Like før jul falt det dom i en voldtektssak i Hålogaland lagmannsrett. Voldtekten skal ha skjedd i en kommune i Troms i mars 2016.

Ifølge dommen fullbyrdet mannen en voldtekt av en kvinne mens hun sov, og var beruset, etter at de hadde vært på byen.

Dommen er ikke rettskraftig (den er ikke endelig), og den dømte mannen varsler gjennom sin forsvarer at han vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

- To år forsinket i utdanningen

Mannen ble dømt til fire års fengsel, en skjerping på tre måneder sammenlignet med dommen fra Nord-Troms tingrett, dermed fikk aktor medhold i sin påstand om straff.

I lagmannsretten ble mannen også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for «tort og svie»).

I tillegg ble mannen dømt til å betale 750.000 kroner i erstatning for fremtidig tapt arbeidsinntekt. Den totale erstatningen er på 900.000 kroner.

I dommen heter det blant annet:

«Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede er blitt to år forsinket i sin (...) utdanning, og at dette skyldes psykiske problemer som følge av det seksuelle overgrepet tiltalte utsatte henne for (...) i 2016.

Det vises særlig til fornærmedes forklaring om sin situasjon og fungering i tiden før og etter overgrepet, sammenholdt med legeerklæringer og vedtak om innvilgelse av studiepermisjoner fra (...).

Psykiske problemer av ulik art og styrke er velkjente ettervirkninger av seksuelle overgrep. Økonomisk tap på grunn av kortere eller lengre fravær fra skole, studier eller arbeid er en påregnelig følge av handlingen.»

- Lå i sengen uten truse

Den domfelte mannen har hele tiden nektet straffskyld.

- Vi er uenig med avgjørelsen i lagmannsretten og kommer til å anke til Høyesterett på saksbehandlingsfeil. Dette kommer til å berøre både den strafferettslige delen og den sivile delen av dommen, sier mannens forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen til Nettavisen og utdyper:

- I lagmannsretten ble jeg blant annet ikke tillatt å kreve svar fra fornærmede på sentrale spørsmål. Det opplever jeg som problematisk, og det har helt klart betydning for saken.

Et flertall av lagdommerne, fem mot to, mente mannen skulle dømmes for voldtekt:

«Lagmannsrettens flertall finner det bevist utover rimelig tvil at fornærmede i løpet av natten våknet av at hun lå på rygg i senga uten truse og med spredte ben, med tiltalte over seg (...). Tiltalte gjorde samleiebevegelser, og det tok noen sekunder før fornærmede forsto hva som skjedde.

Hun utbrøt «hva er det du holder på med» eller lignende, hvorpå tiltalte svarte noe slikt som «åja, du ville ikke likevel.»

- Husket mer to og et halvt år senere

Flertallet festet ikke lit til den domfelte mannens forklaring i retten:

«Det ligger i bevisbedømmelse at rettens flertall finner å kunne utelukke tiltaltes forklaring om at fornærmede var våken da samleie startet. I sine to politiforklaringer har tiltalte gitt uttrykk for at han husker svært lite om hvordan samleie skjedde, utover å gi uttrykk for at det var frivillig og at fornærmede var våken.

Hans rettslige forklaring, som ble avspilt under ankeforhandlingen, var betydelig mer detaljert. Lagmannsrettens flertall finner det vanskelig å tro at tiltalte nesten to og et halvt år etter hendelsen skulle huske betydelig flere detaljer rundt handlingen enn i juli og november 2017.»

Mindretallet, bestående av to meddommere, mente det det var momenter i saken som sådde tvil om at kvinnen var ute av stand til å motsette seg seksuell handling.

- Emosjonelt krevende

I retten kom det frem at kvinnen hadde fortsatt å sove etter at hun skjønte at mannen hadde forgrepet seg på henne.

«Lagmannsrettens mindretall finner ikke å kunne utelukke at tiltaltes forklaring, om at fornærmede var våken og i stand til å motsette seg samleie, kan være riktig.

Det vises særlig til at fornærmede ikke fant grunn til å forlate sengen etter samleiet, og til at det for øvrig ikke foreligger tilstrekkelige tidsnære beviser som kan danne grunnlag for å domfelle tiltalte. Lagmannsrettens mindretall mener at tiltalte må frifinnes».

I retten la bistandsadvokaten ned påstand om erstatning for tapt fremtidig arbeidsfortjeneste på 921.000 kroner, men retten satte altså beløpet til 750.000 kroner.

- Min klient er tilfreds med at hun både i tingretten og lagmannsretten er blitt hørt og trodd, og at dommen i det vesentlige er i tråd med hennes krav om oppreisning og erstatning for fremtidig inntektstap, skriver bistandsadvokat Arne Donald Andersen i en SMS til Nettavisen.

- Samtidig har saken og rettsprosessen vært svært emosjonelt krevende å stå i, og hun ser når frem til å legge dette bak seg og gå videre i livet.