– Sjøfartsdirektoratet har et omfattende tilsynsoppdrag. Vi mener likevel at de ikke gjennomfører risikobasert tilsyn i tilstrekkelig grad, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Antall ulykker med næringsfartøy økte med 40 prosent fra 2016 til 2021. I over halvparten av ulykkene ble menneskelige faktorer rapportert som direkte årsak. Sjøfart og fiskeri har den høyeste frekvensen av dødsfall, sammenlignet med andre næringer i Norge.

– Det er viktig at direktoratets tilsyn fanger opp forhold som kan ligge bak ulykkestallene, sier riksrevisoren.

Ifølge Riksrevisjonen opplever flertallet av sjøfolk og fiskere å ha en trygg og god arbeidsplass. Likevel oppgir et betydelig antall av dem at de får for lite hvile, og at det er utilstrekkelig bemanning og arbeidspress – faktorer som påvirker sikkerheten negativt.

En ny undersøkelse fra Riksrevisjonens viser at slike arbeids- og levevilkår ikke blir avdekket godt nok gjennom Sjøfartsdirektoratets arbeidsmetoder. i stedet sjekkes dokumenter, mens de faktiske forholdene om bord ikke undersøkes nok.

Undersøkelsen viser også at særlig uanmeldte tilsyn er godt egnet til å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår. Likevel er andelen uanmeldte tilsyn lav. I fjor gjennomførte Sjøfartsdirektoratet 259 uanmeldte tilsyn, som er vesentlig færre enn i årene før pandemien.

Schjøtt-Pedersen ber direktoratet utvikle tilsynsmetodikken sin og foreslår å hente inspirasjon fra andre tilsynsmyndigheter.

(©NTB)