*Nettavisen* Nyheter.

Her er Høiby-avgjørelsen

Agder lagmannsrett har for tredje gang avvist å behandle voldssaken mot Espen Høiby. Her kan du leste slutningen deres.

14.01.04 10:27

AGDER LAGMANNSRETT:

-----BESLUTNING --- ---

Avsagt: 04.12.2003,

Saksnr.:

Dommere:

lagdommer Dag Bugge Nordén

lagdommer Steinar Thomassen

lagdommer Åse Berg

Agder statsadvokatembeter mot Espen Bjarte Høiby

Advokat John Christian Elden

Espen Bjarte Høiby har erklært anke over Kristiansand tingretts dom av 1. september 2003. Anken rettet seg opprinnelig mot bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder tiltalebeslutningens post I, og subsidiært mot straffutmålingen. Det ble i anken også begjært ny behandling av deler av fornærmedes krav om erstatning og oppreisning.

Ved lagmannsrettens beslutning av 1. oktober 2003 ble anken nektet fremmet i medhold av straffeprosessloven § 321 annet ledd første punktum.

Etter kjæremål fra siktede ble lagmannsrettens kjennelse opphevet ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 17. november 2003.

Avgjørelsen er av kjæremålsutvalget begrunnet med at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten avgjorde anken uten å gi forsvareren anledning til å uttale seg om påtalemyndighetens tilsvar til anken i påtegning av 26. september 2003.

Lagmannsretten har med ny sammensetning behandlet spørsmålet om fremme av siktedes anke på ny.

Forsvareren har i et nytt skriftlig innlegg av 25. november 2003 blant annet bedt om at saken blir overført til en annen lagmannsrett i medhold av domstolloven § 38.

Lagmannsretten har ved beslutning av forberedende dommer 2. desember 2003 ikke funnet grunn til å overføre saken.

Siktede har ved forsvarerens skriv av 25. november 2003 utvidet anken til også å gjelde saksbehandlingsfeil, nærmere bestemt at aktor i tingretten var inhabil. Han har også bedt om at det blir foretatt ytterligere etterforskningsskritt.

Argumentasjonen er utdypet i støtteskriv til Høyesteretts kjæremålsutvalg av 15. oktober 2003 og innlegget av 25. november 2003.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem, og at den i sin helhet bør nektes fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd første punktum. Lagmannsretten har i medhold av straffeprosessloven § 318 tredje ledd realitetsbehandlet saksbehandlingsanken uten å ta standpunkt til om den kunne vært avvist som for sent fremsatt.

Lagmannsretten finner det klart at det er uten betydning å innhente ytterligere materiale som anmodet av forsvareren til belysning av innholdet av bevisførselen for tingretten.

Beslutningen er enstemmig.

S l u t n i n g :

Anken nektes fremmet.

---ooo000ooo---

Beslutningen forkynnes for siktede i medhold av straffeprosessloven § 434 fjerde ledd, idet han meddeles at han har adgang til å kreve behandlingen av borgerlige rettskrav fortsatt etter reglene i tvistemålsloven. Melding om dette må i tilfelle gis retten innen en måned etter at denne beslutningen er forkynt.

Dag Bugge Nordén

Steinar Thomassen

Åse Berg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.