Totalt 780 sau var påvist tatt av rovvilt per 1. august i år, viser statistikken fra direktoratet. Dette gjelder kadavre eller skader som er meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) og som er kontrollert av oppsynet.

Ulveskadene har økt, mens antallet enten har gått ned eller er stabilt for bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Også totalt har det vært en økning i tapene sammenlignet med samme periode i fjor, men likevel er tapstallene lavere enn de siste tolv årene, opplyser direktoratet.

Vanskelig å gardere seg

Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten. Ifølge direktoratet dreide dette seg om en ungulv som hadde tatt seg over grensa fra Sverige, og som har måttet bøte med livet.

– At streifdyr gjør skade er vanskelig å gardere seg mot. Ulv kan vandre langt, og når sauen slippes på beite, vet vi ikke hvor potensielle skadevoldere kan dukke opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bjørn

Tapene til bjørn har vært historisk lave de siste fire årene, og så langt i år har de fortsatt å gå ned sammenlignet med fjoråret, mens tapte sau til jerv hittil i år er det laveste siden SNO overtok registreringen i 2002. Men her må det tas med i betraktningen at 80 prosent av dokumenterte jervetap ikke blir registrert før etter 1. august.

Den endelige oversikten er klar i slutten av desember. Da har fylkesmennene behandlet søknader om erstatning for rovvilttap.

Har du sett denne populære videoen?