Politiets Utlendingsenhet (PU) har offentliggjort en rapport der de har gransket sin egen innsats rundt den store flykningetilstrømningen høsten 2015. Den avdekker en etat der det hersket full krise da tilstrømningen pågikk som verst.

Her beskriver PU hva som skjedde da 31.145 personer kom i et år der de hadde planlagt for 11.000 ankomster.

Les også: Her er årsaken til at millioner risikerer livet som asylsøkere på vei til Europa

Rapporten forsøker seg på å si at det ikke fremstår som riktig «å benevne situasjonen som en krise», men i resten av rapporten omtales høsten nærmest konsekvent som en krisesituasjon.

Fulgte ikke ordre - kunne ikke jobben

I rapporten fremkommer dette som noen av hovedfunnene:

  • Beslutninger tatt på øverste ledelsesnivå blir ikke fullt ut implementert i organisasjonen
  • Faglige råd ble ikke lyttet til.
  • Begrepet samfunnssikkerhet oppleves av ansatte i organisasjonen som ikke tilstrekkelig operasjonalisert
  • Det stilles spørsmål ved hva som er nødvendig standard på registreringsarbeidet for å sikre ivaretakelse av samfunnssikkerheten, drive ID-fastsettelse og virke kriminalitetsforebyggende
  • PU sliter med kommunikasjonen internt
  • Ansatte hadde ikke kompetanse til arbeidet de gjorde
  • Var helt uforbredt på asylsøkere fra Russland

- Kvantitet fremfor kvalitet

Det fremheves spesielt i rapporten at det ble betydelig viktigere å registrere mange asylsøkere, enn at jobben skulle gjøres på en god måte.

«Rammebetingelsene for profilering var i varierende grad til stede ved registreringene: Kvantitet ble viktigere enn kvalitet av registreringene. Det var utilstrekkelig fokus på avhørsmetodikk, med påfølgende svak eller tilfeldig tilrettelegging for profilering.»

Les også: Asyl og innvandring: La oss se på fakta

Dette kommer ifølge PU blant annet av at det ble benyttet ansatte uten opplæring.

«Det var lite eller manglende opplæring av nyansatte ved registrering, både hva angår avhørsteknikk, profileringskompetanse, bruk av systemer og registre, samt kunnskap om utlendingsfeltet. Det er også generelt etterslep på opplæring av allerede ansatte på de samme feltene.»

Det påpekes at personer mer erfaring og kompetanse ofte ble brukt til feil oppgaver.

Rapporten beskriver at ID-dokumenter «i liten grad ble undersøkt», og at en ofte ikke visste hvor ID-dokumenter faktisk var.

De skriver videre at mistenkelige funn ble ignorert.

«Sikkerhetsrelaterte elektroniske spor /funn på mobiler mv. ble ikke alltid tilstrekkelig fulgt opp av kapasitetshensyn.»

Les også: Her er årsaken til at millioner risikerer livet som asylsøkere på vei til Europa

- Alarmerende

Spesielt fremkommer det i rapporten at Nasjonalt ID-senter og Kripos var sterkt kritisk til kvaliteten på jobben som PU sto for.

«Kripos varslet PU flere ganger om saker med feilregistrerte fingeravtrykk (27.august, 21. september, 15. oktober og 12. november), og påpekte at det var antatt store mørketall. Mengdene feilregistreringer, herunder med et ukjent mørketall av feilregistreringer, og mulige konsekvenser karakteriseres av enkelte ved Kripos som alarmerende.»

Noe av bakgrunnen skal blant annet være at det ikke ble fulgt like rutiner blant de ansatte.

- Hindret returarbeid

Nasjonalt ID-senter (NID) skal ha vært svært lite fornøyd med kvaliteten på arbeidet til PU:

«NID har laget en evaluering av ID-arbeidet høsten 2015 der de påpeker at det var vesentlige kvalitetsmessige mangler ved asylregistreringene, som kan medføre hindringer for det videre ID- og returarbeidet. De påpeker videre at det ikke ble gitt tilstrekkelig opplæring, og at kompetansen blant de ansatte med dette ikke lå på et kvalitetsmessig tilfredsstillende nivå. NID fremhever også at mangelfull ledelse og til dels svak oppfølgning av egne ansatte har bidratt til å svekke ID-arbeidet som skulle utføres i forbindelse med de økte asylankomstene.»

Sløste med penger

PU er også klar på at situasjonen som oppsto førte til at de mistet kontroll med innkjøp, og at de måtte kjøpe ting de tidligere ikke hadde tenkt på.

«Behov for hurtige anskaffelser bidro tidvis til at PU overbetalte for varer og tjenester ved at det ikke ble sammenlignet med pris fra andre leverandører.»

Hele rapporten kan du lese på Politiets nettsider.

Les også: I 2006 kom 31.859 asylsøkere fra Afrika til nordmenns ferieparadis - nå kommer ingen