Ifølge den årlige henrettelsesrapporten til Iran Human Rights som har base i Oslo, ble minst fem mindreårige forbrytere henrettet i 2016.

Det vil si at personene ble dømt til døden for en forbrytelse de begikk da de var mindreårige, og henrettet på et senere tidspunkt, ifølge Iran Human Rights.

Den iranske ambassaden i Oslo, som sjelden ønsker å kommentere artikler om dødsstraff og henrettelser i Iran, har gitt et svært langt skriftlig tilsvar til rapporten.

I sitt tilsvar hevder den iranske ambassaden at mindreårige kun blir dømt til døden i alvorlige drapssaker, og at straffer mot mindreårige kan omgjøres til en mildere straff i henhold til den islamske straffeloven.

Les hele tilsvaret her (engelsk versjon).

«Når det gjelder påstanden om henrettelser av mindreårige domfelte under 18 år, må vi understreke at Iran viser mye mildhet overfor kriminelle som er under 18 år som følge av humane og islamske hensyn. Dette innebærer behovet for at sakene deres blir kryssforhørt i spesialdomstoler og at det anvendes milde straffer. Kun når det gjelder drapssaker vil saken til gjerningspersonen, som er under 18 år, bli ført i en provinsiell straffedomstol med tre dommere til stede. I henhold til loven blir overlagt drap straffet ved Ghesas, hvilket betyr straff av samme art (et øye for et øye red.anm.),» skriver presseattaché ved den iranske ambassaden i Oslo, Mehdi Sousani, i en uttalelse til Nettavisen.

«Statens plikt i denne sammenheng, er å fastslå at drapet var overlagt eller forsettlig, og at drapsmannen blir henrettet hvis pårørende til den drepte krever det,» skriver presseattacheen.

Blodpenger
«Etter at rettskjennelsen er opprettholdt i Høyesterett, vil det bli gjort noen anstrengende forsøk fra Forsoningskommisjonen (Reconciliation Commission) til å få samtykke fra den dreptes pårørende til å omgjøre dette til blodpenger. I løpet av de siste årene, har flere personer blitt spart for dødsstraff på denne måten,» uttaler presseattacheen.

«Det er Irans grunnregel å oppfordre til forsoning, og til og med utbetale bistand i kontanter til den domfelte i Ghesas-saker, slik at han eller hun kan betale blodpenger. Dette er måten Iran har håndtert domfelte på,» fortsetter presseattacheen.

Både Amnesty International og Iran Human Rights hevder at Iran i senere år har henrettet personer for forbrytelser de begikk som mindreårige.

Artikkelen fortsetter under videoen (vi advarer mot sterke bilder i videoen).

UD: - Bryter med Folkeretten
Det norske Utenriksdepartementet uttaler til Nettavisen at norske myndigheter er spesielt bekymret for henrettelser av mindreårige i Iran.

- Norge har et internasjonalt engasjement mot dødsstraff med mål om at alle land skal avskaffe dødsstraff. Norske myndigheter er svært bekymret for det høye antallet henrettelser som rapporteres i Iran. Norge tar jevnlig opp menneskerettigheter, inkludert dødsstraff, med Iran på politisk nivå, gjennom Norges ambassade i Teheran og i FN. Vi er spesielt bekymret over henrettelser av mindreårige lovbrytere, da det ikke er i tråd med Folkeretten, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Marit Berger Røsland, i en uttalelse til Nettavisen.

Henrettelse av mindreårige strider mot FNs barnekonvensjon, som Iran har ratifisert.

Maksimal mildhet
Videre hevder den iranske ambassaden at den iranske straffeloven åpner for å omgjøre strenge dommer mot mindreårige til mildere straffer.

«I overensstemmelse med artikkel 89 i den islamske straffeloven, vil straffer (med unntak av dødsstraff) for personer i alderen mellom 15 og 18, være mildere og omgjort til straffer som å bli plassert i ungdomsinstitusjoner eller korte fengselsstraffer eller pengebøter. Selv i overenstemmelse med artikkel 91 i samme straffelov ‘vil straffbare forbrytelser eller kriminalitet som straffes med Qesas, hvis den domfelte er under 18 år og de ikke forstår alvoret av forbrytelsen eller det er tvil om deres modenhet eller klokskap gitt alderen deres, bli dømt til straffer som er nedfelt i dette kapittelet.’ Disse tiltakene har revolusjonert Irans rettssystem, slik at det blir utøvd maksimal mildhet og at rettferdighet blir overholdt for domfelte under 18 år,» lyder uttalelsen.

Ifølge rapporten til Iran Human Rights, ble 530 mennesker henrettet i Iran i 2016.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen.)

Offentlige henrettelser
Ifølge rapporten ble minst ni kvinner henrettet i 2016. I tillegg var det utført 33 henrettelser på offentlig plass med store menneskemengder til stede, inkludert barn.

«Det er også viktig å understreke at henrettelser på offentlig sted kun blir utført under spesielle omstendigheter, inkludert når allmennhetens følelser er krenket av en avskyelig forbrytelse. Dette fungerer som et avskrekkende middel, og er strengt tatt i henhold til iranske lover,» utdyper den iranske presseattacheen.

Iran Human Rights’ talsperson, Mahmood Amiry-Moghaddam, har tidligere uttalt til Nettavisen at Iran mangler rettssikkerhet og at rettssakene til dødsdømte ofte blir ført uten at de får ha en advokat til stede.

«Rettergangen vil kun ha en formalitet når advokaten til den tiltalte er til stede i retten. I rettsprosesser hvor advokaten er fraværende, mangler effektivitet og lovgyldighet, og enhver beslutning tatt i slike rettssaker kan bli opphevet av Høyesterett,» uttaler presseattacheen.

«All informasjon angående en kjennelse blir gitt til den domfeltes advokat og hans eller hennes familie.»

Den iranske ambassaden understreker i sitt tilsvar at dødsstraff brukes mot svært alvorlige forbrytelser som drap, svært alvorlige narkotikaforbrytelser og terrorisme.