Gå til sidens hovedinnhold

Her er Fritz Moen-dommen

Her er dommen fra Borgarting lagmannsrett som frifinner Fritz Yngvar Moen.

Dom:

Fritz Yngvar Moen ble 11. april 1978 satt under tiltale av statsadvokaten i Trondheim etter riksadvokatens ordre, hvorav de alvorligste forholdene gjaldt drap og voldtekt av Torunn Finstad (den såkalte Torunn-saken). Frostating lagmannsrett avsa 29. mai 1978 dom i sak mot Fritz Yngvar Moen med slik domsslutning:

Tiltalte Fritz Yngvar Moen, født 17. desember 1941 dømmes for forbrytelser mot straffelovens §233, 1. og 2. ledd, § 192, 2. straffalternativ og § 212 1. ledd, alt sammenholdt med straffelovens § 62, til fengsel i 20 - tjue - år med fradrag av 235 - tohundreogtrettifem - dager for utholdt varetektsarrest.

Tiltalte frifinnes for de forhold som er omhandlet i tiltalens III a) og IV b).

I medhold av straffelovens § 39 bemyndiges påtalemyndigheten til å sette i verk overfor tiltalte tiltak som er nevnt i straffelovens § 39 nr. 1 litra a - f, dog ikke ut over et tidsrom på 10 - ti - år uten rettens samtykke.

Moen påanket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt reaksjonsfastsettelsen. Høyesterett avsa 15. september 1978 dom med slik domsslutning:

I lagmannsrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 16 - seksten - år.

I straffen fragår i alt 344 - tre hundre og førtifire - dager for varetektsfengsel.

Fritz Moen v/advokat John Christian Elden, begjærte gjenopptakelse av Torunn-saken samt en domfellelse for drap m v fra 1981 (den såkalte Sigrid-saken), ved begjæring 2. januar 2000. Begjæringen om gjenopptakelse av de to drapssakene ble ikke tatt til følge, jf kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett av 12. februar 2002. Kjennelsen ble påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men kjæremålet for så vidt gjaldt dommen fra 1978, førte ikke fram, jf kjennelse 14. oktober 2003. Det ble imidlertid gitt samtykke til gjenopptakelse av Sigrid-saken, og det ble seinere avsagt frifinnelsesdom i den saken.

Ved begjæring av 13. oktober 2004 til Gjenopptakelseskommisjonen begjærte Fritz Moen på ny gjenopptakelse av Torunn-saken. Fritz Moen døde 28. mars 2005. Hans bror ga i brev av 2. april 2005 uttrykk for det ønske at gjenopptakelsessaken skulle gå sin gang.

Før jul 2005 ble det kjent at en person i Trøndelag på dødsleiet hadde erkjent at det var han som sto bak de to drapene som Moen var domfelt for.

Gjenopptakelseskommisjonen fattet den 15. juni 2006 avgjørelse med slik konklusjon:

Gjenopptakelsesbegjæringen i sak 200400198 tas til følge.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa beslutning 29. juni 2006 om at gjenopptakelsessaken skulle behandles ved Borgarting lagmannsrett.

Trøndelag statsadvokatembeter har, med tilslutning fra Riksadvokaten, bedt om at det avsies frifinnende dom uten hovedforhandling etter straffeprosessloven § 400 femte ledd, jf oversendelsesbrev til Borgarting lagmannsrett av 20. juli 2006.

Lagmannsretten avsier etter dette frifinnende dom for de forhold som er omfattet av gjenopptakelsesbegjæringen, jf straffeprosessloven § 400 femte ledd.

Dommen fra 1978 omfatter også domfellelse for overtredelser av straffeloven § 212. Gjenopptakelsessaken omfatter ikke disse forholdene, men advokat Elden har bedt om at det avsies frifinnelsesdom også for disse postene. Trøndelag statsadvokatembeter har i sin oversendelse til retten uttalt at de har sympati for denne løsningen, men er i tvil om det er hjemmel for det.

Lagmannsretten legger til grunn at det ikke er hjemmel for frifinnelse for så vidt gjelder de tiltalepostene som ikke er gjort til en del av gjenopptakelsessaken. Dom avsies i samsvar med dette. Lagmannsretten antar imidlertid at det hensett til at Moen er død, uansett ikke vil være aktuelt å utmåle straff for de forhold som ikke er omfattet av gjenopptakelsessaken.

Dommen er enstemmig.

D o m s s l u t n i n g :

Fritz Yngvar Moen, født 17. desember 1941, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 233 første og annet ledd og overtredelse av straffeloven § 192 første ledd annet straffalternativ, jf tiltalebeslutning av 11. april 1978 post I og II.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene