlemmelse i EØS-avtalen. Forordningen skal sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene. Utover å inkorporere forordningen, gir den nye personopplysningsloven også en rekke nasjonale lovbestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Nye lover skal bedre barnas sikkerhet

Ny adopsjonslov har et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller annen godtgjørelse for å påvirke en adopsjonssak. Dette gjør det tydelig at norske myndigheter ikke godtar handel med barn. Når adoptivbarn fyller 18 år har de rett til innsyn i hvem de opprinnelige foreldrene er. Les mer på departementets hjemmeside her.

Ekteskapsloven endres slik at det ikke lenger er mulig å søke om dispensasjon til å gifte seg før man er 18 år. Les mer på departementets hjemmeside her.

Fra 1. juli kommer ny forskrift for adopsjon, med blant annet krav ved spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon.

Endringer i barnevernloven som skal bedre sikkerheten for barn og foreldre. Blant annet er det nå lovfestet at barnevernstjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Les mer på departementets hjemmeside her.

Ny fagskolelov

Med den nye fagskoleloven innføres studiepoeng, lovfesting av studentorgan, rett til fødselspermisjon for fagskolestudenter og rett for fagskoler til medlemskap i en studentsamskipnad. Loven viderefører bestemmelser fra den tidligere fagskoleloven, men inneholder også endringer som skal klargjøre at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning på nivå over videregående opplæring.

Sterkere klagerett i høyere utdanning

Endringer i universitets- og høyskoleloven endres slik at det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener (3-9 annet ledd).

Det blir individuell klagerett ved gruppeeksamen. En individuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget. Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas en ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes (5-3 fjerde ledd).

Det gjøres endringer i forhold til rollen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) (2-1 første ledd).

Andre endringer

Den nye åndsverksloven trer i kraft. Den skal sikre rettighetshaverne inntekter. Les mer på departementets hjemmeside her.

Endring i Vergemålsloven paragraf 46 og lov om forsvunnede personer.

Boliglånsforskriften som trer i kraft 1. juli viderefører de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo.

Les egen sak: Siv Jensen beholder boliglånsforskriften

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2018 settes til 8,50 prosent. Les mer på departementets hjemmeside her.

Engangsavgiften for ladbare hybridbiler: Fra og med 1. juli må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt vektfradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde får engangsavgift beregnet ut fra elektrisk kjørelengde. Les mer på departementets hjemmeside her.

Avgiftsfritak for reindriftsnæringen. Næringen får fritak for engangsavgiften, og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATVer) som brukes i reindriftsnæringen. Les mer på departementets hjemmeside her.