Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett kom fredag ettermiddag.

Saken dreier seg om lisensfelling i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget.

Like før jul begjærte Noah – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om forbud mot gjennomføring av departementets fellingsvedtak et par dager før til det foreligger en rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet.

Motsatt av i tingretten

Oslo tingrett ga i januar organisasjonene medhold. Tingretten mente departementets vedtak bygget på uriktig rettsanvendelse.

Staten, ved Klima- og miljødepartementet, anket kjennelsen, og nå er anken tatt til følge.

– Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig. Det forelå heller ikke fare ved opphold. Vilkårene for midlertidig forføyning var derfor ikke oppfylt, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Noah: Ankes ikke

Siri Martinsen, leder i Noah, mener avgjørelsen fra lagmannsretten ikke engang tar med i diskusjonen den såkalte Letjenna-saken i samme rett.

– Den nærmest legger opp til at staten kan erstatte lovens vilkår med bestandsmål. Og det kan ikke være riktig juss. Det svekker tiltroen til rettsvesenet når man har grundige dommer som tilsier at staten gjør ulovlige vedtak, sier hun til NTB.

Samtidig opplyser hun at avgjørelsen ikke ankes.

– Vi vet at erfaring at når det åpnes for jakt, så skytes ulvene i løpet av helgen, Det har ingenting for seg å bringe dette videre, for i en forføyningssak må det være ulver som kan reddes, sier Martinsen.

Jakten skulle egentlig startet 1. januar og pågå til 15. februar.

For Høyesterett

I slutten av april skal Høyesterett behandle ankesaken om felling av ulver i for ulvene i Letjenna-reviret, der Borgarting kjente vedtaket ugyldig.

De tre organisasjonene begrunnet ønsket om midlertidig stans i den aktuelle saken med at det er stor fare for at vedtaket om felling i Letjenna-saken blir kjent ugyldig. Derfor ønsket de at fellingen skulle utsettes til avgjørelsen i landets høyeste domstol er klar.