I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant. Dette ga grunnlag for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi.

– Høyesterett har dermed gitt påtalemyndigheten medhold i synet på at straffen lagmannsretten utmålte var vesentlig for mild, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen i en kommentar etter at dommen fra Høyesterett ble kjent.

Straffen fra Høyesterett er hele fem måneder lengre enn fra lagmannsretten.

Ikke formildende med stor medieomtale

Det var i oktober 2018 Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted.

Den tidligere Frp-politikeren har betalt tilbake pengene og offentlig beklaget overfor Stortinget og det norske folk.

Men Høyesterett mener at Keshvari ikke kan få full tilståelsesrabatt, ettersom det var Aftenpostens innsynsegjæringer som var foranledningen til tilståelsen. De har heller ikke tatt til følge Keshvaris forsvarers anføring om at den store medieomtalen burde tale i en formildende retning.

Leverte falske reiseregninger

Keshvari ga en uforbeholden tilståelse da han sto tiltalt for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget gjennom en periode på rundt tre år. Saken gikk som tilståelsessak i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Keshvaris forsvarer John Christian Elden la etter dommen i lagmannsretten ned påstand om at Høyesterett skulle sette straffen ned til det en vanlig borger ville fått for et tilsvarende bedrageri, men dette har altså ikke Høyesterett tatt til følge.

Keshvari har trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Fremskrittspartiet.