Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Rammen er på i alt 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

– Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen til NTB.

Live-video: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer ny Nasjonal transportplan:

Les også: Regjeringen «kjører på» - vil bygge ut E18 som planlagt

- Bidra til vekst og aktivitet i hele landet

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

– For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.

Les også: Senterpartiet: - Oppsiktsvekkende hvis det blir økte bompenger

- Historisk

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier planen prioriterer trygg ferdsel for barn og unge.

– Bedre trafikksikkerhet, i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.

Her er Nasjonal transportplan 2016-17 i sin helhet

Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.

– Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.

Les også: Setter av 6 milliarder til Fornebubanen

Godt fornøyd

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med Nasjonal transportplan.

Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen. Prosjektene har en foreløpig kostnadsramme på 100 milliarder kroner.

Planen innebærer enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen.

I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024. Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

Ønskes velkommen

Av rammen på 933 milliarder kroner i Nasjonal transportplan, er 35 prosent satt av til jernbaneformål.

– Jeg opplever at samferdselsdebatten ikke lenger dreier seg om det skal satses på jernbane, men hvor mye. Det er bred enighet om at jernbanen skal være sentral for å løse framtidas transportutfordringer, spesielt i de tettest befolkede områdene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Regjeringen forutsetter at tilstanden på jernbaneinfrastrukturen ikke skal være dårligere ved utgangen av planperioden enn den er i dag.

– Det er avgjørende at vi får på plass de nødvendige rammebetingelsene for å realisere disse målsettingene, herunder fireårige avtaler for drift og vedlikehold. Langsiktighet og forutsigbarhet gjør at vi kan planlegge vedlikehold mellom år, inngå langsiktige avtaler til en bedre pris og unngå stadige bytter av leverandører på spesialiserte oppdrag, sier Frimannslund.

Han minner om at planen er et overordnet styringsdokument.

– Det er i de årlige statsbudsjettene den endelige bevilgningen blir bestemt. I Bane Nor har vi tillit til at Stortinget vil oppfylle planen gjennom perioden. Vi ser fram til å gi våre faglige innspill til hvordan man best mulig kan bidra til å realisere målene i planen, sier konsernsjefen.