RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
(Scanpix)

Du har IKKE rett til erstatning

Sist oppdatert:
Men, du får flybilletten dekket dersom flyselskapet kansellerer reisen.

Ved ekstraordinære forhold som flyselskapene ikke selv har ansvar for trår Force Majeur reglene inn. Det er altså tilfellet for flyproblemene i forbindelse med den islandske vulkanskyen.

- Det betyr at du ikke har rett på erstatning for følgeskader av at flyavgangen din blir kansellert eller forsinket, sier HSHs reiselivsdirektør og advokat Rolf Forsdahl til Nettavisen.

Rolf Forsdahl
Rolf Forsdahl

- Mister vi alle rettigheter, også det vi har betalt for flybilletten?

- Nei, ved Force Majeur plikter flyselskapene å betale deg tilbake det du har betalt for billetten. Alternativt kan flyselskapene tilby deg alternativ transport som du nok er tvunget til å akseptere - uansett om reisen da vil gå med for eksempelvis tog, sier Forsdahl.

Får kun igjen billetten
Flyselskapene plikter imidlertid kun å erstatte gjennomgående billetter. Det betyr at dersom du har kjøpt billett videre hos et annet selskap, så har du ikke krav på erstatning.

Forsdahl understreker at situasjonen som nå er under utvikling savner sammenligningsgrunnlag i nyere tid, og at gjeldende lovverk er utformet uten slike massive hendelser i tankene.

- Men det er altså helt klart at flyselskapene må refundere billetter som blir kansellert og at de kunder ikke har krav på erstatning for tap som oppstår som følge av kanselleringene eller forsinkelser ved eventuell alternativ transport, sier han.

Forsdahl har laget et langt notat som HSH publiserer på nett.

- I notatet prøver jeg å ta for meg de fleste sidene av hvordan forbrukere blir berørt av situasjonen, sier han.

Her er notatet:
PLIKTER OG RETTIGHETER VED STENGING AV LUFTROM – VULKANUTBRUDD PÅ ISLAND

1. HENDELSEN
Vulkanutbruddet på Island produserer aske og partikler som slynges opp i høye luftlag og transporteres med vind og luftstrømmer over store områder. Disse kan gjøre skade på turbiner og andre mekaniske komponenter i flymotorer og derfor stenges luftrom hvor der er, eller blir, fare for slik mekanisk forurensning av luften. Det er umulig å anslå varigheten av problemene i det både vindretninger og utbruddets varighet/intensitet selvsagt er helt uforutsigbare.

Den situasjonen som nå er under utvikling savnet sammenligningsgrunnlag i nyere tid, og gjeldende lovverk er dessverre utformet uten slike massive hendelser i tankene. Derfor vil de økonomiske konsekvensene for reisearrangører og flyselskap oppleves som urimelige, men dette er dessverre ikke grunnlag for å sette gjeldende lovgiving til side.

På samme måte vil mange reisende bli påført tap de ikke kan kreve dekket. Det er imidlertid situasjoner i livet der individet ikke kan sende regningen for tap videre til andre, selv om man selv er uskyldig i forholdet.

2. FORSIKRING
Forholdet vil vanskelig kunne bli klassifisert som ”klima/værforhold”, idet det en følge av en naturkatastrofe. Følgelig vil reiseforsikringenes vilkår føre til at utgifter til innhenting av reiserute/ dekning av tap ved forsinkelse etc ikke er dekningsberettiget.

Avbestillingsforsikringene dekker normalt avbestillinger som skyldes naturkatastrofer (vulkanutbrudd er nevnt) – men da bare på reisemålet. Dvs at reiser til Island vil dekkes under dette vilkåret, alle andre ikke. Det er ikke noen force majeure-årsaker som tilsier at opphold på f.eks Svalbard eller Kanariøyene ikke kan gjennomføres – det er transporten dit som rammes og dermed er man utenfor vilkårenes dekningsområde. (Dette er også diskutert med Europeiske reiseforsikring i morgentimene i dag)

3. FLYBILLETTER
Krav knyttet til flybilletter er et forhold mellom kunde og flyselskap. Men kravene kan rettes til kjøpsstedet (reisebyrået) som da skal videresende dette til selskapet. Byråene kan refundere direkte etter gjeldende bestemmelser gitt av flyselskapene. Referanse: Luftfartslovens kap 10. EU-forordning 261-2004. Passasjerer har krav på ombooking til reisemålet eller refusjon av innbetalte beløp og evt kostnadsfri retur til opprinnelig avreisestedet. Nødvendig oppholdsutgifter (mat/innkvartering) skal også tilbys, men det er usikkert hvor langt denne plikten strekker seg. Normalt vil man gå ut i fra at faktisk ombooking kan skje og at det som er dekningsberettiget, er nødvendige utgifter i påvente av den alternative transporten. Dette er krav som flyselskapet hefter for ( operating carrier) og ikke reisebyrået. Reisebyråene plikter dog å være behjelpelige med ombookinger der flyselskapene ber dem om dette.

a) Ombooking: Flypassasjerer som opplever at deres flyging blir kansellert, har etter EU 261-2004 art 5 og 8 ha krav på at flyselskapet tilbyr ombooking også til annet transportalternativ uten kostnader. Men her er alternativene stort sett begrenset til buss/tog/båt. Der det ikke er plass/alternativ transportmulighet, eller der kunden ikke vil akseptere slike muligheter, skal flyselskapet refundere alle til dem innbetalte beløp for flytransporten.

b) Videreforbindelse fra flyplass som ikke er stengt : De som på egen hånd eller via reisebyrå har kjøpt en videreflyging med et annet flyselskap eller på egen, separat billett med samme selskap (egen kontrakt) fra et sted som ikke er rammet av stengingen av luftrommet, har ikke krav på refusjon av denne billetten fra selskapet. Reisebyrået har heller ikke her noe ansvar for dette tapet.

c) Retur tilbake til opprinnelig avreisested: De som må avbryte påbegynt reise der de har sammenhengende billett med samme selskap, , har etter art 8 pkt 1 krav på full refusjon av billettens pris samt kostnadsfri retur tilbake til opprinnelig avreisested. I denne situasjonen vil tog/buss være aktuelle, og i h t forordningens art 9 vil også hotellovernatting/forpleining i påvente av returtransport være dekningsberettiget. Sannsynligvis gir denne bestemmelsen ikke rett til hotellopphold i det uvisse i påvente av at situasjonen skal avklares en eller annen gang. Dersom kunden avslår tilbud om f eks tog dagen etter og vil vente på flyplassen i det nødvendige antall døgn, er dette ikke dekningsberettiget.

d) Opphold i påvente av normalisering av trafikken: De som insisterer på å være stand by på flyplassen i påvente av normalisering og krever forpleining/oppholdsutgifter forbundet med dette, har etter vårt syn ikke krav på dekning av slike utgifter etter forordningen. Når luftrommet åpnes, vil det være sannsynlig med massive forsinkelser i flere døgn, og dermed vil det også være umulig å definere nytt avreisetidspunkt før det er gått en stund. Dermed er en åpning av luftrommet i seg selv neppe nok til å utløse retten til forpleining/opphold etter art 9, men dette er ett av de mange punkteen i forordningen som framtrer som uklare.

e) Erstatningskrav: ingen har rett på kontantkompensasjon etter EU-forordningen når det gjelder kanselleringer pga stengt luftrom. Luftfartslovens bestemmelser gir heller ikke krav på erstatninger for følgetap pga forsinkelser/kanselleringer i denne situasjonen.

4. PAKKEREISER
Referanse: Pakkereiselovens kap 5 og 6, EU 261-2004 (som er en del av pakkereiselovgivingen)

a) Refusjon: Der oppsatt reise må avlyses, skal kunden ha alle innbetalte beløp refundert uavkortet.

b) Tilslutning ordnet av arrangøren: Der arrangøren har ordnet med tilslutning, er denne en del av pakkereisen og skal refunderes på lik linje med pakkeprisen.

c) Tilslutning ordnet av kunde: Der kunden selv har ordnet med tilslutning som blir kansellert , og pakkereiseavgangen går som oppsatt, gjelder i prinsippet reglene om no-show/avbestilling mot vederlag. Det kan ikke påregnes at kunder vil oppleve dette som en ”rettferdig” løsning

d) Ønske om å kansellere kjøpt pakkereise som går som oppsatt: Kundens rett til å avbestille pga force majeure følger samme prinsipp som forsikringen, dvs at den gjelder der force majeure-tilstandene rammer reisemålet. Så lenge luftrommet for flygingen er åpnet, er det ingen force majeure-grunn til å avbestille selv om ruten går gjennom områder som kan oppleves som berørt.

e) Arrangører som bruker rutefly: Arrangører som benytter rutefly anmodes sterkt om å få kundens fullmakt til å kreve flybillettene refundert fra flyselskapet på kundens vegne før de refunderer kundens innbetalte beløp. Flyselskapene avviser av og til krav som kommer fra andre enn den som er registrert som passasjer.

f) Forsinket hjemkomst - prisavslag: For gjester som er ute på destinasjonen og som ikke kommer hjem pga stengingen: Forsinket hjemkomst er i prinsippet en mangel som berettiger til prisavslag uansett årsak. Men siden reisen som sådan er levert i h t kontrakt, vil prisavslaget normalt settes lavt og dagsandels-systematikken vil ikke kunne påberopes.

g) Ekstra overnattinger i påvente av hjemreise: Der det blir nødvendig med ekstra hotellovernatting i påvente av hjemtransport, vil pakkereisearrangøren ikke være ansvarlig for disse, da dette er en følgeutgift (tap) som må vurderes som et erstatningskrav – se neste punkt . OBS: For avreisesteder i EU eller utenfor EU men med flyselskap hjemmehørende i EU, kan likevel EU 261-2004 pkt 9 gi rett til forpleining/overnatting, se pkt 3. EU 261-2004 er en del av pakkereiseloven og gjelder både rute – og charterfly. Retten til forpleining/losji etter denne bestemmelsen er imidlertid et forhold direkte melllom passasjer og flyselskap. Charterarrangør er etter luftfartsloven ”fraktfører” og likestilles med flyselskapet.

h) Krav om erstatninger: alle krav om erstatninger for påløpte tap og ekstrautgifter som følge av forsinket hjemkomst skal avvises under henvisning til at forholdet ligger utenfor arrangørens kontroll

i) Arrangørens rett til å avlyse reisen: Reisearrangøren har rett til å avlyse reisen dersom det på reisemålet eller langs reiseruten inntrer force majeure-tilstander. Reisearrangøren må etter dette stå fritt om han vil avlyse reisen ut fra dagens situasjon, selv om gjester insisterer på at denne avgjørelsen må vente. Dersom det skulle gis beskjed fra ansvarlig, offentlig myndighet om en sannsynlig, snarlig normalisering vil man antagelig hevde at arrangøren må avvente i en rimelig tid for reiser som ikke er av svært kort varighet.

j) Utsatt avreise/alternativ transport ut av Norge: Vil arrangøren utsette avreisen til det blir mulig å fly, eller å frakte gjester til annen flyplass med andre transportmidler, er dette en mangel som berettiger til forholdsmessig prisavslag. Merutguifter i f b dette er gjestene uvedkommende. Der gjestene hevder at en slik endring er en vesentlig mangel for dem, har de rett til kostnadsfri heving.

5. GRUPPEREISER SOM IKKE OMFATTES AV PAKKEREISELOVEN
Der arrangøren har tatt forbehold om det, kan kunder som kjøper et produkt som per definisjon er en pakkereise, men som ikke hovedsakelig er til personlig bruk, ikke påberope seg bestemmelsene i pakkereiseloven.

I disse tilfellene gjelder de betingelser som arrangøren har inntatt i kontrakten. Det skal mye mer til å påberope seg urimelige avtalevilkår i forholdet mellom næringsdrivende enn i forhold næringsdrivende – forbruker.

Sier avtalen ikke noe om at kunden har tatt risikoen for slike situasjoner som nå er oppstått, vil en normal kontraktsrettslig vurdering (oppfyllelsesumulighet) tilsi at innbetalte forskuddsbeløp skal refunderes, men at det ikke foreligger noen erstatningsplikt. Der arrangøren ikke får refundert f eks hotell kan det argumenteres for at kunden må ta dette tapet, men dette er et omdiskutert tema i jussen og ingen klare svar bør gis uten nærmere kontakt med advokat.

6. FORHOLDET TIL UNDERLEVEANDØRER
Forholdet mellom reisearrangører /gruppeavdelinger og deres respektive underleverandører reguleres ikke av luftfartslovgivingen eller pakkereiseloven. Her gjelder de enkelte kontraksbestemmelsene, og erfaringsmessig er det få force majeure-klausuler i slike avtaler, slik at hotellene spesielt i utlandet vil kreve å beholde depositum/påberope seg no-show-regler.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere