28. august starter ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Jensen og Cappelen ble begge funnet skyldige i grov korrupsjon og smugling av store mengder hasj i Oslo tingrett og dømt til henholdsvis 21 og 15 års fengsel.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld for alt, mens Cappelen har erkjent de kriminelle forholdene. Han anker bare straffutmålingen.

Til ankesaken er 18 jurymedlemmer trukket ut, forenklet sagt blir tolv av dem trukket ut til å utgjøre selve lagretten, også kalt juryen. Én av de som ble trukket ut, en kvinne i 50-årene, er av retten slått fast å være inhabil og fjernet som jurymedlem til saken.

Kvinnen ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen, og henviser til lagmannsretten for uttalelser.

Bakgrunn: Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for narkotika-kriminalitet og korrupsjon

Sjefen var samboer med Jensen

Det ble avsagt kjennelse på kvinnens inhabilitet 11. juni i år. Der heter det blant annet:

«Lagrettemedlem YY har tidligere under saksforberedelsen meldt fra om at vitnet ZZ (kvinne som tidligere har vært samboer med Eirik Jensen, red. anm.) fra oktober 2017 har vært hennes sjef i AA. ZZ leder en avdeling hvor YY er én av ca. 20 medarbeidere. YY opplyste at hun ikke kjenner ZZ fra tidligere, at de kun har et profesjonelt og arbeidsmessig forhold, og at de ikke omgås privat. Lagmannsretten meddelte da som rettens foreløpige oppfatning at dette forholdet ikke medførte inhabilitet.»

Rettens standpunktet ble få dager senere endret.

Det er Spesialenheten som har hoveddelen av saken mot Jensen og Cappelen. Den 4. juni ble det holdt saksforberedende møte i Borgarting lagmannsrett. Dagen etter møtet sendte aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe mail til retten hvor hun mente at to av jurymedlemmene som var trukket ut av inhabile, deriblant kvinnen i 50-årene.

I korte trekk anførte Spesialenheten inhabilitet mot kvinnen fordi YYs nærmeste sjef er tidligere samboer med Jensen.

«Dette innebærer av YYs nærmeste sjef sin forklaring om private forhold er et sentralt bevis i saken. Spesialenheten mener dette utgjør «særegne omstendigheter» som gjør YY inhabil (...).»

Les også: Hadde hemmelige møter om strafferabatt for Gjermund Cappelen

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Meget alvorlig sak

Statsadvokat Lars Erik Alfheim, som i hovedsak har ansvaret for saken mot Cappelen, sa seg enig med Spesialenhetens innsigelser mot YY. Jensens forsvarer John Christian Elden og Cappelens forsvarer Benedict de Vibe var enig i at YY var inhabil.

Retten skriver følgende i kjennelsen:

«Selv om et over- eller underordningsforhold i arbeidslivet ikke i seg selv er et «særegent forhold» i domstollovens forstand som medfører inhabilitet, er kombinasjonen av at vitnet ZZ har en svært sentral posisjon i saken og samtidig er lagrettemedlem YYs nærmeste overordnede, et forhold som etter en objektiv målestokk gir omverdenen rimelig og saklig grunn til å tvile på YYs upartiskhet.

Lagmannsretten har også lagt noe vekt på at både påtalemyndigheten og forsvarerne har krevd at hun skal vike sete, og på at det dreier seg om en meget omfattende og alvorlig sak.

Etter dette er lagmannsrettens konklusjon at lagrettemedlem YY er inhabil og må vike sete», heter det i kjennelsen.

I tingretten nektet Jensens tidligere samboer å vitne, noe hun har rett til på grunn av deres relasjon. I stedet ble et lydopptak av hennes avhør med Spesialenheten spilt av.

Det er ventet at hun heller ikke kommer til å forklare seg i ankesaken.

Les også: Cappelen svidde av 182.000 på luksusferie

Var på befalsskole med Jensen

Spesialenheten forsøkte også å få fjernet en mann i 60-årene (NN) som jurymedlem. Statsadvokat Alfheim støttet begjæringen, mens Elden og de Vibe mente det var uproblematisk at mannen var jurymedlem.

«Det ble opplyst på møtet 4. juni at lagrettemedlemmet NN hadde gått på befalsskole med Eirik Jensen i 1976. Selv om dette er lenge siden, og det ble opplyst at de to kun hadde møtt hverandre en gang i senere tid ved en tilfeldighet, mener Spesialenheten at det foreligger særegne omstendigheter som kan svekke tilliten til medlemmets uhildethet.

Ved en befalsutdanning legges blant annet vekt på at elevene skal løse oppgaver som er fysisk og psykisk krevende i samarbeid, og det er grunn til å anta et slikt fellesskap kan skape sterkere bånd enn det man for eksempel gjør gjennom å gå i samme klasse på skolen.

Jensen har selv omtalt sin befalsutdanning i boken På innsiden - historien om mitt politiliv, og skriver på side 36 om helvetesuker med mental og fysisk utmattelse.

Det er for øvrig rimelig grunn til å tro at en person som har en slik felles bakgrunn med Jensen har hatt en særlig interesse for medieoppslag om saken og derfor kan ha fulgt den nøye», står det i kjennelsen.

Retten mener at utdanning på befalsskolen er en begrenset tilknytning, og poengterer at dette ligger 40 år tilbake i tid.

Retten mener også at et tilfeldig møte mellom Jensen og NN, i forbindelse med en boksignering med Jensen i 2015, er noe man kan se bort fra, ettersom NN og Jensen ikke har hatt kontakt utover dette.

Les også: Politiet fryktet at Jensen-etterforskning skulle gå i vasken

- 40 år tilbake i tid

Det kommer også frem i kjennelsen at NN og et vitne i saken, Torstein Holand, kjenner hverandre fra gammelt av. Holand har tidligere har vært spaningssjef i Oslo politidistrikt.

I 1980/81 var Holand og NN i samme tropp i Garden i Oslo. Den gangen var NN fenrik og troppssjef, mens Holand var sersjant.

«Også dette ligger nesten 40 år tilbake i tid og kan etter lagmannsrettens syn åpenbart ikke begrunne inhabilitet.»

Retten konkluderte med at NN ikke er inhabil og kan stille som én av 18 jurymedlemmer.

Av de 18 jurymedlemmene trekkes det ut tolv som utgjør den endelige juryen som skal følge hele rettssaken. Det er ni av hvert kjønn blant de 18, og av de tolv siste er det seks av hvert kjønn som skal avgjøre Jensens skjebne.

Nettavisen har siden slutten av mai vært i kontakt med Borgarting lagmannsrett i forbindelse med denne saken. De har ikke ønsket å stille opp til intervju.

Forrige uke fikk vi oppgitt at det er ferieavvikling, og derfor ikke mulig å oppgi hvordan kvinnen som ble kastet som jurymedlem blir erstattet.

Les også: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

- Blir erstattet

I en mail lagmannsretten sendte til Nettavisen 1. juni, skrev de følgende på generelt grunnlag:

«Uttrekning av meddommere/ lagrettemedlemmer skjer elektronisk og er tilfeldig. Trekningssystemet er programmert slik at etter at man har tjenestegjort som meddommer/ lagrettemedlem, reduseres muligheten for å bli trukket ut i ny sak i en viss periode.

Og tilsvarende, dersom det er en viss tid siden man har tjenestegjort, øker muligheten for å bli trukket ut i ny sak.

Det er rettens plikt å sørge for at uttrukne lagrettemedlemmer møter til ankeforhandling. Domstolloven inneholder svært strenge krav til fritak. Den som mener å ha gyldig fravær eller rett til fritak, skal straks gi domstolen melding om dette og om begrunnelsen.

Gyldig fravær foreligger hvis sykdom eller andre hindringer – helse, familie, arbeidssituasjon - «gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte». Det forhold at arbeidsoppgaver, ferier og lignende må utsettes eller vike på grunn av tjenestegjøringen, er i utgangspunktet ikke fritaksgrunn. Plikten til å møte som lagrettemedlem går i utgangspunktet foran de plikter en har i sitt ordinære arbeid, og dette arbeidet må i nødvendig utstrekning tilpasses til tjenestegjøringen som lagrettemedlem.»

I samme mail, som er en uttalelse på generelt grunnlag, skriver lagmannsretten at det trekkes nye jurymedlemmer når noen må vike, slik at det totale antallet ved oppstart av rettssaken er 18.

Ingen fra aktoratet eller forsvarerne har svart på Nettavisens henvendelser i denne saken.

Jensen ønsker heller ikke å kommentere saken.