*Nettavisen* Nyheter.

Ny t-banetunnel: Slik kan Oslo bli påvirket under byggingen

BISLETT: Det er planlagt en ny t-banestasjon på Bislett, i nærheten av Bislett stadion. Det kan få følger for det ikoniske anlegget. Foto: Paul Weaver

Bygg må kanskje rives, og det kan bli store byggegroper i gater når ny t-banetunnel skal bygges i Oslo.

21.11.18 18:17

Tirsdag presenterte Oslo-byrådet planene for en ny t-banetunnel, som skal gå fra Majorstuen, via Stortinget, Bislett og Grünerløkka, til Tøyen.

Tunnelen vil gi to nye t-banestasjoner, og hyppigere avganger for de reisende. Men før det blir en realitet, vil hovedstaden bli en byggeplass.

Bygg må trolig rives, gater blir stengt og gravd opp - og flere store byggegroper vil bli synlig i bybildet. Selv om man fortsatt er tidlig i planleggingsfasen, og planene ikke er endelig lagt, er det ingen tvil om at de negative konsekvensene blir store mens tunnelbyggingen vil pågå.

- Når man skal gjennomføre et så omfattende prosjekt, så er det helt klart at folk vil merke dette, sier leder for Ruters planarbeid for ny t-banetunnel, Borghild Bay, til Nettavisen.

Nettavisen presenterer her de mulige konsekvensene av en tunnelbygging for t-banen, som vil prege Oslo i flere år.

Les også: Her er den nye t-baneplanen for Oslo

- Skånsomme løsninger

Ruter, som er ansvarlig for planleggingen av tunnelen, skal nå utrede alternative trasévalg, plassering av stasjoner og en rekke andre forhold knyttet til gjennomføringen av det svært så kostbare byggeprosjektet.

Klikk på bildet for å forstørre.

PROSJEKTLEDER: Leder for planarbeidet for ny t-banetunnel, prosjektleder infrastruktur i Ruter, Borghild Bay, forteller at folk vil merke utbyggingen av t-banetunnelen. Foto: Ruter

- Det er veldig mye som ikke er bestemt. Målet er at vi skal planlegge for en mest mulig skånsom gjennomføring for byen. Nettopp for å finne den mest skånsomme løsningen, så vil planarbeidet ta noe tid, sier Bay.

Blant annet skal de se på ulike måter å gjennomføre selve byggingen på.

- Det dreier seg om en vurdering av om det vil være behov for å åpne byggegroper eller ikke, og eventuelt hvordan det skal gjennomføres. Dette vil ses i sammenheng med hvor lang tid man vil bruke på å bygge tunnelen, sier hun, og samtidig påpeker:

- Mesteparten av traseen gjennomføres i fjell, så det aller meste av arbeidet vil ikke foregå på overflaten.

Les også: Slik vil Raymond Johansen finansiere ny t-bane i Oslo

Klikk på bildet for å forstørre.

NYTT KART: Slik foreslås det nye t-banekartet i Oslo, med ny t-banetunnel og nye t-banestasjoner ved Bislett stadion og ved Nybrua på Grünerløkka. Foto: (Byrådet i Oslo)

- Rive deler av Bislett stadion

For tre år siden ble det gjennomført en konseptvalgutredning av transportbehovet i Oslo, der konsekvensene av flere ulike alternativer for den nye t-banetunnelen ble vurdert.

Rapporten, som ble utarbeidet av Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen, slår fast at arbeidet blant annet vil få store konsekvenser på Bislett, der en av de nye t-banestasjonene skal bygges.

I et av alternativene, der stasjonen foreslås lagt nord for Bislett stadion, må store deler av Bislettgata forbi Bislett stadion ligge åpent i anleggsperioden, og Lille Bislett park bli benyttet som riggområde.

- Forslaget til løsning som nå ligger i planprogrammet, innebærer at Bislett stasjon bygges som en variant av åpen byggegrop. Basert på grunnforholdene kan det være en hensiktsmessig løsning, sier Bay.

Klikk på bildet for å forstørre.

NY STASJON: Slik kan Bislett t-banestasjon bli seende ut, men veien fram til ferdigstillelse kan bety at deler av Bislett stadion må rives. Foto: (Ruter/Placebo Effects)

Anleggsarbeidet vil ifølge rapporten kreve at en liten del av nordenden av Bislett stadion må rives, før den bygges opp igjen ved ferdigstillelse av prosjektet. Forslaget vil bety riving av tribunedelen «Store Stå».

Dette alternativet vil også føre til at trikketrafikken gjennom Bislett-krysset blir redusert i perioder, og buss- og biltrafikken vil bli påvirket dersom Bislett-krysset blir stengt for trafikk.

Klikk på bildet for å forstørre.

BISLETT: Det er planlagt en ny t-banestasjon på Bislett, i nærheten av Bislett stadion. Foto: Paul Weaver

- Vi har ikke lokalisert stasjonen eksakt, og vi har ikke avklart hvor oppgangene skal være - og det vil vi også utrede nærmere. Det som også påvirker, er konkret hvor traseen skal gå, påpeker prosjektlederen.

- Men vil Bislett stadion måtte rives?

- Det er ikke tatt noen avgjørelse på det. Det er en del av det videre arbeidet, sier Bay.

Et annet alternativ som er vurdert, er å plassere nye Bislett stasjon i Lille Bislett park. Dette alternativet vil ikke kreve store anleggsområder i trafikkert vei, men vil muligens kreve at enkelte bygninger må rives.

SE VIDEO: Byrådslederen om ny t-banetunnel:

- Stor usikkerhet om skader

Også ved Nybrua på Grünerløkka, der den andre nye t-banestasjonen planlegges, vil det bli et omfattende byggearbeid i flere år.

Ifølge konseptvalgutredningen vil en ny t-banestasjon plassert i Trondheimsveien, ha stor påvirkning på trikke-, buss-, og biltrafikken i anleggsperioden.

Klikk på bildet for å forstørre.

NY STASJON: Her ved Nybrua på Grünerløkka blir den andre nye t-banestasjonen. Også der blir det flere merkbare konsekvenser når tunnelen skal bygges. Foto: (Ruter/Placebo Effect)

Arbeidet vil trolig foregå åpent fra Nybrua til Blytts gate, og vil bety full stans i trafikken i denne delen av Trondheimsveien. Trikken i Trondheimsveien må i byggeperioden erstattes med buss i Sars gate.

«Trondheimsveien er sterkt trafikkert og stenging vil påvirke kollektivreisende, reisende med bil, og myke trafikanter i området», står det i utredningen.

Det antas at selve Nybrua ikke blir påvirket av arbeidet, men at dette krever noen sikkerhetstiltak. Men det vises til i rapporten at det er knyttet stor usikkerhet til eventuelle skader på nærliggende bebyggelse langs Trondheimsveien grunnet gammel/dårlig bygningsfundament.

Det er imidlertid lagt opp til at arbeidet kan deles opp i mindre strekninger, slik at anleggsperioden reduseres per delstrekning.

Klikk på bildet for å forstørre.

USIKKERT: Det er planlagt en t-banestasjon nederst på Grünerløkka, men det er fortsatt usikkert nøyaktig hvor stasjonen vil ligge. Foto: Paul Weaver

- Tap for næringsdrivende

I tillegg påpekes det at arbeidet kan medføre tap av leieinntekter og driftsinntekter i nærliggende bygninger i byggeperioden ved Nybrua.

«Det er usikkert hvor mange enheter/bygninger som blir berørt av anleggsarbeidet, noe som gjør det vanskelig å kvantifisere ulempene for bygårdseiere og næringsdrivende i området. Det ligger flere butikker og restauranter i langs Trondheimsveien», står det i konseptvalgutredningen.

Når det gjelder byggingen videre fra Trondheimsveien til Tøyen, vil dette få konsekvenser for t-banetrafikken mot nord. Anleggsarbeidet vil krysse eksisterende t-banetunnelen under Tøyenparken, og vil derfor påvirke eksisterende trafikk i perioder. Det antas imidlertid at mye av arbeidet kan utføres på nattestid.

Det er også lagt opp til et åpent anleggsområde i Tøyenparken, men dette vil ikke påvirke eksisterende trafikk eller bygningsmasse.

- Selv om det vil være en perioder med krevende gjennomføring, blir det et veldig bra tilbud når vi er klare. Det er grunn til at vi gjøre dette, sier Bay hos Ruter, som legger til at de også må se på planene opp mot andre store prosjekter i Oslo sentrum, som bygging av ny jernbanetunnel og byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Majorstuen: Kan bli stengt i fem måneder

Men også i motsatt ende av den nye t-banetunnelen, er det planlagt å bygge en ny stasjon på Majorstuen.

Klikk på bildet for å forstørre.

NY STASJON: Et mulig framtidig knutepunkt på Majorstuen med oppgang på Valkyrie plass, er et av forslagene i planen. Foto: KVU Oslonavet, konseptvalgutredning

Der er det planlagt to alternativer, hvor den ene tilpasses dagens situasjon, og den andre tilpasses kobling til ny t-banetunnel med en stasjon i to etasjer. Arbeidet innebærer rivning av eksisterende driftsbase på Majorstuen, men det er planlagt bygging en midlertidig t-banestasjon som gjør vanlig drift av stasjonen mulig i store deler av anleggsfasen.

Det forventes dessuten at anleggsarbeidet medfører noe lokal forurensning og støy, i tillegg til at deler av biltrafikken rundt Majorstuen stasjon kan bli påvirket i perioden.

I rapporten «Plan- og gjennomføringsstrategi for ny metrotunnel og jernbanetunneler gjennom Oslo sentrum», datert 31.12.2016, kommer det fram at utbyggingen av nye Majorstuen stasjon vil medføre at dagens metrotunnel må stenges i inntil fem måneder. På Stortinget stasjon skal også eksisterende og ny metrotunnel kobles sammen, noe som vil medføre at trafikken i dagens tunnel må stanses, men det er usikkert hvor lang stengeperiode som kreves.

Berg: - Vanskelig å grave i Oslo

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, understreker at det er for tidlig å si hva konsekvensene blir av tunnelbyggingen.

- Det er selvfølgelig et vanskelig arbeid å grave i Oslo, så her er det mye utredningsarbeid som skal gjøres, og det ønsker vi nå å gå videre med, sier Berg til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

FORNØYD: Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier det er for tidlig å si noe om konsekvensene av tunnelbyggingen. - Men det folk vil merke, er at tilbudet blir vesentlig bedre, sier hun fornøyd.  Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hva blir konsekvensene for folk som bor i Oslo?

- Det er for tidlig å si akkurat detaljene om det, men det er noe av det som vi jobber med nå - og som det jobbes veldig intensivt med i planleggingen av denne tunnelen, sier byråden, og samtidig påpeker:

- Det Oslo-folk kommer til å merke når tunnelen står klar, er nettopp at veldig mange av de som reiser med t-bane i dag, vil få et vesentlig bedre tilbud.

Berg mener det er viktig å nå få t-banetunnelen på plass, fordi kapasiteten i dagens tunnel er sprengt.

- Dette er jo planene som viser hvordan Oslo kan få den største utbyggingen av kollektivnettet siden t-banen ble bygget etter krigen. Det er klart at dette er viktig for alle som bor i Oslo, sier hun.

Målet til Ruter er å ha reguleringsplanen for den nye t-banetunnelen klar til 2021, men når selve tunnel vil så ferdig, er foreløpig uvisst. Byrådsleder Raymond Johansen sa tirsdag at han håper at den står ferdig i 2025, mens andre har anslått en ferdigstillelse først i 2030.

SE VIDEO: Her presenteres planene for ny t-banetunnel:

Annonsebilag