Fant tungmetaller i denne drikkevannskilden

Neverdalsåga kraftverk avgir vann til Hydrodammen, som er Glomfjords eneste drikkevannskilde. En rapport fra Norconsult dokumenterer funn av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller i grunnen under rørgata og i sedimenter i Hydrodammen.

Neverdalsåga kraftverk avgir vann til Hydrodammen, som er Glomfjords eneste drikkevannskilde. En rapport fra Norconsult dokumenterer funn av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller i grunnen under rørgata og i sedimenter i Hydrodammen. Foto: Johan Votvik (Avisa Nordland)

Sterkt forurenset av bly, nikkel, krom, kobber, sink og arsen.

Det er påvist helse-skadelig forurensning ved og i Glomfjords eneste drikkevannskilde, Hydrodammen. Det går fram av en rapport fra Norconsult, som ble ferdig i mars i år. Den er bestilt av Statkraft, og dokumenterer miljøtilstanden under og ved rørgata som leder fram til Neverdalsåga kraftverk og i bunnsedimenter i Hydrodammen. Det er også tatt prøver av drikkevannet.

  • Det øverste laget av jord under rørgata er sterkt forurenset av PAH-forbindelser og tungmetaller som bly, nikkel, krom, kobber, sink og arsen.
  • Bunnen av Hydrodammen er forurenset av tre PAH-forbindelser og arsen og kobber med konsentrasjoner over risikonivå.
  • Det ble påvist PAH-forbindelser i to av sju vannprøver. Ingen av dem overskrider grenseverdiene i drikkevannsforskriften.

Statkraft sjekket

Alarmen hos Statkraft gikk våren 2011, etter påvist forurensning under rørgater andre steder i landet. I starten av 2012 kom turen til rørgata ved Neverdalsåga kraftverk, som Statkraft overtok fra Yara i 2007.

Miljøkoordinator Bjørn Grane hos Statkraft Energi, Region Nord, dro selv til Glomfjord og tok prøver av jordsmonnet under rørgata fra kraftverket og 100 meter opp i lia.

Prøvene ble analysert av Molab. Resultatene er gjengitt i Norconsult-rapporten:

  • Svært høye konsentrasjoner av bly (mer enn tre gram per kilo), samt krom, kobber og sink.
  • Høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser. Så langt er det slått fast at det er helseskadelig å komme i kontakt med jordsmonnet under rørgata, og å spise fisk fanget i vassdraget. Det er fra før forbud mot å fiske i Hydrodammen.

Risiko

Fakta

Hydrodammen

Det er bare de to vannprøvene der det er påvist PAH-forbindelser i drikkevannet som så langt har indikert risiko for at forurensningene i området skal lekke til drikkevannet. Norconsult påpeker at konsentrasjonen er på nanonivå, fra 6 til 36 ng/l.

Samtidig vises det i risikovurderingen til at forurensningene under rørgata kan pres via overflatevann, erosjon og partikkeltransport.

Årsaken er at PAH-forbindelser og tungmetaller binder seg til partikler i jorden.

Faren for spredning direkte via vann ansees som minimal.

– Det at forurensningen i svært liten grad spres som løste komponenter til Hydrodammen understøttes av de lave verdiene som ble funnet i vannprøvene i 2012, heter det i rapporten. Norconsult konkluderer med behov for ytterligere undersøkelser av vannkvaliteten.

Ingen prøver så langt er over faregrensen

Meløy kommune ble alarmert om forurensningsfaren for to år siden.

Det forteller enhetsleder for kommunalteknisk drift, Anne Knutssøn.

– Vi ble orientert av Statkraft om forundersøkelsen i mars 2012, sier hun.

Da hadde Statkraft fått svarene fra to prøver av vannet, tatt i januar 2012 og analysert av Molab.

– Meløy kommune tok seks prøver av drikkevannet i perioden 3. mai til 12. juli i 2012.

Ingen av disse prøvene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene i drikkevannsforskriften. Det ble ikke tatt noen slike prøver i 2013.

Tre år

Mattilsynet var på sin første befaring 2. mai i år, tre år etter at Statkraft startet sine undersøkelser.

Meløy kommune fikk da klar beskjed om å overvåke drikkevannskvaliteten.

– Det er tatt for få prøver til å kunne uttale seg om drikkevannskvaliteten, påpeker Mattilsynet i sin rapport.

Ei uke etter gikk Meløy kommune ut med informasjon til abonnentene i Glomfjord.

Her heter det at det ikke finnes noen indikasjoner på at det utgjør noen risiko å drikke vannet fra vannverket.

Hygienisk trygt

Mattilsynet skal sjekke om kommunen følger opp sitt ansvar for at vannet er hygienisk trygt å drikke.

Fordi prøvesvarene fra 2012 var beroligende lesning, ventet Meløy kommune med flere slike tester i påvente av å få et grunnlag for målrettet prøvetaking.

Mattilsynet mener kommunen med dette har brutt drikkevannsforskriften. og vurderer dette som alvorlig.

– De analyseresultatene som foreligger skaper usikkerhet om drikkevannets helsemessige standard, konkluderer Mattilsynet.

Tar nye prøver

Siden har kommunen tatt en ny, utvidet prøve den 15. mai. Heller ikke den ga grunn til bekymring.

– Slike tester skanner vannet for innhold av PAH-forbindelser og tungmetaller, sier Knutssøn.

Hun planlegger å gjennomføre to slike tester til i år, en i sommer og en til høsten.

– Vi skal sette opp en handlingsplan for den videre overvåkningen i samarbeid med Mattilsynet, sier enhetslederen.

De ekstra vannprøvene kommer i tillegg til testing av biologisk forurensing.

Pålegger overvåkning

Det er Meløy kommune som har godkjent Hydrodammen som drikkevannskilde, klargjør konstituert distriktssjef hos Mattilsynet i Salten, Arnt Inge Berget.

– Vi gir nå Meløy kommune som vannverkseier pålegg om en utvidet overvåkning av vannkvaliteten, sier han.

Hensikten er å følge med på om forurensningene i jordsmonnet under rørgata og i sedimentene i Hydrodammen slipper ut i drikkevannet.

Det er eieren som er ansvarlig for at det ikke inneholder miljøgifter og tungmetaller utover tillatte nivå.

– Drikkevannet fra Hydrodammen må overvåkes over flere år for å kunne si om den er egnet som framtidig drikkevannskilde eller ikke, sier Berget.

Mattilsynet er blant annet interessert i å vite om vannkvaliteten endres i tidsrom med mye nedbør.

– Ville dere godkjent Hydrodammen som drikkevannskilde om det ble søkt om det først nå?

– Det ville i så fall krevd mye dokumentasjon. Dette er ingen ønskelig situasjon, sier Berget.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.