- Hun reagerte med sjokk og vantro, sier bistandsadvokaten til Nettavisen.

Forrige uke ble fire menn dømt for å ha voldtatt en bevisstløs 16 år gammel jente i 2015. Ugjerningen skjedde i en privatbolig på Østlandet og dommen falt i Borgarting lagmannsrett.

Mennene var på gjerningstidspunktet mellom 16 og 18 år. Tre av dem ble dømt for å ha gruppevoldtatt den bevisstløse jenten. Dommene var på mellom tre og seks års fengsel.

- Vi er veldig fornøyd med at de tiltalte ble funnet skyldig. Det var ikke fornærmede selv som anmeldte forholdet. Ugjerningen kom til hennes kunnskap ett år etter at det skjedde, gjennom politiet. Uavhengig av dette er en domfellelse et uttrykk for at man blir trodd og at bevisene er tilstrekkelig, sier jentens bistandsadvokat Elna Kristin Holbye til Nettavisen.

- Det er viktig å få dom i overgrepssaker. Først og fremst fordi lovbruddene er så alvorlige. Da fortjener de at samfunnet får reagert med en tilpasset, men kraftig reaksjon. Jeg håper dommen er avskrekkende for andre og for gjerningspersonene i å stoppe dem i å ha den type adferd. En domfellelse er også en oppmuntring og støtte. Det er mange som anmelder grove forhold til politiet med en følelse av ikke å bli trodd. Å bli trodd er viktig.

Ugjerningen skjedde i april 2015 da jenten ble invitert til en da 18 år gammel mann. Ifølge dommen ble hun oppfordret til å styrte vodka.

- Klærne lå strødd i leiligheten

I dommen heter det videre:

«Etter dette husker ikke YY mer av det som skjedde før hun våknet dagen etter omtrent klokken 9 om morgenen. Hun lå da naken i sengen sammen med XX (tiltalt mann på 18 år på gjerningstidspunktet). Hun fant klærne sine strødd omkring i leiligheten. Hun følte seg øm i underlivet og var uvel. Hun kledde på seg og forlot leiligheten.»

Over ett år senere ble YY kontaktet av politiet. XX var under etterforskning for overgrep mot en annen jente under seksuell lavalder. I forbindelse med den andre saken hadde politiet kommet over minst to videoer som viste at den 16 år gamle jenten bli voldtatt.

- Hun reagerte med sjokk og vantro. To av de domfelte er ukjente for henne. Det var en helt forferdelig beskjed å få. Hun er blitt påført psykisk skade. Hun er urolig, har manglet nattesøvn, har angstreaksjon og har begrenset livskvalitet. Hun isolerer seg mye, er preget og har nedsatt fungering. Det er naturlig etter å ha blitt utsatt for så alvorlige traumer som i denne saken.

- Frem til hun fikk beskjeden fra politiet fungerte hun normalt, sier bistandsadvokaten.

Nettavisen har kontaktet alle de domfeltes forsvarere. Verken Thor Anders Smith Hoen, Jessica Nazareno Ellingsen, Hilde Elisabeth Jæger eller Thorer Ytterbøl ønsker å kommentere saken.

Ifølge aktor, statsadvokat Alvar Krafft Randa, erkjente ingen av de tiltalte straffskyld etter tiltalen i retten.

Alle ble også dømt da saken gikk for tingretten, men i lagmansretten fikk to av dem en reduksjon på straffen, på henholdsvis seks måneder og ett år. Deler av dommene skal sones betinget (se straffutmåling lenger nede i artikkelen).

- Tre av mennene ble dømt for såkalt gruppevoldtekt. Dette mener jeg er i tråd med bevisførselen i saken. Den fjerde tiltalte ble kun dømt for voldtekt av en som var ute av stand til å motsette seg handlingen, altså ikke i fellesskap med de tre andre, fordi lagretten ikke mente det var tilstrekkelig bevist at han hadde deltatt i en gruppevoldtekt. Det tar vi til etterretning, sier Randa til Nettavisen.

- At den antatte hovedmannen fikk seks års fengsel mener jeg er en riktig straff. Overgrepet skjedde på hans bopel og han var blant annet med på å skjenke fornærmede alkohol. Dette sammen med sakens øvrige omstendigheter tilsier at han skal ha streng straff.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

- Slått på brystet

I dommer heter det også:

«Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at XX gjennomførte i alle fall to samleier med fornærmede den aktuelle kvelden. Videoene av overgrepene viser at fornærmede var helt bevisstløs eller svært nær dette. Hun hadde forsinket reaksjon på smerte, eksempelvis da hun ble slått med flat hånd på brystet, og hun viste ingen viljestyrte bevegelser i løpet av de ca. 10 minuttene som samlet er filmet. Filmene viser også en hardhendt behandling og nedsettende tilsnakk. At det ble tatt bilder og film av overgrepene, og at minst ett bilde ble sendt andre, er straffskjerpende.»

- Hvor alvorlig anser påtalemyndigheten slike saker?

- Dette er en veldig alvorlig sak. Øvre strafferamme for flere av de dømte er på 21 års fengsel. I tillegg ble deler av overgrepet ble filmet, med den faren for distribusjon som det innebærer, og som igjen kan føre til en ekstra belastning for fornærmede, sier Randa.

- Hun fikk først vite om saken gjennom politiet da de sikret tekniske bevis i forbindelse med en annen sak, og på den måten ble kjent med bildene og videoene som var tatt av overgrepet. Da overgrepet lå tilbake i tid, var dette naturlig nok svært viktige bevis i saken her.

Retten mener også det er skjerpende at den fornærmede jenten var under 18 år da gjengvoldtekten ble begått. I lagmannsretten XX ble også dømt for å ha forgrepet seg på en jente som så vidt var fylt 14 år bare to måneder etter gruppevoldtekten.

- Viktig med reaksjon fra samfunnet

I dommen kommer det frem at de fire tiltalte ikke begikk voldtekt av 16-åringen samtidig og at overgrepene skal ha skjedd i tidsrommet 16.40 til 22.30 den aktuelle dagen. Altså i nesten seks timer.

Jenten var hele tiden ute av stand til å motsette seg overgrepene.

- Hvor viktig var video- og bildebevisene for domfellelse i saken?

- Jeg har gjort meg noen tanker om dette. I et slikt tilfelle kan man si at man er «heldig» fordi det foreligger håndfaste bevis. Det er viktig med tanke på å få en sak ført for retten og for å få en domfellelse av gjerningsmenn som begår denne typen alvorlige forhold. Ofte er det vanskelig fordi det blir ord mot ord og det mangler bevis, sier Holbye og får støtte av statsadvokaten:

- Fornærmede forklarte jo at hun ikke husket noe særlig av det som hadde skjedd. Så bilde- og videobevisene var svært viktige bevis i denne saken. I slike saker kan det gjerne være ord mot ord, men her hadde vi et bredere bevismessig fundament for domfellelse.

I dommen kommer det frem at tre av de tiltalte som var under 18 år fikk noe strafferabatt i forhold til aktors påstand. Randa vurderer nå om han skal anke straffutmålingen. Men det er Riksadvokaten, påtalemyndighetens øverste organ, som tar den endelige avgjørelser.

- Saken er alvorlig også med tanke på hvilke konsekvenser det har fått for den fornærmede jenten, og er nok et eksempel på hvor definerende slike hendelser kan være for unge mennesker. Det er derfor er svært viktig å få en dom og reaksjon fra samfunnet, avslutter Randa.

De fire mennene ble dømt slik:

  • Person XX: Mann 21 år. Dømt til seks års fengsel. Han ble også dømt for overgrep mot en jente under 16 år. I tillegg ble han dømt for å ha filmet og tatt bilder da han forgrep seg på jenten.
  • Person A: Mann 20 år. Dømt til fire års fengsel, hvorav tre av dem gjøres betinget. Prøvetiden er fire år. Han ble også dømt for å ha mottatt et bilde av overgrepet og sendt det videre.
  • Person B: Mann 19 år. Dømt til tre års fengsel. hvorav to av dem gjøres betinget. Prøvetiden er på to års fengsel. Person C ble frikjent for tiltaleposten som omhandler gruppevoldtekt.
  • Person C: Mann 19 år. Dømt til fire års fengsel, hvorav tre av dem gjøres betinget. Prøvetiden er på fire år.


Jenten som er offer for gruppevoldtekten er også tilkjent oppreisning på til sammen 450.000 kroner fra XX, A og B.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ennå ikke rettskraftig (den er ikke endelig). I tillegg til at påtalemyndigheten vurderer anke kan dette også bli aktuelt for de dømte.

Ved anke til Høyesterett kan skyldspørsmålet ankes dersom det foreligger saksbehandlingsfeil. Straffutmåling kan også ankes.