- Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere som bor i området om at de kommer til å flytte hvis beredskapssenteret blir bygd slik det nå er prosjektert.

Helge Marstrander, FAU-leder ved Hellerasten skole, er initiativtaker bak «Stopp støyen», en aksjonsgruppe bestående av FAU-ledere, foreldre og andre i lokalbefolkningen i Ski, Oppegård og Søndre Nordstrand kommune.

- Jeg vil bare understreke at vi er for et beredskapssenter og det må gjerne ligge på Taraldrud. Utfordringen fra vår side er støyen som vil påvirke rundt 2.000 barn, men også eldre og andre i lokalsamfunnet.

Forslaget til reguleringsplan er nå ute på høring, med frist torsdag 22. juni.

3.000 skudd daglig

På det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune er det planlagt skytebane, treningsområder og en egen base for tre politihelikoptre. Det planlegges bebyggelse og parkering på inntil 33.0000 kvadratmeter, ifølge Politiforum.

Minst 3.000 skudd skal avfyres daglig. Politiet ønsker seg et maksalternativ på 10.000 skudd. Av hensyn til naboer og omgivelser, vil politiet begrense støyende aktiviteter til visse tidspunkt på dagen.

Nærmeste bebyggelse, et borettslag med rundt 650 boenheter, ligger 600 meter unna. Rundt 850 meter unna ligger flere barnehager og skoler, deriblant Ødegården barnehage, Tårnåsen skole og Hellerasten skole.

- Tårnåsen skole omtales som skolen i skogen, de har undervisning i skogen en dag i uka fra første til fjerde trinn. Det vil de ikke kunne gjennomføre hvis beredskapssenteret blir bygd som planlagt, sier Marstrander.

Endret retningslinjer

Mens planarbeidet har foregått, har de nasjonale retningslinjene for støy blitt endret. Oppegård og Ski kommune, som begge blir berørt, ber om at planforslaget ivaretar gjeldende støygrenser i deres kommuneplaner, altså retningslinjene fra 2012, som er strengere enn retningslinjene som ble vedtatt i 2016.

Ifølge Marstrander ville ikke det prosjekterte beredskapssenteret oppfylt kravene i henhold til støygrensene fra 2012, og mener det vil bryte med de nyere retningslinjene også. I politiets forslag ønsker de nemlig å trene med støyende eksplosiver fra 10 til 14 tre dager i uka.

- Det er håpløst at politiet skal trene med eksplosiver 850 meter unna barnehager og skoler - midt i utetiden! Barna vil da bli utsatt for et støynivå 10 desibel over de nye forskriftene, sier en tydelig oppgitt Marstrander.

- Men dere sier at dere er for et beredskapssenter på Taraldrud, hva er da løsningen?

- Forslaget vårt er at de skal bygge inn skytebanen og SIBO-anlegget, samtidig som de bør flytte den daglige operative helikopterdriften til Rygge og bare ha beredskap på Taraldrud. Da kan politiet trene uten de restriksjonene de nå pålegges av hensyn til bebyggelsen rundt.

Må trene utendørs

Beredskapssenteret ble i utgangspunktet vurdert til Alnabru i 2012, men det ble konkludert med at tomta var for liten.

Marstrander argumenterer nå for at beredskapssenteret på Alnabru var prosjektert med innebygd skytebane, og forstår ikke hvorfor det samme ikke kan gjøres nå.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til Nettavisen at en 200 meters skytebane ikke var inkludert i planene for Alnabru.

- Det er uheldig at den offentlige debatten tar utgangspunkt i påstander som er direkte feil. Planene for Alnabru innebar at man måtte planlegge for at en betydelig del av treningen skulle skje andre steder enn på beredskapssenteret, skriver de.

Videre opplyser departementet om at de ikke vurderer det som aktuelt å bygge inn skytebanen.

- For utdanning og vedlikeholdstrening av rifleskyttere er det sentralt at utdanningen foregår i samme type miljø man skal operere i. Vær, temperatur og lys er en stor del av dette. Det er risiko for at trening under kunstige forhold medfører feil i operativ utførsel, og kanskje også feil justering og tilpasning av våpen og utstyr, skriver departementet, og fortsetter:

- Innebygging av skytebane skaper flere restriksjoner enn hva det løser opp i, og som nevnt over er det en misforståelse at innendørs trening kan erstatte utendørs trening.

- Misvisende informasjon

Justis- og beredskapsdepartementet skriver samtidig at de tar bekymringene fra lokalbefolkningen på alvor, og at de er trygge på at de skal finne gode løsninger. De understreker at «tiltaket ligger med god margin innenfor gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging».

- Samtidig er det slik at mye av informasjonen som formidles i media og i sosiale medier er misvisende, og skaper unødvendig bekymring. Dette er noe vi vil søke å korrigere i tiden fremover, skriver departementet.

- Lydnivået mens politiet trener med eksplosiver vil, ifølge FAU-leder Marstrander, gå 10 desibel over de nye støyforskriftene – midt i barnas utetid. Hva er deres kommentar til det?

- Det er sendt på høring to ulike alternativer til bestemmelser rundt trening utendørs. Nevnte særbestemmelse er kun med i et av alternativene, hvilket vil si at spørsmålet helt særskilt er gjort til gjenstand for høring, avslutter departementet.

FAU-leder Helge Marstrander understreker overfor Nettavisen at de baserer all informasjon de går med på reguleringsplanen, åpne folkemøter og tilgjengelig informasjon hos politiet eller justisdepartementet.

- Det har hele tiden vært viktig for oss å være etterrettelige i det vi gjør. Vi ønsker at befolkningen skal få nødvendig informasjon, sier Marstrander.

Har du sett denne populære videoen?