I oktober krevde samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo en vurdering fra samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), etter at det kom et alternativt forslag til den omstridte sykkelveien på Bygdøy fra aksjonsgruppen som ikke ønsker den planlagte veien.

Nå har Nguyen Berg konkludert, og står fast ved at de opprinnelige planene skal gjennomføres.

«Planene som vi gjennomfører nå er, som jeg har vist til, betraktelig redusert (2200m2) fra den opprinnelige reguleringsplanen. I planleggingsprosessen har Oslo kommune hatt et tett samarbeid med grunneier og kulturminnemyndighet, for å ivareta både landskapsvern og naturvern. At trafikksikkerheten vil bli bedret for alle trafikantgrupper, er et viktig argument for prosjektet. Jeg mener derfor at prosjektet bør gjennomføres», skriver byråden i sitt svarbrev til komiteen.

Overfor Nettavisen utdyper Nguyen Berg:

- Denne saken er ikke bare enkel. Her ønsker vi å skape trygge trafikksikre løsninger for framtida, samtidig er det både naturverdier og historie knyttet til alléen på Bygdøy som vi ønsker å ivareta best mulig. Konklusjonen vår er basert på en grundig, flerårig prosess, hvor vi opplever at den endelige løsningen treffer best på flest mulig hensyn, sier hun.

Les også: Ber MDG-Lan vurdere sykkelforslag
Les også: Denne sykkelstien vil MDG-Lan ha

- Åpen for tilpasninger

Uten å komme med konkrete forslag, sier imidlertid Nguyen Berg at hun er villig til å åpne for tilpasninger innenfor dagens reguleringsplan.

«Som jeg har sagt tidligere, er jeg positiv til tilpasninger innenfor reguleringsplanen som kan bidra til å ytterligere redusere naturinngrepet, samt tilpasninger i tråd med det kulturhistoriske landskapet på Bygdøy. Dette følger vi opp i det videre arbeidet med gjennomføring av sykkelvei på Bygdøy», skriver byråden i svarbrevet.

Sykkelveiplanene har møtt særlig stor motstand fra naboer og andre i «Aksjonsgruppen mot asfaltering av Kongsgårdsjordene», som har fått utarbeidet den alternative traséen.

Byråden innrømmer at kommunens kommunikasjonsjon har vært for dårlig.

«Samtidig ønsker jeg å være ydmyk og ærlig på at kommunens kommunikasjon med lokalbefolkningen burde vært bedre fra reguleringsprosessen til gjennomføringsfasen. For å tilrettelegge for en bedre fremtidig dialog har vi i høst gjennomført et folkemøte på Bygdøy, og Bymiljøetaten vil også i fortsettelsen ha en større involvering av lokalbefolkningen i prosjektet», skriver Nguyen Berg.

Les også: - Folk vil lenke seg fast til trærne på Bygdøy
Les også: MDG-Lan: - Jeg vil ikke stoppe byggingen av sykkelveien

Se video av sykkelveien (Artikkelen fortsetter under):

HTML EMBED
embedNAvideo("0gqR3WZnmpB9k9FYLR1bWw", false)


- Ikke grunnlag for omgjøring

Riksantikvarens dispensasjon om å etablere sykkelveien ved Kongsgården, er blitt klaget inn av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, og av advokatfirmaet Bull & Co på vegne av naboer som berøres av tiltaket og av «Nasjonal aksjon for sykkeltrafikk på Bygdøy».

Men som Nguyen Berg, står Riksantikvaren fast ved sin avgjørelse.

«Etter en samlet vurdering av klagene har Riksantikvaren ikke funnet grunnlag for å omgjøre vårt vedtak om dispensasjon for etablering av sykkelvei med fortau på Bygdøy. Klagene oversendes derfor til departementet for endelig avgjørelse», skriver Riksantikvaren i sitt svar.

Det påpekes at samtlige alternative traséforslag vil «innebære større konflikter med de kulturhistoriske verdiene kulturmiljøfredningen skal ivareta enn det den omsøkte trasé en gjør.»

Les også: Høyre vil stanse sykkelvei de selv har vedtatt

- Vil gjenplante alle trær

Noe av det som har vært mest omstridt, er planen om å hogge ned den gamle alléen ved Kongsgården.

- Svært mange er opptatt av den gamle Kongsgårdsalléen. Det skjønner jeg godt. Vi er mange som har minner fra sommerlige turer langs alléen på Bygdøy. Men i arbeidene med å forbedre trafikksikkerheten på Bygdøy, vil det uansett graves i tilknytning til Kongsgårdsalléen, og dette vil påføre skader på trær hvor flere allerede er gamle og syke, sier Nguyen Berg til Nettavisen, og påpeker:

- Da følger vi Riksantikvarens anbefaling om å gjenplante hele alléen med friske og nye trær, slik at også våre barn og barnebarn kan få oppleve en storslått allé på Bygdøy, sier hun.

Trærne skal, etter krav fra Riksantikvaren, plantes på nøyaktig samme sted som de opprinnelig stod og det vil bli brukt historisk korrekte tresorter. Nguyen Berg sier hun også har bedt Bymiljøetaten vurdere gjenbruk for trærne som hogges, og foreslår bruk til lekeplasser, utplassering i skogen for å ivarets biologisk mangfold eller treskjæring.

- Salamanderundergang

Hun påpeker også at forholdene for salamandere skal bedres.

«For å bedre forholdene for salamandre på Bygdøy vil det også lages egne amfibieunderganger, slik at de ikke behøver å krysse veien. En ekstern biolog vil også følge byggeprosessen. Det er i det hele gjort mange og grundige vurderinger for å sikre at både natur og kulturlandskap blir ivaretatt i
utbyggingsprosessen»,
skriver miljøbyråden.

Saken ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet (KLD), og klagerne har fått frist til 5. desember med å komme med merknader til Riksantikvarens konklusjon, opplyser departementet til Nettavisen.