OSLO (Nettavisen): Oslo tingrett kom til at Oslo kommune må frifinnes i søksmålet læreren Clemens Saers anla etter en voldssak. Rettens avgjørelse forelå fredag.

Saken handlet om læreren på Oslo handelsgymnasium på forhånd skulle hatt informasjon om utfordringene skolen hadde med eleven og voldstruslene han hadde kommet med. Saers var blant annet ukjent med at skolen hadde engasjert en vekter for å passe på eleven.

Kommunen får kritikk

Retten fant ikke at det var tale om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven, men sier samtidig at skoleledelsen kunne ha gitt informasjon om sikkerhetssituasjonen knyttet til eleven som angrep Saers:

«Retten finner etter dette tilbakeholdelsen av informasjon kritikkverdig, idet taushetsplikten vanskelig kan forstås slik at informasjon om det farepotensial eleven representerte ikke kunne formidles til alle som kunne tenkes å komme i kontakt med ham», heter det i domspremissene.

Skuffet over dommen

Saers selv er skuffet over dommen:

- Denne dommen viser at lærere i Oslo-skolen må leve i en uavklart og farlig situasjon. Det store spørsmålet er om de kjenner til de premissene som her legges til grunn, sier Saers til Nettavisen.

- Utdanningsetaten har mottatt dommen og ser at retten mener kommunen ikke har opptrådt grovt uaktsomt, og tar det til etterretning, uttaler Utdanningsetaten.

Nettavisen skrev i 2015 for første gang om angrepet som endret livet til den erfarne læreren på en videregående skole i Oslo.

Tok tak i strupehode

Lektor Clemens Saers underviste en klasse med minoritetselever på Oslo handelsgymnasium da en annen elev på skolen, en 18-åring, forsøkte å trenge seg inn i klasserommet under påskudd av at noen der skyldte ham penger. Da Saers dyttet ham tilbake, tok 18-åringen tak i lærerens strupehode, holdt fast og vred om. En av Saers elever, en norsk-somalisk jente, oppfattet at læreren var i livsfare, grep inn og fikk avverget situasjonen. Hendelsen skjedde 15. mai 2014.

Les også : Oslo-lærer saksøker kommunen etter vold i klasserommet

18-åringen som angrep ble dømt til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler. Saers mistet stemmen og ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. Han gjenopptok undervisningen etter en tid, men måtte bruke mikrofon og høyttaler for å bli hørt i klasserommet. Siden i fjor høst har den nå 67 år gamle læreren vært sykemeldt.

Saksøker mente skoleledelsen opptrådte grovt uaktsomt ved ikke å informere læreren om elevens voldshistorikk og for manglende risikovurdering. Oslo kommune ved Utdanningsetaten avviste dette og hevdet at det ble gjort forsvarlige vurderinger på skolen, vurderinger av hvilken fare denne eleven medførte og om hvem som skulle ha informasjon.

Retten: - Behov for å informere

Retten kom altså til at skoleledelsen og kommunen ikke har opptrådt grovt uaktsomt gjennom ikke å dele disse opplysningene med Saers.

Likevel heter det i domspremissene at elevens atferd og rulleblad - før Saers ble angrepet - var av en slik karakter at det var behov for å informere hele skolens personale om saken.

- At man i en slik situasjon skulle gå til det skritt å engasjere en vekter, men ikke informere skolens lærere, kan være vanskelig å forstå, heter det i domspremissene.

Prosessfullmektig for Clemens Saers, advokat Torkil Aschehoug, understreket under forhandlingene at det er kommunens ansvar å ivareta ansattes sikkerhet og at Arbeidsmiljøloven hjemler at arbeidsgiver «så langt det er mulig» skal beskytte sine ansatte mot vold og trusler og informere ansatte om «ulykkes- og helsefare».

Han pekte videre på at opplæringsloven har virkemidler for å bortvise elever. De kan vises bort for resten av skoleåret eller de kan i verste fall miste retten til undervisning.

Les også: 800 Oslo-lærere opplever hvert år vold eller trusler om vold