– Jeg har i dag vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som hovedsakelig har revir utenfor ulvesonen. I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpekt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Det åpnes nå for lisensfelling av de to ulveflokkene i Julussa- og Odalsreviret, som begge i all hovedsak ligger utenfor ulvesonen i Hedmark. Fellingstillatelsen gjelder fra 1. januar.

Totalt kan 16 ulver felles i disse revirene, og det åpnes dermed opp for felling av til sammen 42 ulver utenfor ulvesonen.

Han regner imidlertid med at WWF vil ha innvendinger også denne gangen. Derfor har han bestemt at jakta i det mest omstridte området ikke skal starte før rett oppunder jul, slik at WWF skal få tid til å klage.

Les også: Bøndene reagerer kraftig på ulvejaktstans – ber Helgesen fatte nytt vedtak

Slettåsflokken får være

– Jeg har lagt stor vekt på de føringene Stortinget la i vår og på prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Det er vurdert som en offentlig interesse av vesentlig vekt at det i liten grad skal være ulv utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Helgesen går nå imot Rovviltnemndene som åpnet for felling av Slettåsflokken, et grenserevir mot Sverige og der hele den norske delen av reviret ligger innenfor ulvesonen.

– De hensyn som taler for felling av Slettåsflokken, er ikke så sterke at det er rettslig grunnlag for slik felling. Innenfor sonen er det klart forutsatt av Stortinget at terskelen for felling skal være høy, understreker statsråden.

De regionale rovviltnemndene har tidligere vedtatt felling av inntil 50 ulver denne høsten og vinteren, fordelt på 26 utenfor ulvesonen og revir og inntil 24 innenfor ulvesonen og revir. Miljødirektoratet har på sin side ønsket at færre ulv tas ut innenfor ulvesonen.

Retter opp feil

Regjeringen hadde allerede sagt ja til å felle 26 ulver utenfor ulvesonen da WWF krevde jakten på tolv ulv utenfor sonen stanset. Fem dyr var allerede skutt da Oslo tingrett besluttet jaktstans. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

Departementet har nå fattet et nytt vedtak med samme kvote i denne saken. Vedtaket retter ifølge Helgesen opp feilene tingretten pekte på i det opprinnelige vedtaket.

– Det nye vedtaket om lisensfelling av tolv ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 er basert på en bred utredning og vurdering av vilkåret om at uttaket ikke må true bestandens mulighet til å overleve. Tingretten mente vurderingen av dette vilkåret ikke var tilfredsstillende i det opprinnelige vedtaket, sier Helgesen.

Han sier det i en innspillsrunde ikke har kommet ny informasjon som har endret departementets syn på saken.

Nei til skadefelling i Slettåsreviret

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har tidligere vedtatt kvoter for skadefelling av ulv. Vedtaket ble klaget inn til departementet, men uten at det er besluttet endret.

Departementet har også avgjort klager på Miljødirektoratets avslag på skadefelling av ulvene i Slettåsreviret og opprettholder direktoratets vedtak. Konklusjonen er at disse ulvene ikke utgjør noen særskilt fare for mennesker som skiller dem fra andre skandinaviske ulver.