Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, opplyser Institutt for energiteknikk (IFE) etter torsdagens styremøte.

– Det betyr at vi nå må sette i gang med nedbyggingen av alle atomanleggene i Norge. Det er en omfattende og stor jobb som vil ta flere tiår og koste over 15 milliarder kroner, sier IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

– Når det gjelder forskningen, vil vi måtte omstille noe av virksomheten til å fortsette forskning uten å ha tilgang på en reaktor. Vi ser flere muligheter for det og tror ikke påvirkningen på forskningen vil bli særlig stor, sier han til NTB.

Reaktoren har vært i drift siden 1967 og brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi.

«Stygg og dyr arv»

For Bellona er det en stor seier at Norges siste atomreaktor nå blir stengt.

– Bellona har i 30 år arbeidet med å avsløre alle skandalene ved atomreaktoren på Kjeller og Halden. Det har vært en stor mangel på sikkerhet og en ukultur med hemmelighold, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener atomaktiviteten i Norge har resultert i en «stygg og dyr arv». I 1998 ble det opprettet et lager for lav- og mellomradioaktivt avfall i Himdalen.

– Dette lageret vil ikke kunne håndtere den store atomavfalls-utfordringen Norge har fremover. Bellona mener at aktiviteten ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden vil medføre opprydningskostnader på minimum 15–20 milliarder kroner de neste årene, sier Hauge.

– Tjent milliarder

Huseby beskriver Bellonas fremstilling som veldig ensidig:

– Man må også se på de verdiene som er skapt gjennom forskningsvirksomheten. Det er dokumentert at Norge har tjent over 200 milliarder kroner på teknologi som har blitt utviklet som følge av forskningen ved reaktorene.

Han viser til at reaktoren på Kjeller i over 50 år har bidratt til fremragende forskning og verdiskaping.

Huseby ser det likevel ikke som aktuelt å bygge en ny reaktor. Han mener det er mer aktuelt å tenke seg en annen type forskningsinfrastruktur, slik at man kan fortsette å forske, men uten ulempene en reaktor medfører.

Finansiell risiko

I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren, noe som medfører kostnader som er høyere enn IFE kan bære.

Stengningen vil få konsekvenser for instituttets ansatte, fordi kompetansebehovene endres. IFE arbeider med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig, opplyser instituttet.

I dag er omkring 40 av IFEs totalt 600 ansatte knyttet til reaktoren, ifølge Huseby.

Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

IFEs styre besluttet i juni i fjor å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.