Utvalget mener det er et viktig spørsmål, som må avklares nærmere, skriver de i delrapporten som ble levert onsdag.

Utvalget mener imidlertid at det bør iverksettes erosjonssikring der man oppdager pågående erosjon i områder med dårlig stabilitet, nær bebyggelse og infrastruktur.

– Det er likevel ikke åpenbart hvem som skal ha ansvaret for at det blir gjort, og hvem som skal bære kostnadene. Det er heller ikke åpenbart hvordan man tidsnok skal oppdage hvor det er størst behov for slik erosjonssikring. Utvalget vil komme tilbake til disse spørsmålene i NOU-en, skriver de.

Utvalgsleder Inge Ryan har tidligere presisert at de ikke har mandat til å fordele skyld eller erstatningsansvar.