*Nettavisen* Nyheter.

Hemmelig, hemmelig!

Forsvarssjefen bruker alle midler for å hemmeligholde en ni år gammel anbudsrunde. Nå får han flengende kritikk.

15.02.06 10:26

Forsvarssjef Sverre Diesen får sterk kritikk fra Stortingets forsvarskomite for å hemmeligholde en ni år gammel kontrakt, en like gammel registreringsprotokoll, samt alle rapporter om den videre skjebnen til milliardsatsingen Golf.

- Det dumme er at hemmeligholdet skaper mistanke om at det er noe som ikke stemmer. Åpenhet skulle være helt uproblematisk i dette tilfellet, sier nestlederen i Stortingets forsvarskomite, Per Ove Width.

Nektet innsyn
Mens forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har satt i gang granskning og ønsker full åpenhet, går forsvarssjef Sverre Diesen i stikk motsatt retning.

TV 2 Nettavisen er nektet innsyn i dokumenter som kan gi svar på om Forsvaret fulgte reglene da svenske IFS fikk en avtale om levering av en logistikkløsning for Luftforsvaret i 1997.

Forsvarssjef Sverre Diesen har anbefalt gjenbruk av dette it-systemet i hele Forsvaret. Det innebærer at IFS - helt uten konkurranse - kan få nye gullkantede kontrakter på å levere it-løsninger til hele Forsvaret i mange år framover.

En rekke uavhengige kilder i Forsvaret kommer imidlertid med alvorlige anklager om at Diesens løsning vil være et åpenbart brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

- Ulovlig praksis
- Forsvarssjefen vil fortsette en ulovlig praksis med direktekjøp av IFS i hundremillionersklassen som har pågått i en årrekke, opplyser en sentralt plassert kilde i forsvaret til TV 2 Nettavisen.

Forsvaret har til nå nektet å legge fram noen dokumentasjon som kan avkrefte de sterke påstandene fra egne rekker om brudd på reglene.

TV 2 Nettavisen vet at Diesen er kjent med påstandene om at gjenbruk av IFS kan medføre regelbrudd, blant annet gjennom oppsigelsesbrevet til den tidligere prosjektlederen i Golf, Lars Bjertnæs. Han velger likevel å holde alt som kan kaste lys over dette strengt hemmelig.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heiko Junge/Scanpix

Kan bli trøbbel
Det er omstridt om gjenbruk av IFS er den beste løsningen for milliardprosjektet Golf. En av verdens mest anerkjente it-rådgivere, Gartner Group, advarer sterkt mot Diesens planer.

Hvis avtalen med svenske IFS skulle vise seg å være inngått i strid med reglene vil forsvarssjef Sverre Diesen kunne komme i store vanskeligheter.

Diesen har nemlig - som TV 2 Nettavisen tidligere har avslørt - allerede startet arbeidet med å innføre den løsningen han selv har anbefalt - før verken forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen eller Stortinget har bestemt seg.

Diesen har lagt så sterke føringer om å innføre IFS, at en retrett dermed vil innebære et smertelig nederlag.

Knallhard kritikk
Det er til nå brukt over 1,6 milliarder kroner på program Golfs innføring av it-systemet SAP. Nestlederen i Stortingets Forsvarskomite reager sterkt på at offentligheten ikke får innsyn når Forsvaret nå vil bruke flere hundre millioner kroner av fellesskapets midler på et helt annet system enn det Golf allerede har valgt som grunnleggende teknologi.

Han er knallhard i sin kritikk mot at Forsvaret nekter TV 2 Nettavisen innsyn i en ni år gammel anbudsprosess.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jeg protesterer på at dette skal være hemmelig. Den eneste grunnen til å nekte innsyn kan være av sikkerhetsmessige grunner. Det kan ikke jeg se at det er her. Forsvaret bruker skattebetalernes penger, så her burde hvem som helst som var interessert få innsyn, sier Width.

Han varsler at han om nødvendig vil ta saken opp i Stortinget.

- I den grad det skulle vise seg at offentligheten ikke får den nødvendige informasjonen ved at pressen eller andre blir nektet innsyn, kommer jeg til å be statsråden om å få alle opplysinger, for å få avkreftet eller bekreftet om det har skjedd noe kritikkverdig. Det er helt klart.

Full panikkk
TV 2 Nettavisens forespørsler om innsyn skapte på et tidspunkt full panikk i forsvarsledelsen, da det viste seg at viktige dokumenter var sporløst forsvunnet.

- Vedrørende IFS finner ikke FLO protokollen som er etterspurt. Permen har «forsvunnet». De har komplette 15 år i arkivet, men denne ene er borte, alarmerte en forsvarskilde TV 2 Nettavisen.

TV 2 Nettavisen ba etter dette Forsvaret om å utgi en sladdet versjon av den gamle protokollen, men Forsvaret nekter ethvert innsyn som kan bekrefte at alt har foregått i tråd med reglene. TV 2 Nettavisen er også nektet innsyn i rapporten Forsvarssjefen legger til grunn for sin anbefaling av en delt løsning.

Underlig
Jakten på den bortkomne protokollen ga etter hvert resultater.

Program Golf:

¿ Gjennom Program Golf skal Forsvaret etablere et felles integrert forvaltningssystem, på tvers av alle forsvarsgrener.

¿ Det felles forvaltningssystemet vil inkludere datasystemer for logistikk, lønn, regnskap og så videre.

¿ Fase en – eller leveringsprosjekt 1 (LP 1) – er avsluttet.

¿ Forsvaret skal nå ta stilling til leveranseprosjekt 2 ( LP 2), hvor Program Golf har kommet med ett forslag, basert på det tyske programvareselskapet SAP.

¿ Forsvarssjef Sverre Diesen har gått mot dette, og lansert et eget forslag som dels inkluderer SAP og dels inkluderer Luftforsvarets eksisterende løsning.

¿ Ved årsskiftet 2004/2005 var det brukt rundt 1,3 milliarder kroner på Program Golf.

¿ Forsvarets hovedpartnere har så langt vært IBM og SAP.

- IFS protokollen er nå funnet via internrevisjon, opplyste samme kilde noen dager senere.

- Protokollen bekrefter at det har vært direkteanskaffelse uten konkurranse, opplyser kilden i forsvaret, som kjenner innholdet i protokollene.

Forsvaret har ikke svart på TV 2 Nettavisens spørsmål om hvilken anskaffelseform som er benyttet - direktekjøp, anbud eller kjøp med forhandlinger.

- Jeg har tillit til forsvarsledelsen, men ved å hemmeligholde dokumenter skaper det straks mistanke om at ting ikke er ivaretatt som de skal etter reglene. Dette bør Forsvaret avkrefte eller bekrefte gjennom å gi innsyn, sier Width.

Paragraf-krig
TV 2 har siden før nyttår bedt Forsvaret om innsyn i den ni år gamle anbudsprosessen, uten å komme noen vei.

Forsvaret har nektet innsyn i alle kontrakter inngått med IFS.

- Svaret ifm innsynsretten for IFS fakturering er basert på offentlighetsloven paragraf 6.2.b, heter det i et avslag fra Forsvarsstaben 5. januar.

TV 2 Nettavisen ba etter dette om innsyn i registreringsprotokollen fra 1997, som inneholder opplysninger om anbudsprosessen og en begrunnelse for hvorfor IFS ble valgt som leverandør.

- Forsvaret har gjennomgått anskaffelsesprotokollen og vurdert innsynsforespørselen, men vil med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser §3-2 ikke gi innsyn i dette dokumentet da det er unntatt offentligheten", heter det i et nytt avslag 12. januar.

Grunnloven
TV 2 Nettavisen ba etter dette om en dialog for å kunne ettergå Forsvarets kontrakt med IFS.

I et klagebrev 7. februar ba TV 2 Nettavisen, med henvisning til de aktuelle paragrafene Forsvaret har benyttet, om en klargjøring på hvorvidt dokumentene er gradert. I klagebrevet henvises det også til Grunnlovens paragraf 100, hvor det heter:

«Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale».

I et svar 13. februar skriver Forsvaret at avslaget begrunnes i forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 punkt V nummer 12, hvor det heter: «I medhold av offentlighetsloven § 11 annet ledd gis forskrift om at følgende kan unntas fra offentlighet: tilbud og protokoller som nevnt i forskrift fastsatt ved kgl.res. av 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1994 nr. 1110 om innkjøpsregler innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningsforskriften)».

TV 2 Nettavisen vil klage avslaget inn til Sivilombudsmannen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.